Auteur

Hendrik Vrijburg

Hervorm de vpb door beperking van de renteaftrek

Het klassieke vennootschapsbelastingstelsel maakt financiering met vreemd vermogen relatief aantrekkelijk en geeft bedrijven de mogelijkheid om winsten te verschuiven naar landen met lage belastingen. Hoe kan dit beter?

Naar een betere beprijzing van weggebruik

Deze bijdrage analyseert in welke mate de huidige belastingen ten aanzien van de aanschaf en het bezit van de auto kunnen worden vervangen door een systeem van kilometerbeprijzing, waarmee de maatschappelijke kosten van het gebruik van de auto in rekening worden gebracht. Een dergelijke verschuiving vergroot de maatschappelijke welvaart, aangezien de externe maatschappelijke schade bij gebruik van de auto nu onvoldoende beprijsd wordt.

Veel milieuschade bij grondstoffengebruik blijft onbelast

Bij het gebruik van grondstoffen en materialen ontstaat er vaak milieuschade. Welk deel hiervan is onbeprijsd, en om welke grondstoffen en materialen gaat het dan precies? Een analyse van de grondstofstromen door de Nederlandse economie en de daaraan gekoppelde omvang van vervuiling en afval.

Instrumentkeuze voor efficiënt en effectief klimaatbeleid

In lijn met het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid gekozen voor een ­ambitieuze emissiereductiedoelstelling. Hoe kan de emissiereductiedoelstelling voor 2030 tegen zo laag mogelijke ­maatschappelijke kosten behaald worden?

Ongelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen is gewenst

De rente op vreemd vermogen is in principe aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, terwijl vergoedingen die betaald zijn over geïnvesteerd eigen vermogen niet aftrekbaar zijn. Hierdoor ontstaat een fiscale prikkel om een bedrijf overmatig te financieren met vreemd vermogen. Toch is deze ongelijke behandeling sociaal wenselijk voor het midden- en kleinbedrijf.

Boeken: Toegang tot de financiële sector


Financiële-transactiebelasting en volatiliteit aandelenmarkten