Ga direct naar de content

cda Pensioenen zijn van de burgers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 21 2003

cda Pensioenen zijn van de burgers
Aute ur(s ):
Mosterd, A. (auteur)
CDA
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4397, pagina 125, 21 maart 2003 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

De teruglopende dekkingsgraden en afnemende buffers bij pensioenfondsen zorgen voor maatschappelijke onrust. Achteraf wordt
gesteld dat de pensioenpremies te laag zijn vastgesteld en dat er teveel in aandelen is belegd. Was dit niet gebeurd wanneer de overheid
meer invloed op de fondsen zou hebben gehad? De overheid was immers ook gebaat bij lage premies. Die hebben tot lage loonkosten
geleid, wat gunstig was voor de economie. De pensioenen blijven een zaak van de sociale partners. De overheid dient de
randvoorwaarden te stellen, zodat sociale partners op een goede manier invulling kunnen geven aan hun pensioentaak. De Pensioen- en
Verzekeringskamer (pvk) moet erop toezien dat de fondsen de noodzakelijke maatregelen nemen om aan hun verplichtingen te kunnen
voldoen. Daarbij hoort indexatie als het enigszins kan. Hogere dekkingsvragen en grotere buffers zijn wenselijk, maar deze moeten wel
haalbaar zijn. Dit geldt op macroniveau, maar ook op fondsniveau. Fondsen verschillen onderling sterk en dat betekent dat de pvk
maatwerk moet kunnen leveren. De pvk moet niet de snelste, maar de optimale weg zoeken. De politiek moet dit maatwerk mogelijk maken
door zonodig het huidige wettelijke kader op dit punt aan te passen. De pensioenfondsen en toezichthouder hebben dringend behoefte
aan duidelijkheid. Het cda is verheugd dat de pensioenfondsen met de ouderenorganisaties (cso) een medezeggenschapsconvenant
hebben gesloten. Wanneer alle betrokkenen – werkgevers, werknemers en gepensioneerden – samen de afweging maken ten aanzien van
premieverhoging, indexatie en de inhoud van het pakket, dan zijn de voorwaarden geschapen voor een evenwichtig beleid. De overheid
dient via de wet regels te stellen voor goed en transparant toezicht op dat beleid. In een tijd dat de arbeidsparticipatie steeds verder
toeneemt krijgen mensen ook steeds meer behoefte aan verlof in bepaalde periodes van hun leven. Dit kan zijn vanwege zorgtaken voor
zieken of kinderen, maar ook voor persoonlijke inzetbaarheid. Deze verlofvraag is voor iedereen anders. Gelet op deze ontwikkeling is een goede pensioenregeling – ook een levensloopregeling gewenst. Mensen kunnen zo sparen voor de momenten dat zij dat verlof nodig
hebben, zodat ze ook langer kunnen blijven participeren.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur