Ga direct naar de content

Promotie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 6 2006

promotie
De redactie nodigt lezers
uit boeken te recenseren
voor deze rubriek

222

ESB

De steeds veranderende beuit de reis- en computersecdrijfsomgeving stelt bedrijven
tor. Na analyse van de data,
voor allerlei problemen en uitdadoor middel van een driestaps
gingen in de distributiekanalen
kleine-kwadratenanalyse, blijkt
die zij gebruiken. Een belangrijke
dat normen in de relatie de
verandering is de opkomst van
innovativiteit verhogen en dat
het Internet als verkoopkanaal.
hierdoor vervolgens de prestaIn dit proefschrift is onder meer
ties van de relatie toenemen.
onderzocht welke bedrijven het
Verder blijkt opportunisme geen
meest succesvol zijn geweest in
effect op zowel innovativiteit
het gebruiken van het Internet
als prestaties te hebben en dat
als verkoopkanaal. Op basis
het toenemen van de verwachvan 141 observaties uit de
ting samenhangt met hogere
Nederlandse hotelsector blijkt
prestaties van de relatie, maar
dat met name strategische flexiniet met innovativiteit. Het doen
biliteit erg belangrijk is geweest
afnemen van de objectiviteit
omdat een grotere strategische
leidt tot minder innovativiteit en
flexibiliteit zorgt voor een sucdaarmee lagere prestaties van
cesvollere implementatie van
de relatie.
Erik A. Mooi (2007) Inter-orgaveranderingen en daarmee voor
nizational cooperation, conflict,
Onder meer door de opkomst
hogere bedrijfsprestaties. Deze
and change. Vrije Universiteit
van het Internet als verkoopkastrategische flexibiliteit, de
naal is conflict in het kanaal in
mate waarin bedrijven middelen Amsterdam, Faculteit der
veel gevallen sterker geworden.
opnieuw kunnen gebruiken en op Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde
In de reisbranche is een studie
veranderingen kunnen inspelen,
uitgevoerd waarin onderzocht
hangt af van een aantal zaken.
is wat conflict tussen leveranciers en wederverkoStrategische flexibiliteit is het laagste voor bedrijven
pers vermindert en versterkt. Uit de geanalyseerde
die in een erg voorspelbare of juist erg onvoorspeldata die verzameld zijn onder 113 reisbureaus en
bare bedrijfsomgeving opereren en die erg gecentratouroperators, blijkt dat conflict tussen de wederverliseerd of juist erg gedecentraliseerd zijn. Bedrijven
die ertussenin zitten blijken meer strategisch flexibel kopers en de leveranciers van reisproducten, zoals
hotels en luchtvaartmaatschappijen, verlaagd wordt
te zijn. Er blijkt dus een omgekeerd U-vormig effect
als deze leveranciers meer macht hebben. Een grote zijn tussen centralisering en de voorspelbaarheid
tere macht van leveranciers maakt het immers moeivan de bedrijfsomgeving en strategische flexibiliteit.
lijker en wellicht kostbaarder om conflict uit de hand
Ook de manier waarop een bedrijf zich oriënteert op
te laten lopen. Op basis van stakeholdertheorie is
de markt hangt samen met strategische flexibiliteit.
vervolgens onderzocht hoe organisaties buiten deze
Bedrijven die meer reactief hierin zijn, hebben een
leverancier–wederverkoper relatie conflict beïnvloelagere flexibiliteit dan diegene die meer proactief
den. Deze stakeholdertheorie stelt dat verschillende
zijn.
groepen invloed kunnen hebben op organisaties
De opkomst van het Internet als verkoopkanaal heeft
door de macht of legitimiteit die deze stakeholders
er ook voor gezorgd dat bedrijven die wellicht niet de
hebben. Wat blijkt is dat meer macht van klanten als
belangrijkste stakeholders, zorgt voor meer conflict.
keuze hebben gemaakt om via het Internet te verEen grotere legitimiteit die een onderneming kan
kopen goed wilden kijken hoe het bestaande kanaal
zo efficiënt mogelijk is te benutten. Wat blijkt is dat
ontlenen aan zijn concurrenten als stakeholders
voornamelijk de innovativiteit in de relatie tussen
zorgt ook voor meer conflict. Samen geven deze releveranciers en wederverkopers de prestaties van de
sultaten aan dat niet alleen conflict beinvloedt wordt
relatie positief beïnvloed. Deze innovativiteit is te
door zaken die in de leverancier–wederverkoper
verhogen door duidelijke normen te ontwikkelen in
relatie spelen maar dat er ook effecten op conflict
hoe bedrijven met elkaar samenwerken. Voorbeelden
zijn tussen diezelfde koper en verkoper die hun oorvan normen zijn bijvoorbeeld het vrij uitwisselen van
sprong vinden buiten deze relatie. Deze bevindingen
informatie, ook als dit alleen in het belang van de
laten zien dat conflict vaak is toe te schrijven aan
andere partij is en de bereidheid te hebben om flexieen veelvoud van oorzaken die voortkomen uit het
bel te zijn als omstandigheden veranderen. Echter,
netwerk waarin een onderneming werkt.
deze normen kunnen ook samen hangen met problemen zoals opportunisme, het doen verliezen van
de objectiviteit in de relatie, of het toenemen van
ERIK MOOI
verwachtingen die vervolgens niet waargemaakt kununiversitair docent bij Aston Business School in
nen worden. Wat de balans is van deze verschillende
Birmingham, Engeland.
effecten is onderzocht op basis van 207 observaties

6 april 2007

Auteur