Ga direct naar de content

Laagopgeleiden profiteren niet van topjaar

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 26 1998

Laagopgeleiden profiteren niet van topjaar
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4167, pagina 710, 18 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het aantal mensen in Nederland zonder voltooide vervolgopleiding na het basisonderwijs neemt af. Toch is deze groep nog steeds
omvangrijk. In 1997 ging het om bijna 1,5 miljoen mensen van 15-64 jaar, waarvan 1,1 miljoen in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar. Onder de
ouderen komen veel laag opgeleiden voor. In de groep van 45-64 jaar heeft 18% van de bevolking alleen basisonderwijs, in de groep van
25-44 jaar 9%. De arbeidsdeelname van mensen die uitsluitend basisonderwijs voltooid hebben, is al jaren lang laag. In 1997 behoorde
slechts eenderde van hen tot de werkzame beroepsbevolking, evenveel als in 1992. Van de totale bevolking van 15-64 jaar behoorde in
1997 61% tot de werkzame beroepsbevolking, dat is 4%-punten meer dan in 1992. Bij de bevolking van 15-64 jaar als geheel is er dus wel
een stijging van de arbeidsdeelname (figuur 1).

Figuur 1. Werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking van 15-64 jaar
Van de vrouwen met alleen basisonderwijs hebben slechts twee van de tien een baan van minstens twaalf uur per week. Onder mannen
met alleen basisonderwijs is dit bijna de helft. De arbeidsdeelname is het hoogst onder mensen met een universitaire opleiding. Binnen
deze groep hebben negen van de tien mannen en acht van de tien vrouwen een baan (figuur 2).

Figuur 2. Werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking van 15-64 jaar naar geslacht, 1997

Hoge werkloosheid onder laagopgeleiden
Van de mensen met uitsluitend basisonderwijs die tot de beroepsbevolking behoren, was in 1997 14% werkloos. Daarmee is de
werkloosheid binnen deze groep ruim tweemaal zo hoog als onder de totale beroepsbevolking. Onder mensen met mavo of havo was de
werkloosheid eveneens hoog (10 %). Onder mensen met mbo of een hogere opleiding was de werkloosheid, met circa 5%, aanzienlijk
lager. De werkloosheid onder vrouwen is voor alle onderwijsniveaus hoger dan die voor mannen. Onder vrouwen met uitsluitend
basisonderwijs is deze bijna twee keer zo hoog als die onder mannen (figuur 3).

Figuur 3. Werkloze beroepsbevolking in % van de beroepsbevolking, 1992 en 1997

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur