Ga direct naar de content

Pensioenfondsen: dekkingsgraden en deelnemers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 16 2017

Een kerngegeven van pensioenfondsen is een met de financiële omvang van de fondsen gewogen gemiddelde dekkingsgraad, zoals weergegeven in figuur 1 voor de periode 2007–2016. Ook toont de figuur de lijnen voor de laagste en de hoogste tien procent van de fondsen qua dekkingsgraad. Deelnemers bij fondsen op of boven het percentiel van negentig procent hebben de grootste kans dat deze fondsen hun pensioentoezegging volledig kunnen nakomen. Voor het onderste deciel van fondsen geldt juist het omgekeerde. Welk type fondsen zit in deze segmenten en hoeveel deelnemers zijn erbij betrokken?

Figuur 1

De grafiek toont dat de gemiddelde dekkingsgraad, ­zeker vanaf 2009, dichter bij het laagste tienprocentspercentiel ligt dan bij het hoogste percentiel. Daarin weerspiegelt zich het zware gewicht van de grotere pensioenfondsen in de berekening van het gemiddelde. Vooral deze fondsen hebben de laatste jaren te kampen met een dekkingsgraad die onvoldoende financiële buffer weergeeft. Ze trekken het gemiddelde in de richting van de laagste categorie, ­ongeacht of ze zelf tot dat laagste deciel behoren.

Figuur 2

Door het jaarlijks afnemende aantal fondsen (figuur 2) neemt ook het absolute aantal fondsen per deciel af. De laatste jaren gaat het om zo’n 22 tot 28 fondsen per deciel. Beroepspensioen- en ondernemingspensioenfondsen zijn relatief vaak in de hogere decielen te vinden, bedrijfstakpensioenfondsen juist in de lagere decielen. Deze laatste fondsen vertegenwoordigen wel verreweg de meeste pensioen­deelnemers.

Pensioendeelnemers hebben vaak bij meerdere fondsen aanspraken staan; vandaar dat alle fondsen samen voor ongeveer achttien miljoen betrokkenen pensioenaanspraken beheren. Op jaarbasis zijn er vanaf 2008 ongeveer 300.000 deelnemers te tellen die zijn aangesloten bij een pensioenfonds in het bovenste relatief ‘veilige’ deciel. ­Lange tijd bleef ook het aantal deelnemers bij de qua dekkingsgraad relatief het laagst scorende fondsen (onderste deciel) beperkt tot zo’n 300.000 à 400.000. De laatste jaren zijn echter in dat onderste deciel van dekkingsgraadcijfers ook enkele heel grote fondsen beland, die zich eerder nog net boven dat segment bevonden.

Auteur

Categorieën