Ga direct naar de content

Tegenspraak zonder vooruitgang

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 6 2006

column

Wim Groot
Hoogleraar Gezondheidseconomie
Universiteit Maastricht

Literatuur
Ioannidis, J. (2005)

Tegenspraak zonder vooruitgang

Contradicted and
initially stronger
effects in highly cited
clinical research.
Journal of the American
Medical Association, 294,
218-228.
Laband, D. & R. Tollison
(2003) Dry holes in
economic research,
Kyklos, 56, 161-173.
Oswald, A. (2006)
An examination of the
reliability of prestigious
scholarly journals:
evidence and implications
for decision makers.
Coventry: Warwick
University, mimeo.

Volgens de klassieke wetenschapsfilosofie van Karl
Popper is tegenspraak de motor van de vooruitgang
in de wetenschap. Onder wetenschapsfilosofen is dit
inzicht omstreden, maar algemeen worden anoma­
lieën toch gezien als het begin van nieuwe inzichten.
Dit rooskleurige beeld van de wetenschap is in strijd
met de werkelijkheid. Binnen de sociale wetenschap­
pen – en dan in het bijzonder binnen de economische
wetenschap – is tegenspraak meestal de uitkomst van
gebrekkig onderzoek.
Een paar jaar geleden was ik tijdens een wetenschap­
pelijk congres voorzitter van een sessie over het ren­
dement van bedrijfsopleidingen. Het rendement van
bedrijfsgerelateerde scholing is een belangrijke maat­
schappelijke vraag. Een hoog rendement kan beteke­
nen dat er sprake is van onderinvestering en markt­
falen. Een laag rendement geeft aan dat misschien alle
aandacht voor scholing in bedrijven overdreven is en
het geld beter anders besteed kan worden.
Op het congres werden vier papers gepresenteerd.
Het eerste paper concludeerde dat het rendement
van bedrijfsopleidingen meer dan honderd procent
was, het tweede paper kwam tot de conclusie dat het
rendement nihil was. De conclusies van het derde en
vierde paper lagen tussen die van het eerste en het
tweede in. Vier papers met volledig tegengestelde
conclusies. Als het rendement nul procent is, is inves­
teren in bedrijfsopleiding een slechte beslissing. Als
het honderd procent is, is het een uitstekend idee om
geld aan bedrijfsopleidingen te besteden. Neem je alle
vier bij elkaar, dan zou je moeten concluderen dat het
rendement van bedrijfsopleidingen ergens tussen nul
en honderd procent ligt. Van een dergelijke conclusie
worden we niet veel wijzer.
Tegenspraak komt vaker voor dan we denken. In een
recent artikel onderzoekt John Ioannidis hoe vaak
het voorkomt dat zeer veel geciteerde artikelen later
worden weerlegd of effecten vinden die sterker of
groter zijn dan in vergelijkbare latere studies (Ioannidis,
2005). Hij neemt daarvoor artikelen, gepubliceerd in
medische toptijdschriften tussen 1990 en 2003, die
meer dan duizend keer in de literatuur geciteerd zijn.
Een van de meest opzienbarende uitkomsten van dit
onderzoek is dat 83 procent van de studies op basis
van survey data in de loop van de tijd door ander
onderzoek weerlegd werden door andere studies. Van
de studies op basis van een gecontroleerd experiment
– een randomized controlled trial – werd daarentegen
‘slechts’ 32 procent weerlegd. Wat het onderzoek van
Ioannidis duidelijk maakt is dat survey onderzoek vaker

weerlegd wordt dan de kwalitatief betere gecontroleerde
experimenten. Survey onderzoek is kwalitatief minder
omdat het vrijwel altijd onmogelijk is om alle mogelijke
verstorende factoren constant te houden. In een gecon­
troleerd experiment kan dat wel. Verder bleken vooral
uitkomsten van studies met een geringe steekproe­
fomvang vaak niet gerepliceerd te kunnen worden.
Ik vermoed dat het aantal contradicties binnen de eco­
nomische wetenschap eerder hoger dan lager ligt dan
de cijfers die Ioannidis noemt. Om te beginnen kijkt
Ioannidis alleen naar studies die heel vaak geciteerd
worden. Geen enkel economisch artikel haalt zo veel
citaties als de medische studies waar Ioannidis naar
kijkt. Zo vindt Andrew Oswald dat het meest geciteerde
economische artikel gepubliceerd in 1981 in de jaren
daarna slechts 401 keer geciteerd is (Oswald, 2006).
Veel geciteerde studies zijn studies, die om de een of
andere reden veel aandacht hebben getrokken. Vanwege
deze aandacht worden deze studies vaker gerepliceerd.
Replicatie is echter eerder uitzondering dan regel.
Negeren komt vaker voor dan repliceren. Slecht onder­
zoek en onderzoek met onwaarschijnlijke uitkomsten
wordt meestal genegeerd. Zo vinden David Laband en
Robert Tollison dat 26 procent van de artikelen in eco­
nomische tijdschriften in de vijf jaar na publicatie niet
eenmaal wordt geciteerd (Laband & Tollison, 2003).
Voor ons economen zijn er denk ik twee lessen te
trekken uit het onderzoek van Ioannidis. De eerste is
dat we meer tijd en aandacht moeten schenken aan
replicatie van onderzoeksresultaten. Binnen de econo­
mie heerst het paradigma van de originaliteit: ieder­
een wil het net iets anders – en beter doen – dan de
voorgangers. Replicatie van goed onderzoek is echter
waardevol omdat het bijdraagt aan de zekerheid van
onderzoeksuitkomsten.
De tweede les is dat we meer aandacht moeten schen­
ken aan meta-analyses, dat wil zeggen onderzoek
waarin de beschikbare onderzoeksresultaten systema­
tisch geanalyseerd worden. Nu baseren we ons vaak op
de uitkomsten van de studie die onder vakgenoten als
‘kwalitatief de beste’ wordt beschouwd. Het onderzoek
van Ioannidis leert echter dat kwalitatief goed onder­
zoek ook vaak weerlegd wordt, zeker als het om survey
onderzoek gaat. Als we niet weten waar de waarheid
ligt – in de uitkomsten van de originele studie of in
de tegengestelde conclusies uit de replicatie – kan
een meta-analyse van al het beschikbare onderzoek
uitkomst bieden. Wellicht dat we zo ooit nog eens te
weten komen wat het rendement op bedrijfsgerela­
teerde scholing nu echt is.

ESB

6 oktober 2006

511

Auteur