Ga direct naar de content

Sociale werkvoorziening vooral vervangen door tijdelijk werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 16 2019

■ William Luiten en Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek)

De invoering van de Participatiewet, per 1 januari 2015, viel samen met het sluiten van de sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom. Arbeidsgehandicapten die onder de Wet sociale werkvoorziening vielen (Wsw’ers) met een dienstverband ultimo 2014 behouden hun Wsw-indicatie. Arbeidsgehandicapten met een Wsw-indicatie die ultimo 2014 op de wachtlijst stonden, verloren deze indicatie echter op het moment dat de nieuwe wet inging. Deze arbeidsgehandicapten, en nieuwe cliënten met een arbeidsbeperking, komen hierdoor niet meer in aanmerking voor een baan bij een sociale werkplaats. Wij hebben onderzocht wat de gevolgen zijn van de genoemde afspraken voor de baan­kansen van voormalige cliënten van de sociale werkplaatsen.

Omdat de Participatiewet uitgevoerd wordt door gemeenten hebben zij nu de verantwoordelijkheid om speciale begeleiding te geven aan personen voor wie een arbeidshandicap is vastgesteld. Hiervoor hebben gemeenten instrumenten tot hun beschikking zoals jobcoaching, loonkostensubsidies en beschut werk. Daarnaast is in het Sociaal Akkoord, dat de sociale partners in 2013 zijn overeengekomen met het kabinet, vast­gelegd dat werkgevers en overheid gezamenlijk 125.000 extra banen ­zullen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Positief is dat er qua werk een sterke groei te zien is voor Wsw’ers die eind 2014 op de wachtlijst stonden. In 2014 had 9 procent van deze groep een baan. Dit steeg naar 21 procent in 2017 (figuur). Het merendeel van de arbeidsgehandicapten werkt echter, ook drie jaar later, op een tijdelijk contract. Bovendien laat onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan­bureau zien dat de personen die eind 2014 op de Wsw-wachtlijst stonden slechter af zijn dan de groepen Wsw’ers die in 2010–2013 – dus voor de invoering van de nieuwe wet – op de die wachtlijst stonden. Mensen in de cohorten uit 2010–2013 hebben binnen de twee jaar nadat ze een Wsw-indicatie kregen vaker een baan gevonden dan het cohort uit 2014. De kans op een baan voor het cohort uit 2014 is gelijk aan die voor bijstandsgerechtigden met dezelfde kenmerken.

Auteurs

Categorieën