Ga direct naar de content

Kiezen voor kansen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 7 2015

Om als overheid vernieuwing werkelijk mogelijk te maken moet de bestaande orde als referentiekader worden losgelaten. Dit kan door publieke belangen zelf centraal te stellen in regelgeving en niet de manier waarop die belangen worden geborgd.

ESB Nieuwjaarsartikel

nieuwjaarsartikel

Kiezen voor kansen
Het huidige regelgevende kader kan de toepassing van vernieuwende initiatieven remmen, aangezien het veelal de bestaande
orde als referentiekader heeft. Aanpassingen van deze instituties
komen bovendien slechts langzaam tot stand. Werkelijk ruimte
bieden aan vernieuwing en aan de welvaartsgroei die dit kan brengen, vergt de durf om los te laten. Hiertoe dienen bij de inrichting
van instituties de publieke belangen centraal te staan – en niet de
manier waarop die belangen worden geborgd.

Maarten
Camps
Secretaris-generaal
bij het Ministerie
van Economische
Zaken

6

I

n het economisch beleid is er de afgelopen decennia
veel aandacht uitgegaan naar het verhogen van de arbeidsinzet. En met veel succes: de arbeidsparticipatie
van vrouwen steeg spectaculair. Recent zien we eenzelfde positieve trend bij ouderen. Er is nog ruimte om het
aantal gewerkte uren per werkende te verhogen.
Echter, verhoging van de arbeidsinzet alleen is niet genoeg. Figuur 1 illustreert de doorslaggevende bijdrage die
de arbeidsproductiviteit historisch heeft geleverd aan onze
welvaartsgroei. Het reële bbp per inwoner ligt nu vier keer
zo hoog als in 1950, ondanks het dalende aantal gewerkte
uren per inwoner (en per werkende). Rond de jaren negentig
van de vorige eeuw leverde het aantal gewerkte uren door de
fors gestegen participatie wel een positieve bijdrage aan het
bbp per inwoner. Demografische ontwikkelingen zorgen nu
echter voor een afnemend potentieel van de arbeidsinzet.
Arbeidsproductiviteit zal daarom net als in het verleden de
belangrijkste drijver zijn van welvaartsgroei. Welvaartsgroei
die hard nodig is om ambities op het gebied van bijvoorbeeld
welzijn, zorg en werkgelegenheid waar te maken.

De stijging van de arbeidsproductiviteit wordt vooral
gedreven door vernieuwing: oude technologieën, kennis,
concepten en verdienmodellen maken plaats voor productievere, nieuwe vondsten (Stiglitz en Greenwald, 2014). Deze
creatieve destructie vormt een normaal en essentieel onderdeel van het economisch proces. Nieuw is evenwel het tempo
van vernieuwing. Dit tempo komt steeds hoger te liggen. Het
aantal wereldwijde octrooien neemt versneld toe: in 2010
was er sprake van een verdubbeling ten opzichte van 1995.
Voorts versnelt de toepassing van nieuwe technieken. Het
eerste stoomschip werd in 1783 in Frankrijk gedemonstreerd,
maar het zou nog zo’n vijftig jaar duren voordat de stoomtechniek algemeen werd toegepast. De auto, uit 1885, deed er zo’n
twintig jaar over om voor de huishoudens bereikbaar te worden, namelijk vanaf 1908, met de introductie van de T-Ford.
Het internet was na acht jaar al ingeburgerd (Comin
en Hobijn, 2010). De toenemende dynamiek vraagt vanzelfsprekend een groter aanpassingsvermogen van bedrijven.
Ingezette innovatieprojecten dienen sneller tot resultaat te
leiden. Laat een product te lang op zich wachten, dan loopt
men alweer achter de feiten aan, ingehaald door de nieuwste
technologische ontwikkelingen.
De economie als geheel kan sterk profiteren van snelle
toepassing van nieuwe technieken, vanwege het first-mover
advantage. Bedrijven die als eerste een markt betreden, weten het meest te profiteren van vernieuwende concepten en
technologieën. Rondom dergelijke succesvolle bedrijven
ontstaan nieuwe netwerken van toeleveranciers waarbinnen
ondernemerschap bloeit. Nadat Europese partijen de GSMstandaard overeenkwamen, wisten Europese fabrikanten als
Nokia en Ericsson in korte tijd de markt te domineren. Hun
positie leek onaantastbaar – tot de komst van de smartphone.
Apple en niet lang daarna Samsung slaagden erin de markt te
veroveren door sneller dan de bestaande producenten met een
innovatief product te komen. Maar ook voor deze spelers zijn
er geen zekerheden. Nieuwe uitdagers kunnen ieder moment
aan het firmament verschijnen.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 100 (4701) 8 januari 2015

Nieuwjaarsartikel ESB

De vraag die beleidsmakers moeten stellen, is wat het hogere tempo van vernieuwing betekent voor de overheid. Wat
moet de overheid doen voor zowel bedrijven als consumenten
om Nederland optimaal te laten profiteren van vernieuwing,
en de arbeidsproductiviteitsgroei die deze brengt?
Nederland heeft bij uitstek de kwaliteiten om kansen
van vernieuwing te benutten. Nederlanders lopen voorop
in de adoptie van nieuwe technologieën, zijn hoogopgeleid,
creatief en pragmatisch. Daarnaast bieden de schaal en bevolkingsdichtheid van Nederland veel mogelijkheden om nieuwe initiatieven tegen relatief lage kosten breed in de markt
te zetten. Ook de overheid voert actief beleid om innovatie
te stimuleren. Op institutioneel vlak is echter sprake van belemmeringen. Innovatieve ideeën en concepten komen veelal
bottom-up tot stand, in de vorm van nieuwe, kleine start-ups
die de bestaande orde uitdagen. Deze ambitieuze ondernemers hebben ruimte nodig om nieuwe technologieën of verdienmodellen snel toe te passen. Die ruimte krijgen ze echter
vaak onvoldoende, omdat beleidsmakers en politici de nieuwe
ontwikkelingen tegemoet treden met de bestaande instituties
als referentiekader en de gegeven marktordening als norm.
Instituties als rem op vernieuwing

De overheid beoogt met instituties – zoals wet- en regelgeving, procedures en besluitvormingsprocessen, maar ook het
krachtenveld van gevestigde partijen en organisaties – bepaalde publieke belangen te borgen. Denk aan veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid. De precieze inrichting van instituties
is context- en tijdsafhankelijk. In 1865 werd in het Verenigd
Koninkrijk de Red Flag Act ingevoerd, die voorschreef dat
voor iedere auto een persoon uit moest gaan, gewapend met
een rode vlag om mensen te waarschuwen voor het naderend
gevaar. Het is tegenwoordig nauwelijks nog voor te stellen.
Overheden hebben inmiddels andere manieren gevonden
om de veiligheid van weggebruikers te borgen, zoals het rijbewijs en de rijtijdenwet voor vrachtwagenchauffeurs. Kijken
wij hierop in de toekomst met evenveel verbazing terug als op
die Britse rode vlag? Het is niet ondenkbaar. In de toekomst
zou de introductie van de zelfrijdende auto de nu zo vanzelfsprekende regulering overbodig kunnen maken, en weer
nieuwe reguleringsvragen kunnen oproepen. Hoe regelen we
dat auto’s niet gehackt kunnen worden en wie is er eigenlijk
aansprakelijk als er geen bestuurder is?
Nieuwe technologieën, kennis en verdienmodellen stellen bestaande publieke belangen als zodanig niet ter discussie,
maar wel de wijze waarop zij worden geborgd. Bestaande regulering kan overbodig worden of aan effectiviteit inboeten.
Indien instituties niet meeveranderen, kunnen zij een belemmering voor vernieuwing gaan vormen. Ik zie vier redenen
waarom hiervan vaak sprake is.
Regelgevend kader teveel gericht op bestaande orde

Veel instituties zijn ingericht op de processen en structuren
van de bestaande orde. Vernieuwing past niet altijd binnen
die kaders. Innovatieve producten en diensten worden juist
gekenmerkt door het feit dat ze afwijken van de gebruikelijke
manier van werken en doen. Dit vraagt in sommige gevallen
om andere vormen van regulering om zo te voorkomen dat
de vernieuwing wordt geremd of zelfs in de kiem wordt gesmoord. Zo zien we dat de grote groei van het aantal zzp’ers
Jaargang 100 (4701) 8 januari 2015

een publieke discussie heeft geëntameerd over de vraag of zij
onder de bestaande arbeidsmarktinstituties voor werknemers
zouden moeten vallen, zoals bijvoorbeeld de verplichte verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid. Ik heb vorig jaar al
betoogd niet met die oude bril naar zzp’ers te kijken, maar
om deze instituties voor zowel werknemers als zzp’ers aan te
passen (Camps, 2014). Ook zijn regelgeving en experimenteerruimte in het onderwijs nu nog gericht op bestaande, klassieke scholen, waardoor vernieuwende concepten buiten de
financiering blijven.
Een onevenwichtige afweging van belangen

Soms moeten verschillende publieke belangen tegen elkaar
afgewogen worden. Daarbij zien we dat belangen op verschillende wijze zijn vastgelegd. Belangen zoals veiligheid,
gezondheid, natuur en milieu zijn veelal juridisch verankerd.
Daarbij is vaak ook de wijze voorgeschreven waarop die belangen moeten worden geborgd. Economische belangen
zijn veelal niet juridisch vastgelegd. De budgettaire grenzen
in het Stabiliteits- en Groeipact vormen meer een politieke
dan een juridische afspraak, terwijl een juridische norm voor
een Europees maximaal werkloosheidspercentage (terecht)
breed is afgewezen. Deze verschillende wijzen van verankering kunnen zorgen voor een onevenwichtige afweging tussen deze belangen. Een beroep bij de rechter op de bestaande
juridische kaders zal in de meeste gevallen succesvol zijn, voor
zover die kaders geen ruimte bieden aan de wijze waarop die
belangen moeten worden gerealiseerd. Het economische belang staat dan op achterstand, terwijl er vaak ruimte bestaat
voor win-win-situaties. De juridisering van bijvoorbeeld natuurbescherming zorgt er in veel gevallen voor dat er geen
flexibiliteit is in de manier waarop invulling wordt gegeven
aan dat belang. De Nederlandse inzet voor de evaluatie van de
Europese natuurregelgeving is erop gericht om meer ruimte
te bieden in de uitvoering, zodat een betere afweging tussen
bijvoorbeeld natuurbescherming en economische groei mo-

Langetermijnontwikkeling van de welvaart

figuur 1

600
500
400
300
200
100
0

‘50 ‘52 ‘54 ‘56 ‘58 ‘60 ‘62 ‘64 ‘66 ‘68 ‘70 ‘72 ‘74 ‘76 ‘78 ‘80 ‘82 ‘84 ‘86 ‘88 ‘90 ‘92 ‘94 ‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12

Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur

Bbp per inwoner

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Gewerkte uren per inwoner

Bron: The conference board

7

ESB Nieuwjaarsartikel

gelijk wordt. Dit kan voor zowel natuur als economie tot een
beter resultaat leiden.
Een focus op risicominimalisatie

Vernieuwing wordt eerder met wantrouwen bejegend dan
aangemoedigd. Vanwege de risicoaversie ontstaat er een
eenzijdige focus op risico’s in plaats van op kansen. Er is ook
vaak sprake van de zogenaamde status-quo bias: mensen houden situaties liever zoals ze altijd lijken te zijn geweest. Dit
wordt nog eens versterkt doordat vernieuwende innovaties en
concepten met veel onzekerheid omgeven kunnen zijn. Deze
factoren kunnen de benodigde aanpassing van instituties vertragen of geheel belemmeren. Dit zien we bijvoorbeeld in de
ontwikkelingen rondom genetisch gemodificeerd voedsel.
Dit biedt kansen om voedselschaarste op te lossen, maar het
publieke debat gaat vooral over de mogelijke risico’s. Ook bij
het debat over robotisering zien we dit soms terug. Een ander
voorbeeld is dat rondom de introductie van de ov-chipkaart
vooral veel is gesproken over de dreiging dat het systeem kan
worden gehackt en veel minder over de kansen. De introductie heeft in de praktijk gezorgd voor een scherpe daling van
het aantal zwartrijders. De trammaatschappij RET berichtte
eind 2013 een daling van het percentage zwartrijders van 10
naar 1,5 procent.
Een te langzaam besluitvormingsproces

Instituties kunnen de maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen niet bijhouden. Vanwege de zorgvuldigheid
kost het tijd om wet- en regelgeving aan te passen. Dit leidt
er ten eerste toe dat aanpassingen zo lang kunnen duren dat
deze soms alweer overbodig zijn geworden door technologische ontwikkelingen. Zo werd er gewerkt aan een wet die telecomproviders verplicht om voor gestolen mobiele telefoons
de toegang tot het netwerk te blokkeren. Nog voordat deze
wetgeving het parlementaire proces kon doorlopen kwam de
zogenaamde ‘kill-switch op afstand’ beschikbaar op verreweg
de meeste telefoons. Ten tweede kunnen zelfs evidente verbeteringen jaren in beslag nemen. Zo werden in het verleden minimumeisen gesteld aan straatverlichting, die in de weg stonden van het gebruik van led-straatverlichting. Het heeft twee
jaar geduurd voordat de regels konden worden aangepast.
De trage doorlooptijd speelt op nationaal niveau, maar
zeker ook op Europees niveau. De Europese Unie is een van
de belangrijkste afzetmarkten voor innovatieve ondernemers.
De interne markt is echter nog niet voltooid en op veel punten ontbreekt er een uniform regelgevend kader. Vernieuwende ondernemers hebben hierdoor nog te vaak te maken met
28 verschillende regelgevende kaders waaraan hun innovaties
moeten voldoen. Besluitvorming op Europees niveau is complex en tijdrovend. Europese regelgeving op het gebied van
auteursrecht en octrooien is hier een typisch voorbeeld van.
Dit in tegenstelling tot de VS waar vaak wel sprake is van één
regelgevend kader. Dit draagt eraan bij dat veel disruptieve
innovaties op dit moment in de VS plaatsvinden.
dynamische efficientie nodig

De vier hiervoor genoemde oorzaken kunnen ervoor zorgen
dat vernieuwing binnen bestaande instituties niet of te laat
tot stand komt. Er wordt door een oude bril naar nieuwe initiatieven gekeken en regelgeving wordt hoogstens te laat, op
8

reactieve wijze aangepast. Hierdoor krijgen de belangen van
zittende partijen en verworven rechten een zwaarder gewicht
dan het belang van de nieuwkomer.
Instituties dienen te worden ingericht op vernieuwing en
daarmee op welvaartsgroei. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt een omslag in het denken. Het uitgangspunt
bij de (her)inrichting van instituties zouden de publieke belangen moeten zijn, en niet de manier waarop in het verleden
invulling is gegeven aan de borging van die belangen. Anders
gesteld, instituties zouden zich minder moeten richten op
statische efficiëntie: het optimaal gebruik van bestaande productiemogelijkheden. Zij moeten in plaats daarvan ruimte
bieden aan dynamische efficiëntie: aan het vergroten van de
toekomstige productiemogelijkheden door vernieuwing en
innovatie (Baumol, 2010).
De opkomst van nieuwe, digitale platforms en de ontwikkeling van alternatieve financieringsvormen verduidelijken de noodzaak tot meer dynamische efficiëntie.
Digitale platforms

Succesvolle bedrijven in de digitale economie vervullen vaak
een platformfunctie. Ze verzorgen de infrastructuur die transacties tussen kopers en verkopers faciliteert (Kreijveld, 2014).
Denk aan Booking.com, dat als tussenpersoon optreedt voor
hotels, aan Marktplaats waar particulieren tweedehandsspullen kunnen aanbieden, of aan de appstores van Apple
en Google die het contact verzorgen tussen de appmakers
en klanten. Via Uber verkopen taxi’s hun diensten, terwijl
UberPOP particulieren in de gelegenheid stelt taxiritten aan
te bieden. De functie van tussenpersoon en bemiddelaar is al
eeuwenoud. Platforms creëren vertrouwen tussen vragers en
aanbieders door middel van bijvoorbeeld (onderlinge) reviewsystemen, verzekeringen en garantstellingen voor betalingen.
De mogelijkheden die het internet biedt, geven aan de functie
van tussenpersoon en bemiddelaar niet alleen een nieuwe dimensie, maar voorzien deze ook van een nieuwe impuls.
De consument profiteert hiervan. Ten eerste versterken
platforms de effectiviteit van het reputatiemechanisme. Dit
bevordert transparantie van markten en verlaagt transactiekosten. Consumenten krijgen een hogere kwaliteit voor een
lagere prijs. Ten tweede dragen platforms bij aan een efficiëntere benutting van schaarse middelen. Het delen van bezittingen wordt opeens economisch aantrekkelijk. Via Air-bnb
is het mogelijk om te overnachten in andermans huis, via
Snappcar huur je de auto van de buurman en via Peerby ook
zijn boormachine. In de zogenoemde ‘deeleconomie’ liggen
prijzen veelal aanmerkelijk lager dan die van de vergelijkbare
producten en diensten aangeboden door traditionele bedrijven. Ten slotte biedt de deeleconomie ook een laagdrempelige toegang tot het ondernemerschap, omdat het platform
helpt een klantenkring op te bouwen.
Vanwege deze economische voordelen is het van groot
belang dat de overheid nieuwe platforms de ruimte biedt. Ze
stellen de overheid echter ook voor nieuwe uitdagingen. Platforms passen vaak niet binnen de huidige reguleringskaders.
Vanwege de lage toetredingsdrempels is het aantal aanbieders
van diensten en producten niet alleen zeer groot, maar ook
zeer dynamisch. De huidige regelgeving en het toezicht zijn
hierop niet ingericht. Vaste toezichtrelaties en handhavingsmechanismen komen onder druk te staan. Aanbieders kun-

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 100 (4701) 8 januari 2015

Nieuwjaarsartikel ESB

nen zich gemakkelijk bewust of onbewust onttrekken aan
toezicht op kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden,
en ook aan de heffing van belasting.
De overheid zou meer oog moeten hebben voor de nuttige rol die de platforms kunnen vervullen in de borging van
publieke belangen. Platforms hebben namelijk een scherpe
prikkel om toe te zien op kwaliteit. Zij hebben immers zélf
een belang bij een goede ervaring van hun gebruikers. Platforms zien daarom vaak actief toe op de kwaliteit die de aanbieders op hun platform leveren. Uber stelt bijvoorbeeld eisen
aan de chauffeurs en de auto’s waarmee mag worden gereden,
en Airbnb biedt gratis een professionele fotograaf aan om foto’s te maken van het huis. Het ligt daarom in de rede om na
te denken over de rol die platforms kunnen spelen bij toezicht
en handhaving van publieke belangen. Platforms kunnen
bijvoorbeeld door hun directe betrokkenheid bij transacties
efficiënt zorgdragen voor de afdracht van btw en toeristenbelasting, of voor het naleven van de regels aangaande rij- en
rusttijden. De gemeente Amsterdam en Airbnb gaven recent
al het goede voorbeeld: Airbnb gaat namens de verhuurders
toeristenbelasting innen en afdragen aan de gemeente Amsterdam, en daarnaast de gemeente actief bijstaan in het tegengaan van illegale verhuur.
Het ontbreken van instituties die aansluiten bij de opkomst van platforms leidt tot spanningen. De bestaande spelers, waarop instituties zijn ingericht, komen in het geweer.
Zo klagen de hotel- en taxisector dat de nieuwe platforms
op oneerlijke wijze concurreren. De Inspectie Leefomgeving
en Transport en de rechter hebben zowel UberPOP als de
UberPOP-chauffeurs beboet, omdat ze niet aan de huidige
regelgeving voldoen. Dit ligt juridisch in de rede: de rechter
toetst immers aan de voorschriften van de Wet personenvervoer 2000. De cruciale vraag blijft echter onbeantwoord:
biedt UberPOP niet ook manieren om bepaalde publieke
belangen op alternatieve wijze te borgen? De regulering op
de taximarkt is voor een belangrijk deel ingegeven door een
gebrekkig reputatiemechanisme. Omdat consumenten taxi’s
onvoldoende kunnen beoordelen, worden er eisen gesteld
om de consument te beschermen. De technologie en het reviewsysteem van Uber verhogen de transparantie en laten het
reputatiemechanisme beter werken. Dit geeft een prikkel om
kwaliteit te bieden die verder gaat dan de minimumeisen van
de huidige regelgeving. Hiermee kan de techniek van platforms zoals Uber en Airbnb mogelijk een volwaardig alternatief voor bestaande regulering bieden.
Het is echter zeker niet evident dat UberPOP in zijn
huidige vorm simpelweg toegestaan zou moeten worden. Arbeidsomstandigheden, veiligheid en privacy zijn als publieke
belangen niet plotseling overbodig geworden. Dit neemt niet
weg dat de huidige belangenafweging in reactie op de opkomst van laagdrempelige, digitale platforms incompleet is,
waardoor kansen onbenut blijven.
Alternatieve vormen van financiering

Financiering is een belangrijke randvoorwaarde voor vernieuwing. In Nederland zijn banken de grootste financier van zakelijk krediet; circa tachtig procent van het vreemd vermogen
wordt gefinancierd door banken. Onze sterke afhankelijkheid
van banken maakt de financiering van bedrijven kwetsbaar, zeker nu bankfinanciering sinds de crisis onder druk staat. BanJaargang 100 (4701) 8 januari 2015

caire leningen zijn bovendien niet altijd de meest geschikte
vorm van financiering. Zo zijn innovatieve ondernemers gebaat bij risicodragend vermogen. Aangescherpte regelgeving
betekent echter dat banken terugkeren naar een traditioneler
bedrijfsmodel met lagere risico’s (DNB, 2014). Er is daarom
behoefte aan alternatieven voor bankfinanciering.
Nieuwe initiatieven voor financiering, zoals kredietunies
en crowdfunding, lopen echter aan tegen een aantal belemmeringen. Het regelgevend kader, zoals de Wet financieel
toezicht (Wft), is toegespitst op de bestaande financiële instellingen. Ten eerste is de huidige regelgeving relatief complex voor nieuwe initiatieven. Crowdfundingplatforms geven
bijvoorbeeld aan dat ze niet weten aan welke regelgeving zij
gehouden zijn (Douw en Koren, 2013). Inmiddels heeft de
AFM in samenwerking met DNB hier meer duidelijkheid
over gegeven door middel van een interpretatie van de wetge-

Het vergt durf van de
overheid om die vernieuwing daadwerkelijk
de ruimte te bieden. De durf om het referentiekader
van het heden los te laten; de durf ook om te werken
met bijvoorbeeld doelregulering

ving met betrekking tot crowdfunding. Dit is een goede stap,
maar illustreert tegelijkertijd de onduidelijkheid en onzekerheid over regelgeving waar de nieuwe initiatieven mee hebben
te maken. Ten tweede is onze regelgeving gericht op de beheersing van risico’s die zich voordoen bij bestaande financiële
instellingen. Dat is niet verwonderlijk. We hebben tijdens de
crisis gezien welke gevolgen het kan hebben als de financiële
stabiliteit in gevaar komt. Echter, dergelijke regulering, zoals
de verplichte risicomodellen en kapitaaleisen van Basel III,
zijn niet vanzelfsprekend ook proportioneel voor alle kleine
initiatieven zoals kredietunies. Ten derde wordt er weliswaar
nagedacht over specifieke regelgeving voor kleine initiatieven,
maar deze laat lang op zich wachten. Om toch in de financiële
sector actief te mogen worden, moeten kredietunies wachten
op die nieuwe wetgeving of zich schikken in wetgeving die
niet op hen toegesneden is.
Toezichthouders ontplooien momenteel wel initiatieven
die zijn toe te juichen. Zo heeft de AFM een Innovation Room
waar ondernemers innovatieve ideeën kunnen laten toetsen
met als doel deze zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Dit
lost de onderliggende problemen echter niet op. Het is van belang te komen tot een regelgevend kader dat overzichtelijk is
voor nieuwe initiatieven en in verhouding staat tot de risico’s
die dergelijke initiatieven vormen voor de financiële stabiliteit.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

9

ESB Nieuwjaarsartikel

Conclusies en handelingsperspectief

Vernieuwing is cruciaal voor toekomstige welvaartsgroei.
Bestaande instituties kunnen echter een belemmering zijn
voor vernieuwing. Ze gaan uit van de bestaande partijen op
de markt. In reactie op nieuwe ontwikkelingen vindt er veelal
een incomplete belangenafweging plaats, omdat bepaalde publieke belangen wel en andere niet juridisch zijn vastgelegd.
Ook bestaat er een te enge focus op risicobeheersing en komt
de aanpassing van instituties traag tot stand vanwege lange
besluitvormingsprocessen op zowel nationaal als Europees
niveau.
Als de bestaande orde wordt opgeschud, ziet de overheid
zich in de praktijk gesteld voor drie beleidsopties. Men kan
ervoor kiezen instituties niet aan te passen, zoals vooralsnog
de Wet personenvervoer 2000 niet is aangepast. Dit vanuit
het idee dat bestaande regulering nog een functie heeft zolang
de bestaande partijen nog actief zijn. Nieuwe technologieën
en verdienmodellen worden dan in de bestaande instituties
gedwongen, waardoor ze niet tot hun recht komen. Men kan
er ook voor kiezen regelgeving reactief aan te passen aan de
nieuwe situatie, zoals bij de straatverlichting is gebeurd. Dit
incrementele proces neemt, gelet op het hoge tempo van
vernieuwing, veelal te veel tijd in beslag. Bovendien blijft er
voortdurend sprake van wetgeving die knelt: vernieuwingen
dienen zich immers steeds weer aan, waarop het kader alsmaar opnieuw moet worden aangepast. Als laatste optie kan
men ervoor kiezen duale regulering te introduceren, waarbij
de bestaande partijen en de nieuwkomer op verschillende
wijze worden gereguleerd. Dit erkent de mogelijkheid dat
nieuwe partijen publieke belangen op andere, wellicht betere
manieren kunnen borgen dan is vastgelegd in de bestaande
regelgeving, en geeft daarmee ruimte aan vernieuwing. Maar
ook hier geldt dat introduceren van nieuwe regulering tijd
kost. Bovendien kan er sprake zijn van een ongelijk speelveld.
De drie beleidsopties vormen een trilemma. Elke optie
kent voor- en nadelen die per casus dienen te worden gewogen. Hoe vinden we een uitweg uit dit trilemma? We moeten
op zoek naar instituties die flexibel genoeg in te richten zijn
om ruimte te geven aan vernieuwing. Hierbij kan worden gedacht aan doelregulering. Doelregulering legt de publieke be-

langen vast die geborgd dienen te worden, en partijen kunnen
hier zelf invulling aan geven. In het klein gebeurt dit soms al.
De Arbowet kent bijvoorbeeld geen concrete regels, maar algemene bepalingen en richtlijnen. Een interessant voorbeeld
is ook het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ uit het Bouwbesluit
2012. Als een bouwplan afwijkt van de geldende normen, dan
wordt de vergunning toch verleend als de aanvrager kan aantonen dat de alternatieve oplossing ten minste gelijkwaardig
is aan de gestelde eisen. Geaccepteerde alternatieven worden
gepubliceerd zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken. Deze voorbeelden laten zien hoe regulering technologieneutraal kan worden gemaakt. Om te voorkomen dat doelregulering onzekerheid brengt voor ondernemers kan er in
wetgeving richting worden gegeven aan de invulling van de
gedefinieerde doelen. Zoals opgemerkt door de WRR dient
tegelijkertijd toezicht meer ruimte te krijgen om zich te richten op publieke belangen, in plaats van op de spreekwoordelijke afvinklijstjes (WRR, 2013).
Dit soort voorbeelden op het gebied van doelregulering
verdienen bredere toepassing. Een gestructureerde toets is
noodzakelijk om te kunnen vaststellen onder welke voorwaarden partijen met vernieuwende concepten of technologieën kunnen worden toegelaten. Belangrijk onderdeel van
die toets is of de relevante publieke belangen ook buiten de
huidige kaders in voldoende mate kunnen worden geborgd.
De ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën, kennis en verdienmodellen vormen de basis voor onze toekomstige welvaartsgroei. Het vergt durf van de overheid om
die vernieuwing daadwerkelijk de ruimte te bieden. De durf
om het referentiekader van het heden los te laten; de durf ook
om te werken met bijvoorbeeld doelregulering. Dit brengt
natuurlijk uitdagingen met zich mee – maar slechts door het
te doen kunnen we leren die het hoofd te bieden. Zo kiezen
we voor het benutten van de kansen die voor ons liggen.

Literatuur
Baumol, W.J. (2010) The microtheory of innovative entrepreneurship. Princeton: Princeton University Press.
Camps, M. (2014) Sturen op de toekomst. ESB, 99(4676), 6–9.
Comin, D. en C. Hobijn (2010) An exploration of technology diffusion. American Economic
Review, 100(5), 2031–2059.
DNB (2014) Overzicht financiële stabiliteit. Amsterdam: De Nederlandsche Bank.
Douw, S. en G. Koren (2013) Crowdfinance: Crowdfunding voor startende ondernemingen en het
MKB: Status, knelpunten en kansen. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
Kreijveld, M. (2014) De kracht van platformen. Den Haag: Rathenau Instituut.
Stiglitz en Greenwald (2014) Creating a learning society. New York: Columbia University Press.
WRR (2013) Toezien op publieke belangen: naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht.
WRR-rapport, 89.

10

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 100 (4701) 8 januari 2015

Auteur