Ga direct naar de content

Statistiek: Laag zelfbeeld van leraren begint op de opleiding

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 18 2017

De maatschappelijke waardering van de leraar is vaak onderwerp van discussie. Uit onze enquête blijkt echter dat de waardering hoger is dan leraren zelf denken.

Aan vijf verschillende respondentgroepen is gevraagd wat ze ­denken over de waardering die de maatschappij heeft voor leraren in het ­primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vijf groepen zijn de leraren, studenten in de lerarenopleidingen, de ouders, de leerlingen van het vo en de sociaalpedagogische richting van het mbo, en de Nederlandse bevolking. De schaal loopt van heel weinig waardering (1) tot heel veel waardering (5).

Er blijkt een significant verschil van ongeveer een half punt te bestaan tussen hoe leraren enerzijds en de Nederlandse ­bevolking ­anderzijds denken dat leraren in de maatschappij gewaardeerd ­worden. Het zelfbeeld van leraren, afgemeten aan hoe zij denken dat de ­maatschappij hen waardeert, is met ongeveer 2,5 in de drie onderwijssectoren laag.

Vooral jonge leraren blijken een laag zelfbeeld te hebben. Opvallend is dat het lage zelfbeeld al vorm krijgt onder de studenten van de lerarenopleidingen. Dit terwijl leerlingen van de sociaalpedagogische richting van het mbo, die vaak zelf binnen één of enkele jaren studeren aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (de pabo) om leraar te worden, de maatschappelijke waardering voor het leraarschap significant hoger inschatten. Ook leerlingen van het vo en ouders van leerlingen denken veel positiever over de waardering door de maatschappij dan de leraren zelf en de studenten van de lerarenopleidingen.

Verder is gevraagd naar hoe respondenten aankijken tegen de ont­wikkeling van de maatschappelijke waardering van leraren gedurende de afgelopen twintig jaar. Ook hier komt er eenzelfde beeld naar voren: leraren, vooral in het voortgezet onderwijs, zijn beduidend negatiever dan de andere ­respondentgroepen.

Auteurs

1 reactie

  1. C. Beek
    7 jaar geleden

    Is nog informatie over de factoren welke een rol zouden kunnen spelen bij (het lage) zelfbeeld van leraren? Denk aan beloning, werkdruk, werkomstandigheden, vakantie, e.d.?
    Is ook een soortgelijk beeld als in het artikel verkregen over de factor beloning van leraren?