Ga direct naar de content

Oplopend rentedifferentieel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 12 2005

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Oplopend rentedifferentieel
Het verschil tussen de rente op de toonaangevende tienjarige Amerikaanse en Europese staatsobligaties is recentelijk
opgelopen tot een vol procentpunt (honderd basispunten). Het stijgende rentedifferentieel is onder andere toe te
schrijven aan de verschillen in economische dynamiek. De Amerikaanse economische groei is in de afgelopen kwartalen
weliswaar iets vertraagd, maar overtreft de expansie in de Eurozone nog
Figuur 1. Kapitaalmarktrente
altijd ruimschoots. De robuuste Amerikaanse groei geeft de Federal
%
Reserve de ruimte om de korte rente geleidelijk te verhogen, terwijl de
Verenigde Staten
4,6
Europese Centrale Bank door de nog altijd zwakke economie gedwongen
4,2
wordt aan de zijlijn te blijven staan.
Kapitaalmarktrente
Daarnaast heeft de aanpassing van het
tienjaars overheid, mutaties schaal rechts
3,8
Chinese valutaregime de langerentever%
bp
3,4
eurozone
schillen opgestuwd. Nu de renminbi
15
3,0
niet langer uitsluitend is gekoppeld
10
dec
aug
okt
feb
apr
mei
jul
aan de dollar, zal er enige diversifica4
5
Bron: FIA Web
3
0
tie in de samenstelling van de buiten2
-5
landse reserves plaatsvinden. Momenteel bestaan de Chinese reserves nog
1
-10
hoofdzakelijk uit Amerikaans overheidspapier, maar het is aannemelijk dat de
0
-15
NL D VS J F VK I
B
belangstelling voor Europese obligaties zal toenemen.
data van: 4-8-05

mutatie laatste
zes maanden

Wisselkoersen
versus euro, ontwikkeling laatste zes
maanden

China koppelt aan valutamandje

110
108
106

dollar

104

pond

102
100

yen

98
96

feb mrt apr mei jun

jul

aug

Totale opbrengst obligatiesa
laatste zes maanden
%
5
4
3
2
1
0
-1
-2

lokaal
in euro

NL

D

VS

J

F

VK

I

B

a som van koerswinst of -verlies (als gevolg van
rentedaling of -stijging) van een obligatie en de
couponopbrengst, eventueel gecorrigeerd
voor valutaschommelingen.

Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden
%

lokaal
in euro

10
8
6
4
2

De Chinese centrale bank heeft eind juli toch nog onverwacht toegegeven aan
de internationale druk om haar valutaregime flexibeler te maken. De vaste koppeling
van de renminbi aan de dollar is losgeFiguur 2. Renminbi per US dollar
laten en vervangen door een koppeling
9
aan een valutamandje. Op het eerste
8
oog lijkt de stap van de centrale bank
klein, want de initiële revaluatie van
7
de renminbi versus de dollar is slechts
6
2,1%.Van groter belang is dat het
in feite gaat om een zogenoemde
5
crawling peg.
90 92 94 96 98 00 02 04
Door de renminbi niet meer alleen aan
Bron: FIA Web
de dollar te koppelen, maar aan meerdere valuta’s, verschaft de Chinese centrale bank zich de ruimte om enerzijds tegemoet te komen aan de wens van de VS
en de dollar te laten depreciëren en anderzijds toch de reële effectieve waarde
van de renminbi (en daarmee China´s concurrentiepositie) vrij stabiel te houden.
Een depreciatie van de dollar versus de renminbi kan in theorie worden gecompenseerd door een appreciatie van de andere valuta’s in het mandje. Hoewel de
samenstelling van het valutamandje niet bekend is gemaakt, is het op basis van
de Chinese handelsrelaties aannemelijk dat naast de dollar in ieder geval grote
gewichten worden toegekend aan de euro en de yen. Daarnaast is het van belang
dat de aanpassing van het Chinese wisselkoersregime aan andere Aziatische landen
eveneens de mogelijkheid geeft hun valuta’s wat vrijer tegenover de dollar te
laten bewegen. De lasten van het aanpassingsproces van de mondiale onevenwichtige financieringsverhoudingen, met name het zeer omvangrijke tekort op de
Amerikaanse lopende rekening, zullen zo niet meer onevenredig zwaar bij de euro
terechtkomen.
Frank Griffioen

0
-2
NL

D

VS

J

F

VK

I

B

Cijfers zijn afgesloten op 4 augustus 2005.

Deze pagina is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam.

ESB 12-08-2005

361

Auteur