Ga direct naar de content

Uitzendwerk speelt grote rol bij in- en uitstroom WW

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 3 2022

Een relatief groot deel van de mensen die vanuit de Werkloosheidswet (WW) aan het werk gaan, doet dat als uitzendkracht. Uitzendkrachten komen ook vaker in de WW terecht dan werknemers die in directe dienst zijn bij een werkgever.

Van de WW’ers die in het eerste halfjaar van 2021 het werk hebben hervat, deed 28 procent uitzendwerk (figuur). Dit aandeel schommelt al langere tijd rond ruim een kwart. Ook de instroom in de WW bestond de afgelopen jaren voor circa een kwart uit uitzendkrachten, terwijl minder dan tien procent van alle werknemersbanen op uitzendbasis was.

Het relatief hoge aandeel uitzendkrachten in de WW in- en uitstroom, hangt deels samen met herhalingswerkloosheid bij uitzendkrachten. Uitzendwerk gaat vaak gepaard met baanwisselingen en (korte) perioden van werkloosheid. Dit komt mede doordat uitzendkrachten vaak worden ingezet om seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in de hoeveelheid werk op te vangen, om zieke of afwezige werknemers te vervangen, of om de personeelsomvang te kunnen aanpassen op korte termijn.

De grotere dynamiek bij uitzendkrachten blijkt ook uit het relatief hoge percentage voormalige uitzendkrachten dat werk vindt vanuit de WW. In het eerste halfjaar van 2021 had zeventig procent van de voormalig uitzendkrachten in de WW weer betaald werk bij beëindiging van hun WW-uitkering (of kort daarna). Dat is hoger dan bij personen die voorafgaand aan de WW direct bij een werkgever in dienst waren (namelijk 64 procent in het eerste halfjaar van 2021). Uitzendkrachten zijn waarschijnlijk beter ingesteld op de relatief korte werkduur en op het zoeken naar een nieuwe baan, dan de werknemers die na een langdurig dienstverband bij een werkgever ontslagen worden en in de WW terecht komen.

Voormalige WW-uitzendkrachten gaan na de WW vaak opnieuw als uitzendkracht aan het werk. In de eerste helft van 2021 gold dat voor zeventig procent van de werkhervatters die de WW waren ingestroomd vanuit het uitzendwerk. Zij stroomden daarmee minder vaak door naar een vast contract dan werknemers met andere arbeidscontracten.

Auteur