Ga direct naar de content

Aandeel WW’ers nog niet op niveau van vooravond crisis

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 31 2017

■ Thomas Slager (CBS)

Het aandeel personen met een WW-uitkering daalt sinds 2014, al lag het aantal medio 2016 nog altijd hoger dan aan het begin van de economische crisis. Het aandeel WW’ers in heel Nederland is van 2008 tot 2014 meer dan verdubbeld tot 3,5 procent, waarna een daling is ingezet tot 3,2 procent in 2016 (figuur).

Als we kijken naar de vier grootste gemeenten in ons land (de G4), blijken in absolute zin de meeste WW-ontvangers in Amsterdam te wonen: medio 2016 ging het om bijna 18.000 personen. Het percentage WW-ontvangers onder de lokale bevolking is echter in Rotterdam al sinds 2009 het hoogste van deze vier gemeenten. Zowel het absolute aandeel WW-ontvangers als het percentage WW’ers is in Utrecht het laagste.

Opvallend is dat zowel Amsterdam als Den Haag tot 2014 boven het landelijk gemiddelde lag, maar vanaf 2014 eronder. Utrecht is de enige van de vier grootste gemeenten waar het aandeel WW’ers al sinds 2008 onder het landelijk gemiddelde ligt.

Uit eerder onderzoek van het CBS is gebleken dat regionale verschillen in werkloosheid in belangrijke mate samenhangen met de demografische samenstelling en het onderwijsniveau van de bevolking. Zo zijn er voor de G4-gemeenten duidelijke regionale verschillen in de ontwikkeling van de werkloosheid van laagopgeleiden. Tot 2014 steeg de relatieve werkloosheid onder laagopgeleiden in alle G4-gemeenten harder dan het Nederlandse gemiddelde. Na 2014 was een duidelijke daling zichtbaar, met name in Amsterdam en Utrecht. In Rotterdam was er sprake van een beperkte daling.

Verder valt voor de G4-gemeenten op dat de relatieve werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond in de havenstad sinds 2003 duidelijk hoger ligt dan in de andere grote gemeenten en het landelijk gemiddelde.

Auteur