Ga direct naar de content

Werkloosheidscijfers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 21 2003

Werkloosheidscijfers
Aute ur(s ):
Statistiek (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4397, pagina 143, 21 maart 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In deze rubriek wordt in twee vaste figuren (linksonder) de ontwikkeling weergegeven van de werkloosheid. Vanaf nu wordt aan de
figuur van de geregistreerde werkloosheid een nieuwe werkloosheidsreeks toegevoegd, namelijk de werkloze beroepsbevolking (voor
seizoen gecorrigeerd). Hierover publiceert het cbs sinds kort maandelijks cijfers. In hoeverre verschillen de werkloosheidscijfers van
elkaar? De cijfers over de geregistreerde werkloosheid en over de werkloze beroepsbevolking berusten op een nationale definitie, waarin
een urengrens voorkomt. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 64 jaar die zoeken naar een baan van minstens
twaalf uur per week, daarvoor beschikbaar zijn en geen baan hebben van minstens twaalf uur per week. Inschrijving bij een Centrum voor
Werk en Inkomen (cwi) is dus geen voorwaarde. Geregistreerde werklozen daarentegen staan per definitie ingeschreven bij een cwi.
Verder hebben zij geen baan van minstens twaalf uur per week, maar zij zijn daarvoor wel beschikbaar. Eurostat hanteert voor de
werkloosheid en de beroepsbevolking definities die zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de ilo. In de beroepsbevolking van Eurostat
komen ook werkenden voor met een baan van minder dan twaalf uur per week. Voor Nederland gaat het om een relatief groot aantal.
Hierdoor zijn voor Nederland de werkloosheids-percentages van Eurostat lager dan die van het cbs.
Grote verschillen bij jongeren en vrouwen
De werkloze beroepsbevolking is groter dan het aantal geregistreerde werklozen. Vooral bij jongeren is het verschil zowel in absolute als
relatieve zin groot. In 2002 behoorden gemiddeld over het jaar 78.000 jongeren (15-24 jaar) tot de werkloze beroepsbevolking, terwijl er
slechts 21.000 geregistreerde werklozen in deze leeftijdsgroep waren. De werkloze beroepsbevolking toont bij de jongeren een grote
zomerpiek, die bij de geregistreerde werklozen ontbreekt. Veel jongeren die in deze periode werk zoeken, staan (nog) niet ingeschreven bij
het cwi. Het gaat hier zowel om jongeren die vakantiewerk zoeken als om schoolverlaters die een baan voor een langere periode zoeken.
Bij vrouwen tussen de 25 en 64 jaar is de werkloze beroepsbevolking eveneens aanzienlijk groter dan het aantal geregistreerde werklozen.
In 2002 ging het om 122.000 respectievelijk 70.000 vrouwen, dus een verschil van ruim 50.000 (jaargemiddelden). Het verschil tussen
beide reeksen heeft bij de vrouwen een heel ander en minder sterk seizoenspatroon dan bij de jongeren. Het aantal werkzoekende
vrouwen is in de zomer juist lager dan in andere seizoenen. Bij de mannen van 25-64 jaar liggen de verschillende werkloosheidscijfers
dichter bij elkaar dan bij de jongeren en de vrouwen.
figuur 1

Figuur 1. Werkloze beroepsbevolking en geregistreerde werklozen 15-24 jaar, 2000-2002, in duizenden personen
figuur 2

Figuur 2. Werkloze beroepsbevolking en geregistreerde werklozen vrouwen 25 -64 jaar, 2000-2002, in duizenden personen.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur