Ga direct naar de content

Redactioneel: Nooit stilstaan

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 9 2014

.

Redactioneel ESB

Nooit stilstaan

D

Gelukkig maar, want bewegend
e beleidsmaker die
beleid wil ook zeggen dat je in de
een stip op de horigaten moet houden of nieuwe ontzon zet en zegt “hier
wikkelingen vroegere marktfalens
gaan we naar toe de
inmiddels hebben opgelost. Zo gekomende jaren en zo gaan we dat
ven patiënt-tevredenheidsstudies
doen†is vanaf vandaag ouderwets.
en gezondheidswinstindicatoren
Het debuut van Maarten Camps
tegenwoordig vrij veel inzicht in
zijn nieuwjaarsartikel gaat over bede kwaliteit van zorg, waardoor we
leid dat nooit stilstaat. De stip aan
niet meer alleen afhankelijk zijn
de horizon is nu een bandbreedte
van de public service motivation van
langs een trendlijn geworden. Dit
zorgverleners en de overheid dus
lijkt radicaal, vanwege de grotere
niet meer alles zelf hoeft te doen.
beleidsonzekerheid en mogelijk lagere investeringsbereidheid. Toch
Op de arbeidsmarkt loopt het adais het dat niet, want in feite gaat het
gium voor modernisering vooral
om het op een voorspelbare maSandra Phlippen
van minder fricties naar meer monier van continue aanpassing aan
Hoofdredacteur ESB
biliteit, betere matches, hogere
voortschrijdend inzicht. Het autos.phlippen@sdu.nl
productiviteit, en uiteindelijk homatisch koppelen van de pensioengere groei.
leeftijd aan de levensverwachting is
In het sociaal akkoord staat de areen voorbeeld van dergelijk beleid.
Het meest schrijnende voorbeeld van stip-op-de-horizon- beidsmarktinfrastructuur die deze moderniseringsstappen
beleid dat helemaal verkeerd uitpakt is de hypotheekrente- moet faciliteren centraal. Deze infastructuur gaat bestaan
aftrek. Het vasthouden hieraan was altijd een dikke vette uit instrumenten zoals ketenbenaderingen voor baan-baan
stip op de horizon, terwijl iedereen kon voorzien dat die transities, om-, her-, bijscholingstrajecten en intersectorale
stip allang niet meer haalbaar was. Als gevolg daarvan staan transitiefondsen.
mensen met hypotheken ‘onder water’. Zij dragen de aan- Wat hier ontbreekt is naar mijn idee de stap tussen meer
mobiliteit en betere matches. Een arbeidsmarktinfrastrucpassingskosten, aldus Camps.
Het pleidooi voor bewegend beleid van Camps wordt het tuur zou eigenlijk voor de werkzoekende zelf bruikbaar
meest concreet in zijn voorstel om op de behoeften van moeten zijn door inzicht te verschaffen in welke banen er in
zzp’ers in samenwerkingsverbanden in te spelen door so­ het verlengde van iemand zijn vorige baan liggen.
ciale zekerheden niet langer in een werknemers-werkgever In de praktijk is dat behoorlijk lastig om zelf te bepalen.
keurslijf te gieten. Iedere werkende krijgt straks toegang tot Zo stapte ik laatst in een taxi bij een nogal geïrriteerde
een arbeidsinfrastructuur van verzekeringen en uitkeringen chauffeur omdat ik hem voor maar drie straten verder uit
de taxiwachtrij had laten komen. In ruil daarvoor moest ik
als het aan Camps ligt.
Deze visie past in een bredere ontwikkeling waarin de ver- onderweg zijn grieven aanhoren over zijn uitzichtloze werkzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een over- situatie. Mijn “maar waarom ga je niet wat anders doen?â€
heidsinfrastructuur. De overheid zorgt niet meer voor haar leidde tot nog meer triestheid want hij kon niets anders dan
burgers maar entameert hen. Of de burger zich tussen twee taxi rijden. Ik probeerde het met een “wat maakt je tot een
banen in bevindt of arbeidsongeschikt is, er is continue goede taxichauffeur?â€. Omdat daaruit wel drie of vier vaarsprake van een aangezwengeld worden door de staat om digheden kwamen rollen, zoals “ik ken de weg als geen anweer actief mee te doen. Sterker nog, in de zorg gaan burgers der, ben altijd op tijd en maak met iedereen een praatje†kon
zelf ook aan de slag met het entameren van hun eigen sociale ik een beetje meedenken over banen waar die vaardigheden
misschien van pas komen.
netwerk voor mantelzorg.
In vrijwel alle gesloten akkoorden van vorig jaar klinkt het Een arbeidsmarktinfrastructuur die deze chauffeur helpt
eindbeeld van een slankere en meer flexibele overheid door. om online zijn vaardigheden te matchen met die in gerelaDe Minister van Financiën stelde in zijn laatste miljoenen- teerde banen zou tegenwoordig toch niet zo moeilijk moenota dat er jarenlang van een te positief groeipad is uitgegaan ten zijn om te realiseren. Een soort tomtom die ons met wat
waarmee publieke voorzieningen gefinancierd hadden moe- coördinaten de richting wijst naar een nuttige werkplek in
ten worden. Maar dat is niet het hele verhaal. De noodzaak de buurt zou best fijn zijn als we iedere paar jaar in de arvan bezuinigingen was ook een bruikbare aanleiding om beidsmarktjungle worden losgelaten.
publieke voorzieningen te moderniseren of te privatiseren.
Jaargang 99 (4676) 10 januari 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

1

Auteur