Ga direct naar de content

Mening: Politiek laat economische kennis onbenut

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 24 2013

.

ESB Mening

Mening: Politiek laat
economische kennis onbenut

“E

moesten worden gehouden. Zij
uropese begrohadden er schoon genoeg van
tingsafspraken
dat ze in de drie weken voordat
remmen econoze hun ei kwijt konden continu
misch herstelâ€,
werden lastiggevallen door inkopt ESB op de omslag van zijn
Leen Hoffman
stanties en journalisten. KamerPrinsjesdagnummer 2013. VerVoormalig hoofdredacteur ESB
voorzitter Vondeling had begrip
volgens volgen twee analyses
voor dit probleem en stelde voor
van De Kam en Jacobs, waarin,
de beschouwingen naar voren
populair gezegd, de vloer wordt
te halen. De redactie van ESB
aangeveegd met het financieelwas niet blij met dit voorstel.
economische beleid van het
kabinet-Rutte II. Hoe zouden de Algemene Politieke Ze kwam in spoedberaad bijeen en besloot een brief te
Beschouwingen zijn verlopen als Kamerleden vooraf- schrijven aan Vondeling waarin duidelijk werd gemaakt
gaand aan hun eigen beschouwingen hiervan kennis dat de Tweede Kamer niet zinvol kon beraadslagen over
hadden genomen? Onwillekeurig moest ik denken aan de begroting als ze niet eerst kennis had genomen van de
waardevolle adviezen van de economisten, zoals de ecohoe dit vroeger ging.
Tot medio 1993 werden er drie weken na Prins- nomische wetenschappers zich toen noemden, in ESB.
jesdag Algemene Politieke en Financiële Beschouwin- De brief had effect. Vondeling trok zijn voorstel in.
In 1993 werd Vondelings voorstel alsnog ingevoerd.
gen gehouden. In die weken konden de Kamerleden
alle stukken goed doornemen en zich volzuigen met Vanaf toen werden de algemene beschouwingen gesplitst
de adviezen van deskundigen. En dat deden ze. ESB in een politiek deel (de Algemene Politieke Beschouwinwas de belangrijkste aanbieder van deze adviezen. Za- gen), direct na Prinsjesdag, en een financieel deel enkele
terdag vóór Prinsjesdag spoedde de hoofdredacteur weken daarna, de Algemene Financiële Beschouwinvan ESB, toen nog redacteur-secretaris geheten, zich gen tussen de minister van Financiën en de financiële
naar het Ministerie van Financiën om de begrotings- specialisten van de Tweede Kamer. De laatste trekken
stukken, onder embargo, in ontvangst te nemen. Soms doorgaans weinig belangstelling omdat de Algemene
overhandigde hij ter plekke de stukken aan de auteurs Politieke Beschouwingen al steeds meer op financiële
die hij te voren had uitgezocht en die maar al te graag beschouwingen lijken.
Ik kom terug op mijn vraag aan het begin: “Hoe
hun visie in ESB op papier wilden zetten. De auteurs
die niet konden komen, kregen de stukken die zaterdag zouden de Algemene Politieke Beschouwingen zijn
nog per expresse toegezonden, zodat zij er dezelfde dag verlopen als Kamerleden voorafgaand aan hun eigen
nog kennis van konden nemen. Voor de auteurs, veelal beschouwingen kennis hadden genomen van de analybekende hoogleraren economie, brak een druk weekend ses in ESB?†Die vraag zal nooit beantwoord kunnen
aan. De week daarop moesten zij hun kopij inleveren, worden. Vast staat wel dat het nuttig was geweest als de
zodat ESB een week vóór de Algemene Politieke en Tweede Kamer er wel kennis van had kunnen nemen.
Financiële Beschouwingen hun artikelen kon publice- Maar niet alleen uit ESB. De moderne tijd met zijn digiren. Menig Kamerlid had een exemplaar van ESB bij tale communicatiemiddelen biedt ons, dus ook politici,
die beschouwingen op zijn Kamerbankje liggen. Even meer en snellere kansen zich tijdig vakinhoudelijk te interzijde: de digitale wereld bestond toen nog niet. Al- formeren. Bovendien zouden Kamerleden met behulp
les werd per post verzonden en de concept-begrotingen van de eveneens digitaal beschikbare spoorboekjes van
bevatten soms passages die zichtbaar met de pen waren het Centraal Planbureau zelf nuttige conclusies kunnen
aangepast. Ook de productie van ESB, toen nog een trekken. Daarmee zouden ze zelfs het werk van het CPB
weekblad, kostte veel tijd. Alle artikelen werden getypt om de alternatieve begrotingen door te rekenen, overen door drukkerij Roelants in Schiedam met een zetma- bodig kunnen maken. Kortom, meer kansen dan ooit
om grondig macro-economisch voorbereid de politieke
chine overgezet in loden lettertjes.
In 1974 vonden sommige Kamerleden dat de Al- arena te betreden.
gemene Politieke en Financiële Beschouwingen eerder

644
644

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 98 (4671) 25 oktober 2013

24-10-2013 12:15:39

Auteur