Auteur

Koos Arts

Statistiek: Instroom ouderen in arbeidsongeschiktheid en pensioen

Vanaf 2000 was de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met zowel een westerse als een niet-westerse migratieachtergrond in alle jaren hoger dan die van werknemers van Nederlandse herkomst. Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering is echter een ander patroon zichtbaar.

Armoederisico vrouwen na scheiding minder groot

Door de toegenomen economische zelfstandigheid lopen gescheiden vrouwen nu minder risico in armoede te geraken dan tien jaar geleden. Wel hebben ze nog steeds te maken met een koopkrachtverlies.

Wijkenaanpak en stijgende armoede- kans tijdens de economische crisis


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Protestantse ethiek en financiële positie


Statistiek


Invloed werkbelasting op voortijdige arbeidsuittreding ouderen


Meer ouderen langer aan het werk


Aantal banen niet verder gedaald


Drie visies op de toekomst


Vakbeweging, conjunctuur en ledenbinding


De twijfelachtige effectiviteit van geleide loonpolitiek


Tussen radicalisering en apathie


Van oude en nieuwe armoede


Economische sociologie in Nederland


Naar een professionalisering van het personeelsbeleid?


Ambtenarenacties en stakingstheorieën


Vakbondsdemocratie en ledenverlies


Arbeidsongeschiktheidsproblematiek


Op zoek naar een functionalistische theorie van de arbeidsverhoudingen


Kansen voor een intrestwinstsysteem?


Marktsocialisme


Naar een rechtvaardiger beloning van vuil en zwaar werk?


Rechtvaardige verdeling in de verzorgingsstaat