Ga direct naar de content

Arbeidsmarkt

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 3 2004

Arbeidsmarkt
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4441, pagina 428, 3 september 2004 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):

Deeltijdwerk afgelopen tien jaar voortdurend toegenomen
In de afgelopen tien jaar varieerde de groei van het aantal voltijdbanen met de conjunctuur. Per saldo was het aantal voltijdwerkers in
2003 niet veel groter dan tien jaar daarvoor. De groei van het deeltijdwerk is echter steeds doorgegaan. Deze bedroeg in de laatste tien
jaar gemiddeld ruim vijf procent of meer dan 100.000 mensen met een deeltijdbaan per jaar.
Ruim eenderde van de werkzame beroepsbevolking werkt in deeltijd
Deeltijdwerk is onder de werkzame beroepsbevolking toegenomen van 25 procent van het totaal aantal werkenden in 1993 tot 36 procent
in 2003. Het aandeel van personen met een deeltijdbaan van 12-19 uur per week in de totale beroepsbevolking is bijna anderhalf maal zo
groot als tien jaar geleden. Het aandeel met een grote deeltijdbaan (20-34 uur per week) is even sterk gestegen. Mensen die minder dan
twaalf uur per week werken, behoren niet tot de werkzame beroepsbevolking en blijven hier buiten beschouwing.
In 1993 had ruim de helft van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. In 2003 is dit toegenomen tot tweederde. Er zijn in deze periode
bijna 800.000 werkende vrouwen bijgekomen.
Ook onder mannen komt werken in deeltijd tegenwoordig vaker voor. Had in 1993 nog 9 procent van de mannen een deeltijdbaan, in 2003
is dit opgelopen tot 14 procent. Dit zijn vrijwel allemaal grote deeltijdbanen.
Boven de 35 jaar heeft driekwart van de werkende vrouwen een deeltijdbaan
Bijna de helft van de werkende vrouwen die jonger zijn dan 35 jaar werkt in een voltijdbaan. Boven de 35 jaar is dit veel minder. Een kwart
werkt dan nog in een voltijdbaan en de helft heeft een grote deeltijdbaan.
In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen met een voltijdbaan binnen alle leeftijdsgroepen gedaald. De afname was het grootst
onder de 15-24 jarigen. Het aandeel voltijders onder jonge vrouwen is in tien jaar tijd gedaald van 69 naar 46 procent. De toename van
grote deeltijdbanen was over het algemeen groter dan die van kleinere deeltijdbanen. Vrouwen van 15-24 jaar en van 35-44 jaar vormen
een uitzondering. Bij hen is de toename van grote en kleinere deeltijdbanen even groot.
Sabine Lucassen
figuur 1

Figuur 1. Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 1993-2003, in duizendtallen

figuur 2

Figuur 2. Verdeling van de werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 1993-2003, in procenten
figuur 3

Figuur 3. Aandeel van de werkende vrouwen met een arbeidsduur van minder dan 35 uur per week, 1993 en 2003, in procenten van alle
werkende vrouwen

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)