Ga direct naar de content

Service publicaties

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 16 2006

s e r v i c e   ■  publicaties

Boeken
Financiering, belegging en
verzekering – Convergentie van
financiële markten
P.J.W. Duffhues n Kluwer, ISBN 901303361,
441 blz., € 61,95

In Nederland is in de literatuur voor zover bekend
weinig aandacht besteed aan
het verschijnsel dat financiële deelmarkten steeds meer
in elkaar grijpen en van
elkaar afhankelijk worden.
Bijvoorbeeld het combineren van een belegging in obligaties met
daarbovenop een of meer aandeelachtige kenmerken. Ook het omgekeerde komt voor: een
belegging in aandelen met daarbovenop een of
meer obligatieachtige kenmerken. Bovendien
treedt een vervlechting op van verzekeringscontracten en financieringstransacties en
van financieringstransacties met financiële
derivatencomponenten (financiële derivaten
zijn afgeleide financiële instrumenten zoals
forwards of onderhandse termijncontracten,
futures, swaps en opties). Grenzen tussen
eigen en vreemd vermogen vervagen hierdoor
steeds meer. Theorieën en praktijkbenaderingen die hieraan voorbijgaan negeren de
belangrijke ontwikkelingen die hierboven zijn
genoemd. Dit boek heeft tot doel de geschetste
ontwikkeling aan te wijzen in een serie van
zestien hoofdstukken die zijn geschreven door
zestien specialisten uit het universitaire bestel
en het financiële bedrijfsleven.

Advances in corporate finance and
asset pricing
L. Renneboog n Elsevier, ISBN 0444527230,

568 blz., € 100,00  
Vanuit financieel perspectief gezien was
het afgelopen decennium opmerkelijk. Het

Verschenen
Tinbergen
2006-048/2 F.J.G.M. Klaasen & J.R. Magnus,
Are economic agents successful optimizers?
An analysis through service strategy in tennis.
2006-047/3 B. M.S. van Praag & A. Ferreri-Carbonell, An almost integration-free
approach to ordered response models.

286

ESB  16-6-2006

werd gekarakteriseerd
door een ongekend aantal
bedrijfsherstructureringen
(M&A`s, IPO`s en publieke
naar privétransacties).
Advances in corporate
finance and asset pricing
biedt een actuele kijk in
de ontwikkelingen op dit gebied. Het boek
is in vier onderdelen opgesplitst. Het eerste
gedeelte van dit boek richt zich op reorganisaties vanuit verscheidene perspectieven:
zo wordt onder andere herstructurering in
Europa met die in de Verenigde Staten vergeleken en worden de korte- tegenover de langetermijnwelvaartseffecten van M&A`s afgewogen. In het tweede gedeelte van het boek
worden de veranderingen in de regulatie van
corporate governance behandeld. Vandaar
ook dat de effectiviteit van specifieke corporate governance middelen vervolgens onder
de loep worden genomen. De focus van het
derde gedeelte ligt op veranderingen in en de
determinanten van kapitaalsstructuur. Het
vierde deel ten slotte gaat over ‘asset pricing’
en monetaire economie.

Arbeidsproductiviteit en
arbeidsdynamiek
G. Evers & T. Wilthagen (red.) n OSA,
ISBN 9065660534, 105 blz., € 16,40

In deze studie, stelt de Organisatie
voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek
(OSA) dat productiviteit
maakbaar is. De productiviteit in bedrijven kan worden
verhoogd door middel
van een human resources
beleid, door de motivatie
van medewerkers te versterken en door niet

alleen harder maar vooral slimmer te werken.
Momenteel kampen we in Nederland met
een innovatieparadox: er is op zich voldoende
technologisch innovatieve kennis aanwezig,
maar deze wordt onvoldoende benut. Voor
de overheid is een faciliterende rol weggelegd: kennisontwikkeling, het versterken van
kennisnetwerken en het vergroten van het
vertrouwen tussen de sociale partners. Verder
kunnen productiviteitsonderhandelingen een
aanvulling vormen op het reguliere cao-overleg en cao-instrumenten op een goede manier
verbinden met personeelsbeleid en sociale
innovatie.

Reforming network industries:
experiences in Europe and in Belgium
H. Bogaert (red.) n Federal public service,
200 blz.

Op 1 en 2 juni 2005 werd
in Brussel een colloquium
gehouden over de economische en sociale gevolgen van
de hervorming van netwerkindustrieën. Dit boek bundelt de vier gepresenteerde
papers, doet verslag van de
gehouden discussies en geeft een synthese van
de uit het colloquium gevolgde beleidsconclusies. De analyse betreft de gas- en elektriciteitsmarkt, telecommunicatie, spoorwegen
en posterijen. Naar voren komt dat er maatschappelijk nogal wat bezorgdheid is over de
toekomst van de publieke en universele dienstverlening, de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden en de werking van geliberaliseerde
markten. Niettemin blijkt uit economisch
onderzoek dat de hervorming, mits in een passend reguleringskader, gunstige economische
en sociale gevolgen kan hebben. Deze doen
zich echter wel pas op lange termijn voor.

In deze rubriek worden recent verschenen boeken, onderzoeksrapporten en beleidsadviezen
aangekondigd. Kopij voor deze rubriek via redactie-esb@economie.nl.
2006-050/3 S. Longhi, P. Nijkamp & J. Poot,
The fallacy of “job robbingâ€: a meta-analysis
of estimates of the effect of immigration on
employment.
2006-049/3 R. Patuelli, D.A. Griffith, M.
Tiefelsdorf & P. Nijkamp, The use of spatial
filtering techniques: the spatial and spacetime structure of German unemployment
data. www.tinbergen.nl

CeNDEF
2006-03 M. Anufriev & P.D.E Dindo,
Equilibrium return and agents’ survival in a
multiperiod asset market: analytic support of a
simulation model. www1.fee.uva.nl/cendef

CPB
W. Vermeulen & J. van Ommeren, Housing
supply and the interaction of regional
population and employment, CPB Discussion
Paper 65. www.cpb.nl