Ga direct naar de content

Promotie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 9 2014

.

ESB Promotie

Promotie

O

de Amerikaanse overheid dus een
m te groeien en winstgegrote invloed gehad op de strategie
vendheid te verbeteren,
van organisaties.
vormen organisaties verDe vierde studie gaat dieper in op de
schillende samenwerkingsverbanden
meest voorkomende groeistrategie, fuzoals allianties, joint ventures, fusies en
sies en overnames. Op basis van ruim
overnames. In het proefschrift wordt
tachtig interviews en zes casestudies
op basis van vier studies de invloed
wordt de interactie tussen enerzijds
van verschillende factoren op het ontbeslissingsbevoegden en anderzijds
staan en het resultaat van verschillende
adviseurs – onder andere investment
groeistrategieën onderzocht.
bankers, consultants en advocaten
In de eerste drie studies wordt door
– tijdens overnameprocessen ondermiddel van drie complementaire
zocht. De bevindingen wijzen erop
meta-analyses op basis van 157, 224
dat organisatorische, contextuele en
en 204 artikelen onderzocht hoe beinterpersoonlijke factoren als argudrijven reageren op de afhankelijkheid
Johannes Drees
ment worden gebruikt om beslisvan hun omgeving, hoe ze de keuze
Onderzoeker aan de
singsbevoegden te overtuigen een
maken tussen bepaalde samenwerVrije Universiteit Amsterdam
overname te doen. Investment bankingsverbanden en waar die allemaal
kers wijzen bijvoorbeeld op het risico
toe leiden. In de eerste studie wordt
om als organisatie afhankelijk van een
de Resource dependence theory als uitpartner of concurrent te worden, een
gangspunt genomen om de formatie
en prestaties van samenwerkingsverbanden te verklaren en hoe deel van het marktaandeel te verliezen, de noodzaak om een
de keuze tot samenwerking vanwege een streven naar meer betere onderhandelingspositie te verkrijgen, of te reageren op
autonomie wordt beïnvloed door mededingingswetgeving. een terugloop in winstgevendheid.
Studie twee biedt een verfijnd beeld door een onderscheid De casestudies laten zien dat bankiers, advocaten en consulte maken tussen verticale en horizontale samenwerkingsver- tants soms bij beslissingsbevoegden een bepaalde gedrevenbanden en hun invloed op de autonomie en de winstgevend- heid opwekken om een overname te doen die niet goed is voor
heid van een organisatie. In de derde studie wordt een verdere de organisatie. Waar tijd soms een cruciale rol speelt bij de
verfijning aangebracht door het effect van groeistrategieën op waardebepaling, is het hebben van een idee waar de grootste
respectievelijk de aandeelhouderswaarde en de boekwinst van risico’s zitten misschien wel belangrijker. Misschien had dit bij
een onderneming te bepalen. Daarnaast wordt er ingegaan op de nationalisatie van ABN Amro wel tot een betere waarde­
de verschillen in uitbreiding naar ontwikkelde en ontwikke- bepaling geleid. Immers, wanneer beslissingsbevoegden duidelijk zijn over de doelen en strategie van hun organisatie,
lingslanden.
De resultaten van deze drie studies laten zien dat, indien worden adviseurs beter aangestuurd en voegen ze meer waarde
managers vooral geïnteresseerd zijn in het verbeteren van toe door beter gestructureerde en implementeerbare integrade autonomie van hun organisatie, ze het beste een alliantie tieplannen te schrijven.
kunnen vormen. Die zijn goedkoop en zorgen ervoor dat de Het proefschrift geeft aan dat samenwerkingsverbanden niet
organisatie flexibel blijft en geen eigendomsrechten hoeft af alleen tot stand kunnen komen om de winst te vergroten, maar
te staan. Verder laten de eerste drie studies zien dat allianties, er ook toe dienen om een organisatie minder afhankelijk te lajoint ventures en fusies of overnames gedreven worden door ten zijn van haar omgeving, om autonoom te blijven en om
het streven van managers naar verbetering van de reputatie van haar reputatie te verbeteren. Allianties, joint ventures, fusies en
hun organisatie. Om dat te doen, kan een organisatie het beste overnames zijn het resultaat van een combinatie van verschileen zichtbaar samenwerkingsverband aangaan met een gere- lende macro- en micro-economische factoren. Op die manier
verklaren de bevindingen waarom sommige groeistrategieën
puteerde partner waaraan zij extra legitimiteit kan ontlenen.
Verder toont het onderzoek aan dat de keuze voor een be- worden gevormd en succesvol zijn en andere geen waarde crepaalde groeistrategie beïnvloed wordt door institutionele fac- ëren.
toren zoals wetgeving. Door middel van een meta-analytische
regressieanalyse toont het onderzoek bijvoorbeeld aan dat organisaties op striktere Amerikaanse mededingingswetgeving LIteratuur
hebben gereageerd door meer allianties en joint ventures te Drees, J.M. (2013) The polycentricity of expansion strategies: beyond perforvormen, terwijl dezelfde wetgeving de winstgevendheid van mance as a main driver. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit Amfusies of overnames heeft verslechterd. Met haar beleid heeft sterdam.

30

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4676) 10 januari 2014

Auteur