Auteur

Lucy Kok

Werkgeversverplichtingen nadelig voor baankans ouderen

Door leeftijdsdiscriminatie staan er ouderen aan de zijlijn die nog graag zouden werken. Om AOW’ers als werknemer aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zijn vanaf 2016 de werkgevers­plichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers verlaagd. Wat betekent dit voor de positie van AOW’ers op de arbeidsmarkt? En wat zijn de gevolgen als ook voor 55-plussers lagere werkgeversplichten zouden gelden?

Werknemers negatiever over efficiëntere private re-integratiedienstverlening

Nederland kent een hybride stelsel voor de Ziektewet en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waarbij werkgevers de keuze hebben om zich publiek te verzekeren via het UWV of eigenrisicodrager te zijn. Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de verschillen in re-integratiedienstverlening tussen het UWV en private aanbieders?

Voorkom dat bezuinigingen weer op zorgper­soneel worden afgewenteld

De financiële crisis en de Europese schulden­crisis werden in Nederland gevolgd door bezuinigingen op onder andere de zorg. Welke lessen kunnen we, met het oog op een komende recessie, trekken uit de bezuinigingen destijds?

Met briefpapier van ministerie hogere respons bij enquête

Voor onderzoekers is het van belang om een zo hoog mogelijke respons te krijgen op enquêtes. Dit is in de praktijk vaak niet zo makkelijk. Een experiment laat zien dat het gebruikte briefpapier de respons van deelnemers kan verhogen.

Sociale werkvoorziening vooral vervangen door tijdelijk werk

De invoering van de Participatiewet viel samen met het sluiten van de sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom. Wat heeft dit voor gevolgen voor de baan­kansen van voormalige cliënten van de sociale werkplaatsen?

Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor jonggehandicapten is vanaf 2015 verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij komt een sterkere prikkel om te werken, en ook een prikkel voor de gemeenten om zo veel mogelijk jonggehandicapten aan het werk te helpen. Heeft dit ertoe geleid dat nu meer jonggehandicapten aan het werk zijn?

Participatiewet werkt voor jonggehandicapten

Uit een eerste analyse van data tot eind 2016 blijkt dat in december van dat jaar na instroom 27 procent van de achttienjarige jonggehandicapten onder de Participatiewet aan het werk is, versus 22 procent van hen in de Wajong.

Statistiek: Flexibele AOW levert weinig op

In een reactie op de stijging van de AOW-leeftijd pleitten het afgelopen jaar zowel vakbonden als politieke partijen voor flexibilisering van de AOW-leeftijd. Lammers en Kok laten echter zien dat een flexibele AOW weinig verschil maakt.

Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen

De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. Zijn er oplossingen te vinden voor deze specifieke groep?

Statistiek


Langetermijneffecten van re-integratie


Verzekeraars en het borgen van cruciale zorg


Statistiek


Premiedifferentiatie in de Werkloosheidswet


Statistiek


Effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie van moeders


Effecten van de nieuwe huisartsenbekostiging


De kosten van bovenwettelijke uitkeringen


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Inkomensafhankelijk eigen risico remt zorgkosten


De Zweedse oplossing van het vergrijzingsprobleem


De baten van thuiswonen


Kinderen, financiële prikkels en het WAO-risico van vrouwen


Persoonsgebonden reïntegratiebudget is ineffectief


De inkomenspositie van AOW-ontvangers