Ga direct naar de content

Het gaat goed met de economie!

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 7 2006

nationaal

Het gaat goed met de
economie!
E.A. de Groot en P.H.P.H Franses
De auteurs zijn verbonden aan het Econometrisch Instituut
van de Erasmus Universiteit te Rotterdam
edegroot@few.eur.nl

In het afgelopen halfjaar, heeft de EICIE laten zien dat
het een accurate voorspelling kan afgeven voor de economische groei in het meest recente kwartaal. Gesterkt
door deze resultaten, wordt de EICIE voor het eerst
gegeven vlak na het kwartaal. In het eerste kwartaal van
2006 groeit de economie met 2,3 procent.

D

e EICIE, die nu vijf maal is verschenen, gaf voor 2005Q4
een voorspelling van 1,8 procent, met een bandbreedte
van 0,6 procent, en een voorspelling van 1,0 procent voor heel
2005. Het persbericht van het CBS op 14 februari 2006 maakte
melding van een eerste raming van 1,6 procent voor 2005Q4 en
een jaargroei van 0,9 procent en op 29 maart 2006 werden de
ramingen bijgesteld. In tabel 1 kan worden gezien dat de EICIE
de laatste drie kwartalen dicht bij de CBS ramingen zat.
Nadat in de jaren 2000 tot en met 2004 een daling in de uitzendmarkt te zien geweest is, zien we dat uitzendmarkten zich vanaf mei
2004 mogen verheugen in een groei van het aantal werkenden. Ook
de conjunctuur ontwikkelde zich positief. De ontwikkeling van de
economie gaat hand in hand met de ontwikkeling van de uitzendmarkten. Er wordt dan ook met belangstelling naar de nieuwe vrijkomende uitzendgegevens gekeken.
Onze oorspronkelijke wens was om een indicator te
ontwikkelen die, naast een grote eenvoud en redelijke precisie,
vooral ook vroegtijdig zou verschijnen, het liefst zelfs tijdens
het lopende kwartaal. We hopen dat in de toekomst te kunnen
doen. Gezien de recente prestaties van de EICIE en gezien het
feit dat we de kwartaalgegevens van Randstad redelijk goed
kunnen voorspellen, geven we nu al het cijfer van het eerste
kwartaal van 2006.

De groei in het eerste kwartaal van 2006

Aangezien de meest recente CBS-cijfers aangepast worden,
herschatten we de vergelijking die ten grondslag ligt aan de
EICIE één keer per jaar wanneer we volledige jaarcijfers hebben.
Het model is hetzelfde als voorheen. Het betreft een model dat
de groei in het bbp verklaart uit de groei in de Randstadcijfers
en een zogeheten voortschrijdend gemiddelde term. De nieuwe
parameterschattingen zijn gemaakt voor de gegevens van
2002Q1 tot en met 2005Q4 en ze wijken nauwelijks af van de
eerdere schattingen.
Ook nu hebben we een voorspelling van de Randstad
gegevens nodig voor 2006Q1. Deze baseren we op een een-

voudig autoregressief tijdreeksmodel waarvoor we recente
ontwikkelingen gedurende het kwartaal meenemen. We nemen
daarvan ook de 90 procent ondergrens en bovengrens mee
bij de berekening van een pessimistische en een optimistische
voorspelling. De cijfers in tabel 1 laten zien dat de EICIE een
groei voorspelt tussen de 1,8 en de 2,8 procent. n
Bert de Groot en Philip Hans Franses

Literatuur
De Groot, E.A. & P.H.P.H. Franses (2005) EICIE: voorspellen in ongewisse tijden.
Economisch Statistische Berichten, 21 oktober, 468-469.
De Groot, E.A. & P.H.P.H. Franses (2006) In 2005 groeide de economie met 1,0
procent. Economisch Statistische Berichten, 13 januari, 21.

Tabel 1. De EICIE voor 2005, kwartalen 1, 2, 3 en 4, voor het hele jaar,
en voor het kwartaal 2006Q1

CBS data
14-02-06

CBS data
29-03-06

EICIE
gemiddeld

2005Q1

-0,5

-0,3

0,6

2005Q2

1,3

1,6

1,7

2005Q3

1,3

1,6

2005Q4

1,6

1,6

2005

0,9

1,1

1,0

2006Q1

pessimistisch

optimistisch

1,6

0,9

2,3

1,8

1,2

2,4

1,8

2,8

2,3

Bron: De Groot, E.A. & P.H.P.H Franses (2005 en 2006)

Voor 2005Q4 geeft dit model een voorspelfout van 0,4 procent in absolute
zin.

ESB  7-4-2006

157

Auteurs