Ga direct naar de content

Ongebruikelijk Brits rentebeeld

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 12 2000

Ongebruikelijk Brits rentebeeld
Aute ur(s ):
Financiele Diensten Amsterdam (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4251, pagina 323, 14 april 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

In het afgelopen jaar was mondiaal de trend te bespeuren van een vervlakkende rentestructuur. Met de gunstige prognoses voor de
inflatie op de langere termijn bestaat er een neerwaartse druk op de rente van langlopende obligaties. Deze neerwaartse druk wordt
versterkt doordat de overheden minder schuldpapier uitgeven vanwege de afnemende financieringstekorten. Met het vooruitzicht van
renteverhogingen (gezien de huidige robuuste economische expansie) loopt de rente op korter lopende waarden daarentegen juist op.
De situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de rente op dertigjarige obligaties met 4,5 procent bijna twee procentpunten onder het niveau
van de tweejarige waarden ligt, is echter extreem te noemen. Naast de sanering van de overheidsfinanciën en de afname van de inflatie,
lijken institutionele factoren ten grondslag te liggen aan de inverse rentestructuur (zie figuur 1).

Figuur 1. De Britse yieldcurve
In tegenstelling tot pensioenfondsen in de Eurozone is de focus van de Britse pensioenfondsen traditioneel vooral gericht op aandelen.
Omstreeks zeventig procent van het vermogen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen is belegd in aandelen. De laatste
jaren hebben zij hun aandacht echter steeds meer verlegd naar vastrentende waarden, terwijl de pensioenfondsen van het continent juist
het aandelenbelang in de portefeuille verhoogden. Een wettelijke bepaling beperkt uitbreiding van het aandelenbelang. Volgens deze
bepaling moeten Britse pensioenfondsen een vast gedeelte van de portefeuille beleggen in risicoloze overheidsobligaties (zie figuur 2).

Figuur 2. Netto aan- en verkopen door britse pensioenfondsen

Dit heeft geleid tot de situatie dat de sterke aandelenkoersstijgingen in de afgelopen jaren reden waren voor het afstoten van aandelen,
terwijl tevens een forse vraag ontstond naar overheidsobligaties waarvan het aanbod terugviel. Een zeer sterke daling van de lange rentetarieven was het resultaat.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur