Ga direct naar de content

Verdelingsproblemen zijn oplosbaar

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 18 1998

Verdelingsproblemen zijn oplosbaar
Aute ur(s ):
Kuné, J.B. (auteur)
Verb onden aan het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds.
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4144, pagina 233, 20 maart 1998 (datum)
Rubrie k :
Naschrift
Tre fw oord(e n):
pensioenen, vergrijzing

In mijn bijdrage ‘Er is genoeg voor de ouderen van morgen’ heb ik na willen gaan of de vergrijzing zal leiden tot een daling van
besparingen en investeringen, of zelfs tot een daling van het absolute niveau van de consumptie per hoofd. Dit blijkt niet het geval. Bij
de realistische veronderstellingen van een toename van de arbeidsparticipatie met zo’n 10 tot 13% -punt in de komende decennia en
een bestendige toename van de productie per werkende met 2% perjaar, zal er in het jaar 2020 een zodanig groot nationaal product
worden voortgebracht dat de consumptie (per hoofd) van de ouderen met zo’n 100% kan toenemen ten opzichte van 1995, en dat der
werkenden met 80% .
Natuurlijk vereist dit een herverdeling van werkenden naar ouderen, dat op meso- en micro-niveau zijn uitwerking zal krijgen. Wanneer
zulks tot negatieve gedragsreacties leidt, kan dat de economische groei aantasten. In onze veronderstelling van een bestendige groei van
de productie per werkende van 2% per jaar is begrepen, dat dergelijke problemen waarmee men op meso- en micro-niveau te maken zal
krijgen, tamelijk voorspoedig worden opgelost. Iets minder vriendelijk zou men kunnen zeggen, dat we deze problemen hebben
weggedefinieerd.
Uiteindelijk is de vraag dan, of bij de grote inspanning op het gebied van herverdeling tussen ouderen en (werkende) jongeren, deze
groei van de productiviteit en arbeidsparticipatie realistisch is. Mijn antwoord is ja, maar het zal een forse inspanning vergen.
Zie ook de reactie: Vergrijzing: de verdeling is het probleem van H.A.A. Verbon.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur