Ga direct naar de content

vvd Nieuwe problemen doemen op

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 21 2003

vvd Nieuwe problemen doemen op
Aute ur(s ):
Beek, W. van. (auteur)
VVD
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4397, pagina 127, 21 maart 2003 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Uit recente berichten van de Pensioen- & Verzekeringskamer (pvk) blijkt de problematiek met betrekking tot de onderdekking van de
pensioenfondsen kleiner te zijn dan aanvankelijk werd vermoed. Toch zal er naar verwachting een onderdekking van enkele miljarden
euro resteren. Er blijft dus reden voor zorg en deze zorg wordt alleen maar groter gezien de alsmaar dalende beurskoersen. Uit de bij de
pvk ingediende herstelplannen blijkt dat pensioenfondsen de onderdekkingsproblematiek krachtig aanpakken. Hier moeten de
pensioenfondsen zeker mee doorgaan. De vvd zal dit nadrukkelijk blijven volgen. Naast dit actuele probleem ziet de vvd Europa, de
stijgende aow-lasten en het gebrek aan voorlichting als de (toekomstig) grootste problemen voor het pensioenstelsel. Nederland heeft
binnen de emu het meest robuuste pensioenstelsel. Door de vergrijzing komen emu-landen waarin mensen voor een groot deel
staatspensioen krijgen voor problemen te staan. Dit treft op den duur (indirect) ook Nederland. Dit onderdeel van de
pensioenproblematiek is – mede op aandringen van oud-minister van Financiën Zalm – nu vast onderdeel van gesprek bij de
bijeenkomsten van de Ecofin-raad. De emu-landen zouden echter hun toekomstige pensioenlasten zichtbaar moeten maken in de
presentatie van hun staatsschuld. Zo wordt de werkelijke financiële situatie zichtbaar en kunnen landen gericht aangesproken worden op
hun prestaties. Daarnaast dient de staatsschuld te worden afgelost voordat de vergrijzing haar piek bereikt, om te voorkomen dat de
lastendruk te ver stijgt. We kunnen de werkenden van straks niet vragen om de stijgende kosten van de aow en de gezondheidszorg te
betalen en hen ook nog de schulden- en rentelasten nalaten van de tijd dat wij op te grote voet hebben geleefd. Tenslotte is veel betere
voorlichting over pensioenen door de pensioenfondsen noodzakelijk opdat burgers zelf verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Uit
onderzoek van de Commissie Nationaal Pensioendebat blijkt dat het merendeel van de mensen die met pensioen gaan een pensioentekort
heeft. De vvd vindt dit een schokkende constatering. Iedere burger heeft recht op goede informatie om dit te voorkomen. Dit betekent
voorlichting, onder andere bij indiensttreding over de nieuwe pensioenregeling, over het dichten van pensioengaten, enzovoorts.
Vergelijkbaar met de financiële bijsluiter moet er ook een pensioenbijsluiter komen. Als we op onderdelen nieuw beleid inzetten – zoals
hierboven kort beschreven – zal volgens de vvd een goed pensioen ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur