Auteur

Jakob de Haan

Drukken van rentespreads is pover alternatief voor goede begrotingsregels

Met het recent aangekondigde Transmission Protection Instrument (TPI) wil de Europese Centrale Bank (ECB) de renteverschillen op staatsobligaties tussen lidstaten verminderen. Dat is echter geen duurzame oplossing.

Communicatielessen uit de centrale bank voor de coronapersconferenties

Waar centrale bankiers in persconferenties de verwachtingen van financiële markten proberen bij te sturen, poogt het kabinet in de coronapersconferenties burgers en bedrijven tot naleving van de coronamaatregelen te bewegen. Welke lessen kan het kabinet trekken uit het onderzoek naar de effectiviteit van de centralebankcommunicatie?

Coronacrisis tast vertrouwen in financiële instellingen niet aan

Een grote schok zoals de coronacrisis kan het vertrouwen in financiële instellingen schaden. De meest recente vertrouwens-enquête van De Nederlandsche Bank laat zien dat het met het vertrouwen van Nederlanders in de financiële sector nog goed gesteld is. In banken is het vertrouwen het hoogst, in pensioenfondsen het laagst.

Verstandig begrotingsbeleid vraagt om Zalmnorm en tekortregel

De lage rente en inflatie, de coronacrisis en de aankomende verkiezingen leiden tot een discussie over de na te streven hoogte van de overheidsschuldquote. In een recente in ESB gepubliceerde enquête gaven veel collega’s aan dat de schuld probleemloos kon verdubbelen. Maar is dat wel verstandig?

In memoriam Alberto Alesina (1957–2020): Creatieve politiek econoom die vaak tegen gevestigde opvattingen in ging

Op 23 mei is Alberto Alesina, hoogleraar politieke economie aan de universiteit van Harvard, tijdens een bergwandeling overleden. Zijn werk van Alesina was altijd beleidsrelevant en creatief, maar ook vaak controversieel.

Omzetconcentratie gaat gepaard met een lagere arbeidsinkomensquote

Net als in veel andere landen is de arbeidsinkomensquote in Nederland de laatste decennia trendmatig gedaald. Onderzoek voor andere landen suggereert dat dit onder andere te maken heeft met de toegenomen marktmacht van bedrijven. Is dat ook zo voor Nederland? Een analyse van sectoren in de Nederlandse industrie over de periode 2006–2016.

Begrotingsregels dempen procyclisch begrotings­beleid in de Europese Unie

Landen kennen begrotingsregels om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen. Vaak wordt er beweerd dat begrotingsregels anticyclisch beleid in de weg zitten. Maar is dat echt zo? Een analyse van de effecten van begrotingsregels in 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) tijdens verschillende stadia van het ­begrotingsproces.

De Nederlandse loon-Phillips-curve opnieuw bekeken

Recent gaat de sterk gedaalde werkloosheid gepaard met een relatief lage loongroei. Het verband tussen loongroei en krapte op de arbeidsmarkt lijkt daarom zwakker te zijn geworden. Betekent dit dat de Phillips-curve-relatie in Nederland niet meer bestaat?

Centralebankpresidenten over de toekomst van monetair beleid

Sinds de crisis gebruiken centrale banken een veel breder scala aan instrumenten. In hoeverre denken centralebankpresidenten dat zij deze instrumenten ook in de toekomst zullen blijven gebruiken?

De monetaire strategie van de ECB bij lage inflatie

De ECB streeft prijsstabiliteit op middellange termijn. Door de recente nadruk op de inflatie­raming door ECB bestuursleden kan de indruk ontstaan dat de ECB zijn strategie vernauwd heeft.

Het groeiperspectief van China op de lange termijn


Vijf jaar toezicht op cultuur en gedrag van financiële instellingen


Stabiliteit financiële instellingen belangrijk voor vertrouwen


Financiële crises en recessies


Chinese investeringen in Afrika


Canon deel 2: monetaire economie


Effectiviteit van toezicht op banken


Spaargedrag in crisistijd


Arbeidsmarktflexibiliteit en de financiële crisis


Kennis en verwachtingen over bankentoezicht


Ooggetuigen: Het ongelijk van Willem Buiter


De Europese rente volgens Taylorregelmodellen


Europese regelgeving voor kredietbeoordelingsbureaus


Voorspellen van problemen bij banken


Synchronisatie van conjunctuurcycli in het eurogebied en de VS


Het monetaire beleid van de ECB


Duidelijke taal? De communicatie van de ECB laat te wensen over


Stabiel stabiliteitspact?


Voortgezet onderwijs on line


Hervorming van de ECB gewenst