Auteur

Erik Schut

Gemeenten verschuiven zorgkosten naar de Wet langdurige zorg

In 2015 werd een deel van de langdurige zorg gedecentraliseerd naar de gemeenten om beter passende zorg te bieden en de zorgkosten te verlagen. Een onbedoeld effect van deze decentralisatie was dat gemeenten een financiële prikkel kregen om zorg­kosten te verschuiven naar de Wet langdurige zorg. Als dit ook gebeurt, dan staat dat het halen van het oorspronkelijke doel in de weg.

Prikkels voor kwaliteit en preventie bij inkoop ouderenzorg moeten beter

Sinds 2015 wordt de ouderenzorg gefinancierd via drie systemen. Het overkoepelende doel is goede en toegankelijke ouderenzorg op de juiste plek en tegen de juiste prijs. Samenhangende financiële prikkels voor preventie en het inkopen op kwaliteit zijn hiervoor onontbeerlijk. Maar in de praktijk werken ze onvoldoende.

Vormgeving catastrofe­regeling verstoort concurrentie verzekeraars

Zorgverzekeraars ontvangen op grond van een wettelijke catastroferegeling voor de meeste extra zorgkosten als gevolg van de corona­pandemie een compensatie uit het Zorgverzekeringsfonds. Een belangrijk oogmerk van deze regeling is om een ongelijk speelveld tussen verzekeraars te voorkomen. Door de manier waarop deze regeling is vormgegeven dreigt er echter het omgekeerde.

Een lagere zorgpremie vergroot overstapbereidheid

In Nederland wordt de verplichte zorgverzekering voor de helft gefinancierd via een inkomensafhankelijke bijdrage en voor de andere helft door de verzekerden zelf via de nominale premie en het eigen risico. Door deze verhouding te veranderen kan de overheid de hoogte van de nominale zorgpremie beïnvloeden. Een lagere nominale premie kan leiden tot meer concurrentie tussen zorgverzekeraars.

Kosten corona geven geen aanleiding om zorgstelsel fundamenteel te hervormen

De kosten van de coronacrisis zijn scheef verdeeld over de zorgverzekeraars, wat de onderlinge concurrentieverhoudingen kan verstoren. Ook zijn er extra voorzieningen voor een eventuele nieuwe virusuitbraak in de toekomst nodig die de markt niet vanzelf tot stand brengt. Betekent dit dat het Nederlandse systeem met ­gereguleerde marktwerking fundamenteel op de schop moet?

Een halve eeuw ziekenhuisfusies in Nederland

De afgelopen vijftig jaar hebben veel ziekenhuisfusies plaatsgevonden. Naast actief overheidsbeleid lagen hieraan bij ziekenhuizen ook strategische overwegingen ten grondslag.

Beheersing zorguitgaven via macrobeheersinstrument is riskant

Om de groei van de zorguitgaven te beheersen, vertrouwt het ­kabinet op het macrobeheersinstrument (mbi) als ultiem machtsmiddel. Dit instrument leidt in zijn huidige vorm echter tot een perverse prikkel bij aanbieders en is bovendien juridisch kwetsbaar. Een andere aanpak verdient de voorkeur.

Grote prijsverschillen ziekenhuiszorg, ondanks concurrentie

Gereguleerde concurrentie in de zorg zou moeten leiden tot een efficiënte zorginkoop door verzekeraars bij ziekenhuizen. Toch zien we in 2016 nog een grote variatie in de behandelprijzen die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar afspreken. Wat zijn de mogelijke verklaringen, risico’s en oplossingen?

Goede zorginkoop vereist effectief toezicht op marktmacht

Voor gezonde machtsverhoudingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars moeten mededingingsregels niet aangepast, maar gevolgd worden.

Hoe uitkomstbekostiging in de zorg kan slagen


Canon 11: Gezondheidseconomie


Discussie: Vrije artsenkeuze is niet gratis


Zorgstelsel spoort nog onvoldoende aan tot goede kwaliteit


Consumentenwelvaart en ziekenhuisfusies


Winstuitkering bij ziekenhuiszorg


Risicoverevening voor de ouderenzorg


Mening: Zet het kartelverbod in de zorg niet buitenspel


Plan zorgpremie gemiste kans


Een passende markt voor gepaste zorg


Mening: Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg


De houdbaarheid van stijgende zorguitgaven


Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen


Mening: Fusieverbod zorgaanbieders en verzekeraars ongewenst


Structuur Duitse zorgpremies efficiënter dan Nederlandse


Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars onverstandig


Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen


Fusietoetsing in de zorg


Zorgverzekeraars kampen met vertrouwensprobleem


Risico's van koppeling basis- en aanvullende zorgverzekering


Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang