Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 14 2006

agenda
Koplopers in publieke sector
hervormingen
Op woensdag 13 september om 14.00
uur vindt voor de zesde maal het New
Public Management seminar plaats op
de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit jaar
staat het thema ‘Koplopers in NPM’ centraal. Tijdens dit seminar wordt een blik
over de grens geworpen en gekeken naar
de publieke sector hervormingen die zich
hebben voltrokken in een aantal landen
die als vroege hervormers kunnen worden
beschouwd. Medewerking wordt verleend
door onder andere dr Ã…ge Johnsen (Oslo
University College) en professor Colin
Talbot (Universiteit van Manchester).
Neem voor informatie of aanmelding
contact op met mevr. G. Wirz-Wagenaar,
email: npm-seminar@feweb.vu.nl,
tel 020-598 98 65.

Trail congres 2006
De Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics (Trail)
organiseert op 21 november een congres
in het World Trade Center te Rotterdam.
Dit negende Trail congres richt zich op de
rol van mobiliteit van mensen en het transport van goederen voor de economie. De
deadline voor het indienen van een paper
is 7 augustus. Voor meer informatie tel.
015-2786046
of bezoek de website: www.rstrail.nl

Instituties en groei in
o
­ ntwikkelingslanden
Op 28 en 29 augustus organiseren het
Centre for Economic Policy Research
(CEPR) en het Amsterdam Center for
Research in International Finance (CIFRA)
een workshop over de institutionele beperkingen voor bedrijven in ontwikkelingslanden. De workshop heeft als doel verschillende factoren te identificeren die de
vestiging van nieuwe ondernemingen en de
groei van bestaande bedrijven blokkeren.
Er wordt onder andere gediscussieerd over
de rol van financiële markten, corruptie
en regulering door de overheid. Voor meer
informatie bezoek de website: www.cepr.
org of www.merit.unu.edu.

Innovatiebeleid
De United Nations University Maastricht
organiseert op 9 en 10 november een
seminar over innovatiebeleid. Er zal gesproken worden over het begrip innovatie
en vragen zullen beantwoord worden over

350

ESB 14

juli 2006

onder andere de bijdrage van innovatie aan
economische groei en de rol van universiteiten en onderwijs in het proces van innovatie. Dit seminar besteedt ook uitvoerig
aandacht aan de rol van de overheid. Voor
meer informatie bezoek de website: www.
merit.unu.edu

Mens als machine
Op 26, 27 en 28 oktober zullen lezingen
worden gehouden aan de Universiteit van
Amsterdam met als gemeenschappelijke
titel: “Life’s longing for itselfâ€. De lezingen
worden gegeven door de aan het Santa
Fé Institute verbonden professor J. Doyne
Farmer. Het gehanteerde mechanistische
mensbeeld lijkt veel succes te hebben nu
zelfs de meest complexe ‘functies’ van
de hersenen verklaard worden door de
neurofysiologie. Bij het bestuderen van
organismen en organisaties wordt gebruik
gemaakt van simpele modellen om complexe fenomenen te verklaren en voorspellingen te kunnen maken. Doyne Farmer
stelt de vraag in welke mate mensen en
samenlevingen als machines en systemen
te bestuderen zijn en of die complexiteit in
een mechanistisch model gevat kan worden. Voor meer informatie over de lezingen
kunt u terecht op de website: www.fee.uva.
nl/cendef

Pensioen forum 2006
Het Financieel Toetsing Kader (FTK)
en de nieuwe Pensioenwet zorgen voor
een steeds complexer pensioenklimaat.
De Pension Fund Governance verplicht
vergaande transparantie, terwijl Europa
nieuwe kansen voor de Nederlandse
pensioenmarkt biedt. Wordt Nederland het
‘Pension Valley’ binnen Europa? Op 12
september organiseert Euroforum samen
met alle pensioenpartijen en de politiek
het Pensioen Forum 2006 in het Kurhaus
te Scheveningen. De sprekers op het
forum zijn Theo Nijman (Wetenschappelijk
directeur Netspar), Coen Teulings (Directeur Centraal Planbureau), Guus Boender
(directeur ORTEC) en Theo Kocken (Directeur Cardano Risk Management). Behalve
lezingen van de genoemde sprekers zullen
verscheidene politici participeren in een
debat en zal er een casus uit de pensioensector worden behandeld onder leiding van
Philip Menco (CEO De Eendragt Pensioen
NV). Inschrijven voor participatie en/of
meer informatie kan via de website: www.
euroforum.nl of tel. 040-2974977.

Personalia
Op vrijdag 23 juni vond de oratie plaats
van Christoph Van der Elst aan de
Universiteit van Tilburg. Van der Elst
is aangesteld als hoogleraar Recht en
Management bij de vakgroep Business
Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij stelt in zijn oratie dat er geen
eenduidige relatie bestaat tussen de
rechtspositie van de aandeelhouder en
eigendomsstructuur van een bedrijf. De
Tilburgse hoogleraar zet kanttekeningen
bij de gangbare economische juridische
theorie en het daarop gebaseerde EU
beleid. De huidige theorie stelt dat hoe
sterker de positie van de aandeelhouder,
hoe waardevoller het aandeel en hoe
kleiner de behoefte van een aandeelhouder om een aanzienlijke positie op
te bouwen. De Europese Unie stimuleert actief klein aandeelhouderschap
om de negatieve invloed van grootaandeelhouderschap, waaronder een
beperkte liquiditeit van het aandeel, te
beperken. Een van de methoden die
ze hiervoor gebruikt is versterking van
de rechtspositie via voorgeschreven
stemprocedures en recht op heldere
informatie. In zijn onderzoek zal Van
der Elst zich richten op de factoren die
de eigendomsverdeling beïnvloeden.
Het Tilburg Center for Law and Economics (Tilec) van de Universiteit van
Tilburg heeft een nieuwe overeenkomst
gesloten met Essent N.V. Dit energiebedrijf zal in de academische jaren
2006-2007 en 2007-2008 fundamenteel onderzoek van Tilec op het
gebied van marktordeningvraagstukken
in netwerksectoren ondersteunen. Met
de middelen die Essent ter beschikking
stelt, wordt de aanstelling mogelijk van
de industrieel econoom Bert Willems.
Willems is een expert op het terrein van
marktwerking en de regulering van de
energiesector. Bert Willems is verbonden aan het departement Economie
van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van
Tilburg en aan het K.U. Leuven Energie
Instituut. Willems is burgerlijk ingenieur
mechanica en doctor in de economie.
Eerder was hij werkzaam als onderzoeker aan het University of California
Energy Institute en aan de Florence
School of Regulation.