Ga direct naar de content

Uitzendwerk groeit explosief

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 19 1997

Uitzendwerk groeit explosief
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4133, pagina 987, 17 december 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het uitzendwerk zit al enige tijd in de lift. In 1996 nam het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren met 21% toe. Ook in
twee jaren hiervoor groeide het aantal uitzenduren met gemiddeld meer dan 20%. Door deze sterke groei is het aandeel van
het uitzendwerk in de totale werkgelegenheid toegenomen van 2% in 1993 tot 3,5% in 1996. Zie figuur 1.

Figuur 1. Aandeel uitzendwerk in totale werkgelegenheid %
Ook in 1997 blijft het uitzendwerk groeien. In het eerste halfjaar van 1997 werkten uitzendkrachten 15% meer uren dan in het
eerste halfjaar van 1996. Het derde kwartaal van dit jaar gaf een nieuw record te zien: het aantal gewerkte uren kwam uit op
bijna 100 miljoen. De omzet van de uitzendbureaus bedroeg in dat kwartaal 3 miljard gulden, dat is 16,5% meer dan in het
derde kwartaal van 1996.
De toegenomen vraag naar uitzendkrachten hangt samen met de economische groei, die de laatste tijd rond de 3% ligt. Een
andere oorzaak is de toegenomen flexibilisering van de arbeid.
De arbeidsduur van uitzendbanen is gemiddeld lager dan van de overige banen. In 1996 had circa 30% van de uitzendbanen
een wekelijkse arbeidsduur van minder dan twintig uur. De laatste jaren is echter de arbeidsduur van de uitzendbanen
gegroeid.
De groep uitzendkrachten is zeer gemengd van samenstelling. Er werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen als
uitzendkracht. Zowel academici als ongeschoolden vinden werk via een uitzendbureau. Een groep die er uitspringt zijn de
havo- en vwo-gediplomeerden. Van deze groep werkte 7% als uitzendkracht. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld. Zie figuur
2.

Figuur 2. Aandeel uitzendkrachten onder alle werkenden per opleidingsniveau 1996, %

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur