Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 29 1987

verloedering van de economische geschiedenis nogal pijnlijk aan den lijve
ondervonden en zeg het Van Zanden
volmondig na: de economische geschiedenis dreigt bijna letterlijk in een
niemandsland terecht te komen. Het is
zelfs nog erger dan Van Zanden meedeelt. Diens eigen subfaculteit maatschappijgeschiedenis heeft, in strijd
met de oorspronkelijke opzet, eerst de
beoogde leerstoel op dat terrein onbezet gelaten en vervolgens laten opheffen. In het kader van de lopende bezuinigingsronde kalft het vak in de subfaculteit om wille van het behoud van
andere vakken nog verder af. Straks
zal er niet meer resteren dan een zogeheten ‘basisvoorziening’.
Allemaal begrijpelijk misschien in
het licht der omstandigheden, maar
geen sloopwerk dat is verricht door
economen. Het is evenmin economenwerk dat de gerenommeerde afdeling
agrarische geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen Van Zanden bereidde er zijn briljant
proefschrift mede voor! – met opheffing werd bedreigd. Dat is voorkomen
dank zij een actie van historici in
binnen- en buitenland. Intussen weet
nu nog niemand hoe en in welke omvang het onderzoek op dat gebied
straks voortgang zal vinden. Ook in de
faculteiten der letteren en van de sociale wetenschappen gaat het met het
vak bergafwaarts. Alleen daarom al
lijkt de eenzijdig tegen de economie
gerichte kritiek van Van Zanden misplaatst.

pline metterdaad minder centraal is komen te staan. Oorspronkelijk bracht
juist de economische geschiedenis de
aanstaande economist gevoel voor de
relativiteit van tijdsverschijnselen bij.
R. Platek e.a. (red.): Small area staMaar in de loop der tijd vond veel van tistics; an international symposiwat ooit vooral thuis hoorde in de eco- um. John Wiley and Sons, New
nomische geschiedenis – groei, eco- York/Chichester, 1987, 278 biz.,
nomische orde – ook elders onderdak £ 38,50.
in de discipline, niet in de laatste plaats
In mei 1985 is in Canada een internain de econometrie. Dynamica kreeg tionaal symposium gehouden over
naast de tijdloze statica plaats als mo- ‘small area statistics’. De papers die
del van denken. Zo schoof de geschie- op dat symposium zijn gepresenteerd
denis meer naar de rand van de discizijn verzameld in deze bundel. Aan de
pline. Geen reden tot droefenis! Juist
orde komen beleidsaangelegenheden,
als randgebied vervult zij een functie bevolkingsschattingen, theoretische
van onschatbare betekenis. De econo- aangelegenheden en organisatorische
mische geschiedenis fungeert als brug ervaringen.
naar de historische wetenschappen.
Wie zou er het intellectuele en culturele belang niet van inzien? Binnen de
L.J.G. van der Maessen: Transforhistorische opleiding neemt het vak matie van de gezondheidszorg in
een soortgelijke plaats in ten opzichte
Nederland tussen 1974 en 1987. Van
van de economische wetenschappen.
Gorcum & Comp. BV, Assen, 1987,
Het is in tijden van bezuiniging een 336 biz., f. 49,50.
uiterst hachelijke plaats. Immers, juist
De ontwikkeiing van de medische
dan zijn facultaire beleidsambtenaren technologie, gerealiseerd via de intraen hun bestuurders gespitst op het be- murale gezondheidszorg, gaat gehoud van wat zij niet anders kunnen
paard met een aanzienlijke stijging van
zien dan als de kern van opleidingen.
de kosten. Dit gaat ten koste van de exBovendien laten zij zich al dan niet
tramurale zorg. De auteur meent dat
noodgedwongen leiden door het be- deze ontwikkeling een halt is toe te roelang van de eigen instelling en organipen door de ontwikkeling van multidisatie. ‘Right or wrong, my country’ en sciplinaire samenwerkingsverbanden
waar het algemene belang van weten- met betrekking tot de gezondheidsschap en cultuur blijft weet alleen
zorg en de maatschappelijke dienstJoost nog maar. De wereld van zuiver verlening te stimuleren.
wetenschappelijk denken is al lang
niet meer in staat tot adequaat tegenspel; ook daar is per slot van rekening Van Dien Groep (red.): De praktijk
het hemd nader dan de rok.
van de buy-oat; handleiding voor
Ongeacht de gevolgen buitenshuis het verzelfstandigen van onderneBrug
komt het zo plaatselijk overal tot het mingen en bedrijfsactiviteiten.
kortwieken en afschaffen van randge- Samsom, Alphen aan de Rijn/BrusMijn ervaring binnen de Rotterdam- bieden. Het kortzichtige – in mijn mosel, 1987, 150 biz.
se economische faculteit is trouwens menten van boosheid zeg ik: stompzinEen handleiding voor het verzelfeen heel andere. Daar geen bekrom- nige – beleid van facultaire ambtena- standigen van (dochter)onderneminpen zelfingenomenheid onder econo- ren en bestuurders is troef. In het gen of (bedrijfs)activiteiten. Het boek
men. Van een arrogante minachting gunstigste geval hopen zij dat men el- put uit de rijke ervaring van accounvan het vak economische geschiede- ders wel voor het behoud van de des- tants. Theoretische beschouwingen
nis was beslist geen sprake, laat staan betreffende randgebieden zal willen en ontbreken; het boek is zeer to-thevan ,,onzinnige statusverschillen”. Ze- kunnen blijven zorgen. Vergeefse
point geschreven en biedt tal van aanker, niet een ieder koesterde uit- hoop! Wat zich immers aandient als
wijzingen en tips voor het succesvol
gesproken waardering of belangstel- plaatselijk fenomeen is feitelijk een uitvoeren van buy-outs. Het boek is
ling voor geschiedenis. Dat ligt natuur- verborgen en uit de hand gelopen na- bestemd voor managers die een buylijk ook voor de hand. Maar over het tionale ontwikkeling.
out overwegen of er al aan zijn begonalgemeen gesproken heerste wel deWie het kennisveld van de econominen en hun adviseurs.
gelijk de opvatting dat men een traditie sche geschiedenis maatschappelijk en
had hoog te houden. Tenslotte was het anderszins van betekenis vindt kan op
daar dat de economische geschiede- zijn beurt alleen maar hopen dat faculnis het eerst – en vervolgens aan an- teiten en instellingen nu eens niet aldere economische faculteiten – aca- leen (outer in naam met elkaar samen
demische erkenning had gekregen – zullen werken. Alleen een landelijke
een feit dat Van Zanden over het hoofd aanpak waarin de belangen van facullijkt te zien. Ruim vijftig jaar functio- teiten en instellingen nu eens niet bij
neerde de economische geschiedenis voorbaat prevaleren boven die van Rectificatie
als verplicht vak in de opleiding van vakken en disciplines kan de voorteconomisten terwijl de erkenning bin- gaande uitholling van een vak als de
nen de historische opleiding op zich economische geschiedenis voorkoIn het artikel ,,De wig tussen loonMet wachten. Daar werd de economi- men. Taakverdeling en concentratie kosten en netto loon” in ESB van vorische geschiedenis pas in de jaren noemt men zoiets ook wel.
ge week (22-7-1987) is het mis gegaan
zestig in het academisch statuut opgemet de aanduiding van de betekenis
P.W. Klein van de lijnen in de figuren 1, 3, 4, 5 en
nomen. Vanwaar dan nu binnen de
economische faculteiten zo’n stief6. Destippellijn……..representeerthet
moederlijke behandeling?
gemiddelde loon; de wisselend onderEen verklaring zou kunnen zijn dat Hoogleraar algemene geschiedenis aan de broken lijn – – – – – – – het 2 x gemiddelde loon.
het vak binnen de economische disci- Rijksuniversiteit te Leiden.

712