Auteur

Maarten Allers

Groei gemeentelijke samenwerking stagneert

Gemeenten werken regelmatig samen om specialistische vaardigheden te delen of kosten te drukken. De afgelopen jaren stagneert het aandeel van de gemeentebegrotingen dat in samenwerking wordt besteed, maar het is de vraag of dat zo zal blijven.

Rechts stemmen verlaagt de lokale lasten niet

Een van de fundamentele politieke keuzes waarover burgers zich tijdens verkiezingen kunnen uitspreken is de hoogte van de collectieve uitgaven en de daarmee gepaard gaande lasten voor de burger. Maar heeft onze stem daar wel invloed op? Een analyse van het effect van de politieke samenstelling van het gemeentebestuur op de lokale lasten.

De gemeentefinanciën zijn onhoudbaar

Van gemeenten wordt veel verwacht op belangrijke beleids­terreinen als de jeugdzorg, de energietransitie en de woningbouw. Maar gemeenten zijn financieel afhankelijk van de rijksoverheid, en die stelt onvoldoende middelen ter beschikking.

Woningmarktmodel CPB ongeschikt voor beoordelen beleid

Met het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau worden de effecten geschat van beleidsplannen op bijvoorbeeld huren, nieuwbouw en welvaart. Het wordt onder meer gebruikt bij kabinetsformaties. Door verschillende beperkingen is dit model echter niet geschikt voor analyses van plannen voor de huurmarkt.

Belasting op grond is efficiënt, rechtvaardig én uitvoerbaar

In discussies over het belastingstelsel speelt een belasting op de waarde van grond geen rol. Toch heeft een grondbelasting grote voordelen ten opzichte van bestaande belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting. Recente technieken maken de heffing ervan bovendien goed uitvoerbaar.

Onzekerheid over rijksuitgaven probleem voor gemeenten

Bij het opstellen van hun begroting, in het voorjaar voorafgaande aan het begrotingsjaar, moeten gemeenten weten wat ze te besteden hebben. Veruit de belangrijkste inkomstenbron, vier keer zo groot als nummer twee, is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hoe hoog die uitpakt, is echter pas na afloop van het begrotingsjaar bekend.

Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien

De laatste decennia is er veel beleid geïntroduceerd, gericht op de decentralisatie van overheidstaken. Met de tot nu toe beschik­bare gegevens was het effect hiervan op de uitgaven van de centrale en decentrale overheden niet te meten. Met de nieuwe cijfers lukt dit beter.

Gemeentelijke fusies leiden niet tot minder samenwerking

Gemeenten die willen opschalen kunnen, om bepaalde taken uit te voeren, met andere gemeenten gaan samenwerken. Toch is er veel kritiek op gemeentelijke samenwerking, vooral wegens de beperkte democratische sturing. Fuseren wordt vaak gepresenteerd als alternatief voor samenwerking. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Besturen gemeente kost partijen raadszetels

Politieke partijen maken in de regel graag deel uit van het gemeente­bestuur, zodat zij direct invloed hebben op het gevoerde beleid. Maar als meebesturen bij de volgende verkiezingen leidt tot zetelverlies, dan wordt de afweging lastiger. Is er een prijs ­verbonden aan besturen – en, zo ja, hoe hoog is die?

Gemeentelijke samenwerking verlaagt uitgaven meestal niet

Vaak wordt gemeentelijke samenwerking gezien als een middel om kosten te besparen. Maar is dat wel zo?

Lokale politici worden beoordeeld op nationaal economisch beleid

Lokale bestuurders hebben geen invloed op de landelijke economie, maar uit onderzoek blijkt dat kiezers hen hierop wel beoordelen.

De optimale datum voor het afsluiten van een lening

Wie een lening moet afsluiten kan dat direct doen, of afwachten in de hoop dat de rente zal dalen vóór het moment dat de lening echt nodig is. Maar als de rente niet daalt maar stijgt, wordt de lening duurder. Dus wat is wijsheid?

Woningmarktregio’s en de schaal van woningcorporaties

De vorming van woningmarktregio’s is voor corporaties een goede aanleiding om de schaal en het werkgebied te overwegen.

Verhulde ongelijkheid in gemeentelijke belastingen


Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers


Statistiek


De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten


Gemeentelijke samenwerking en herindeling en de prijs van krediet


Naschrift bij: Effecten gemeentelijke uitvoering van de Wmo


Betere afweging met meer lokale belasting


Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO


Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten


Schaalparadox bij woningcorporaties


Lessen uit de bijstand voor decentralisatie


Het artikel-12 mysterie


Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties


Uitkering aan gemeente slaat neer bij woningeigenaren


Doelmatige financiering van de bijstand


Het CPB en de gemeentefinanciën


Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger