Ga direct naar de content

Rentebeleid wereldwijd opwaarts gericht

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 7 2006

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Rentebeleid wereldwijd opwaarts gericht
De economische groei is wereldwijd robuust. Voor het eerst sinds vele jaren
Figuur 1. Kapitaalmarktrente VS, Eurozone
zijn de conjunctuurcycli in de grote industriële economische blokken, de VS,
en Japan
Japan en de Eurozone, gelijkgericht. Ook is de economische groei in vrijwel
5
alle grote opkomende economieën –China,
Verenigde Staten
4.5
India, Brazilië, Argentinië en ook de OostKapitaalmarktrente
4
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts
Europese landen – krachtig. Het is tevens
Eurozone
3.5
voor het eerst sinds vele jaren dat het
bp
%
3
monetaire beleid in de industriële blokken
60
2.5
gelijkgericht is. Weliswaar is een monetaire
50
5
verkrapping in de VS al bijna twee jaar
2
40
4
30
geleden ingezet, maar er wordt rekening
1.5
Japan
3
20
2
gehouden met nog enkele verdere rentever1
10
1
Mar May Jul Sep Nov Jan Mar
hogingen. De Eurozone en Japan staan nog
0
NL D VS J F VK I
B
maar aan het begin van een normalisering
Data van:
van het monetaire beleid. In Japan is eindelijk het deflatietijdperk ten einde, waar24-3-06 mutatie laatste zes maanden
mee het ultrasoepele monetaire beleid niet langer wenselijk wordt geacht. In de
Eurozone is toenemende zorg over de ruime liquiditeitsverhoudingen en aantrekWisselkoersen versus euro,
kende kredietgroei als gevolg van het lagerentebeleid van de afgelopen jaren.
geïndexeerd, laatste zes maanden
Met de mondiaal synchrone verkrapping van het monetaire beleid dreigt een
104
belangrijke stimulans weg te vallen voor obligaties. In de afgelopen maanden is
103
dollar
102
de kapitaalmarktrente in de verscheidene economische blokken dan ook duidelijk
101
opgelopen.
100
99
98
97
96
95
94

pond

Recordhoge Amerikaanse financieringsbehoefte

yen

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Totale opbrengst obligatiesa
laatste zes maanden
%
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
NL

D

VS J
lokaal

F

VK I
in euro

B

a. om van koerswinst of -verlies (als gevolg van
S
rentedaling of -stijging) van een obligatie en de
couponopbrengst, eventueel gecorrigeerd voor
valutaschommelingen

Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden
%
25
20
15
10
5
0

NL D

VS J
lokaal

F

VK I
in euro

De Amerikaanse financieringsbehoefte blijft alsFiguur 1. Tekort lopende rekening VS en
financiering ( $ mld)
maar stijgen. In het laatste kwartaal van 2005 is het
tekort op de lopende rekening uitgekomen op een
1000
recordhoge 225 miljard dollar en over het gehele jaar
800
is het tekort opgelopen tot 805 miljard dollar (meer
600
dan zeven procent van het bbp). Afgaande op de
400
koersontwikkeling van de dollar is de VS nog altijd
200
in staat deze fors stijgende financieringsbehoefte vrij
0
soepel te financieren. Uit de flow-of-fundsstatistieken
-200
blijkt dat het buitenland Amerika met name financiert
-400
door de aankoop van vastrentende waarden. Binnen
-600
Tekort lopende rekening
deze categorie is er wel een verschuiving waarneem-800
baar naar agency-leningen en bedrijfsobligaties. Met
-1000
‘95‘96‘97‘98‘99‘00‘01‘02‘03‘04‘05
andere woorden, de belangstelling voor iets hoger
netto kapitaalinstroom – obligaties
renderende vastrentende waarden is toegenomen.
netto kapitaalinstroom – aandelen
Dit hangt deels samen met de verschuiving van de
belangrijkste financiers. De olieproducerende landen Bron: US Treasury Department
zijn gedurende 2005 de Aziatische regio voorbijgestreefd als regio met het grootste lopende-rekeningoverschot en vormen zodoende een
steeds belangrijkere financieringsbron voor de VS. Bij het beleggen van de besparingsoverschotten hechten de olieproducenten waarschijnlijk meer belang aan de risico/rendementsafweging dan bijvoorbeeld Japan en China. Laatstgenoemde tracht via een
afvloeiing van de besparingsoverschotten vooral een appreciatie van de valuta, en daarmee een verslechtering van de concurrentiepositie, te voorkomen.

B

Deze pagina is samengesteld door Financíële Diensten Amsterdam.  www.fda.nl

ESB  7-4-2006

167