Ga direct naar de content

Amerikanen helpen eigen tekort te financieren

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 1 1999

Amerikanen helpen eigen tekort te financieren
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4234, pagina 929, 10 december 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De financiering van het Amerikaanse lopende-rekeningtekort is de afgelopen jaren minder met obligaties en sterker met aandelen
geschied. De verschuiving is niet verwonderlijk. Enerzijds is het tekort van de Amerikaanse overheid verdwenen en zelfs omgeslagen
in een fors overschot. Er is daardoor in zeker opzicht een tekort aan beschikbaar vastrentend papier ontstaan voor het buitenland om
in te beleggen. Anderzijds weerspiegelt het de sterke conjunctuur en het feit dat vooral Amerikaanse bedrijven profiteren van de
economische versnelling die wordt gedragen door de informatie- en communicatie-technologie (figuur 1).

Figuur 1. Effectenverkeer VS (+ = instroom kapitaal)
Amerikaanse beleggers hebben zelf een belangrijk deel van de verschuiving naar meer aandelen-financiering verzorgd. Terwijl zij
doorgaans kopers waren van buitenlandse aandelen, hebben zij in de afgelopen drie jaar buitenlandse aandelen – vooral Europese afgestoten. Een uitzondering vormen de Amerikaanse aankopen van Japanse aandelen. Deze zijn sinds begin dit jaar in een versnelling
gekomen (figuur 2).

Figuur 2. Netto aankopen buitenlandse aandelen door vs-ingezetenen (+ = afstoten buitenlandse aandelen) *) eerste zeven maanden
van 1999, bron: U.S. Treasury Department

Al met al is de soepele financiering van het Amerikaanse lopende -rekeningtekort een functie geweest van de voorspoedige Amerikaanse
conjuncturele ontwikkeling, terwijl zich tegelijkertijd door economische zwakte elders in de wereld weinig beleggingsalternatieven
aandienden. De Amerikaanse dynamiek en de sterke positie van bedrijven in bepaalde sectoren zullen vooralsnog een
aantrekkingskracht op directe investeringen en beleggingskapitaal blijven uitoefenen. De verwachte aantrekkende conjunctuur in de
Eurozone zal echter steeds sterker als concurrent voor de internationale kapitaalstromen gaan fungeren.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur