Ga direct naar de content

Jrg. 15, editie 776

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 12 1930

.12 NOlil!.BEi’ 10-70

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEZ’.

Economisch-Statistische

Beri”chte

n

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

15E JAARGANG

WOENSDAG 12 NOVEMBER 1930

No. 778

INSTITUUT VOOR ECONÖI1SCH.J OEgCHRIPTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr.
G.
M.
Verrijn Stuart.
ECONOMISCH-S’PATISTJSCIIE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Ilasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. . X. P. van der Mandele;
Prof.
Dr. W. J.
Potak; Mr. Dr. L. P. II. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schithuis; Mr. Q. J. Terpstra; rof. Mr. F. de Vries:
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart.
Redacteur-Secretaris:
H. M.
H. A. van der Volk
Secretariaat: Pieter de H000hweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Abonnemento prijs voor het weekblad franco P.
P. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Kotoniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande out-
van gen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet ander8 wordt beslist.
Aanget ee kende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver

tenties: Nijgh d van .Ditmar’s Uit gever8-Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Poatchèque- en giro.
reLening No. 6729.

11 NOV]LP1BER 1930.

liet a.anhol van geld is deze week minder driiigencl

geweest. De vooi- cle maanciswisseling opgenomen gel-

den liepen nog maar traag terug, zoodat de calire.nte

aanvankelijk eerder nog iets aantrok en eerst Zaterdag

ouder 2 pOt. daalde. De vraag naar wissels vuur bij-

zondere rekening bleef in het begin der week nog flink

aanhouden, waardoor enkele posten zelfs voor 134 pOt.

plaatsing vonden. Toen aan deze vraag was
oldaan,

liep de rente in overeenstemming met den gebeden

toestand van cie geidmarkt weder iets op en werd 1%

S
l7io
pOt. genoteerd. De prolongatierente sehommel-
cle. tussehen 134 e:r 134 pOt.

* *
*

Op cle balans van De Nederlandsehe Bank vertoont

de post binnenlandsche wissels een daling van

. 500.000. De heleeningen blijken met f29,4 inillioeri

te zijn teruggeloopen. Het renteloos voorschot aan het

Rijk wer(i in cle afgeloopen week geheel afgelost om

plaats te maken voor een creditsaiclo van cie scha tkist
van duim
f
200.000.

De gondvoorraaci der Bank bleek met een goede

f 250.000 te ziji toegenomen. De zilvervoorraacl be-
draagt
J’
700.000 meer dan verleden week. De post
papier 0]) het buitenland klom met
f
100.000, terwijl
de diverse rekeningen
01)
dc actiefzijde der balans een
teruggang van
,f
5,7 mïlii.oeii te aanschoinven geven.

De biljettencirculatie daalde met f 35,9 millioen.

De rekening-courant-saldi van, anderen blijken met

/ 1,1. millioen te zijn ‘toegenomen. Het beschikbaar

intaalsaldo klom met
j
14,9 millioeii. liet delckings-

percentage bedraagt ruim 5234.

.* *
*

De wisselmarkt was deze week tamelijk onbelangrijk.

.L[oewel er enkele kleine fluctuati.es plaats vonden,

eindigden de koersen der hoofcl-deviezen øp ongeveer

hetzelfde niveau, als waarop cle week begonnen werd.

Pon’clen: 12.06
7
/-12.06 34; :Dolhtrs 2.4847. Dollars

tegen Ponden 4.8563-4.8587—4.8570. In het midden

der week was er voor Marken nogal kooplust; van

59.1834 kwam de koers op 59.2134, slot: 59.2034. (Pon-

den tegen Marken 20.3834, Dollars 4.1970). Fransehe

Franes waren gezocht; door de moeilijkheden up de

Parijsehe markt daalden de Ponden daar tot 123.55,

om ‘tenslotte weder tot 123.60 te verbeteren. De koers

hier kwam van 9.74% op 9.76
1%•
Belga’s stegen van

34.63% tot 34.00%. Oostennijksehe Shillingen lager

:34.98 na 35.02. Skandinavisehe koersen veranderden

slechts weinig; Kopenhagen 60.43, Oslo 06.44, Stock-

holm 66.6214. De Spaansche Peseta bleef vast cii ver-

béterde van 27.70 tot 28.35. Finsche Marken 6 2534.

T.T. :[ndië lager: 100; elièque Batavia daarentegen

iiooger: 99. Rio 2534, nominaal. Argentijusche Pesos

niet kleine schommelingen 8534. Canada honger 9.48%.

Op dc teninijnmai-k t ook Nveinig bijzonders. De slot-

prijzen voor één- en dri emaands waren voor Poudeii

resp.
7io—/iu
en
17ie_0/,,
voor 1)ollars 11-9 eii

21-79, voor Marken 1.2-10 en 3334 31%. alles onder

den ooribmteii Ic 0cm.

LONDEN, 10 0VEU3iiB 1930.

Tot Vrijdag was geld verleden week beslist gezocht

en nu en dan zou schaa:rsch, dat cle markt op liet Punt

S
ton cl geld te moeten nemen van cle Bank. :1) it werd

clan ook alleen maar voorkomen door de Bank zelve,

welke als koopster van wissels optrad en daarmede cie

markt nieuwe middelen toevoercle. Er waren ver-

seli illeiicle oorzaken voor deze tijdelijke sehaarsehte,

waaro:llder de voornaaiiiste waren, dat meer wissels

werden opgenomen in (le eerste dagen der weelc clit
er vervielen en verder, (lat :prijs naar aanlei ding van

de finaneieele moeiîijklieden aldaar groote bedragen

van haar tegoed alhier terugtrolc.

Dit laatste gaf tevens aanleiding tot goaclaankoopen

van de Bank van Engeland voor Fransche rekening.

Het is dat:t ook niet te verwonderen, dat dit een on- –

niidcle]ijken invloed o:itoefende op het disconto. De

noteering stelde zich clan ook 2/io pOt., tegen wellceii

.prjs eveneens de iii euwc schatki stpromessen werden

toegewezen.

De wisselkoersen der voornaamste landen bewegen
zich nog steeds ten ongunste van Londen.

998

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

i2 Novembnr 1930

DE AMERIKAANSCHE TARIEFWET.

De in het midden van dit
jaar
in werking, getreden
nieuwe Amerikaansche tarief wet heeft uit den aard

der zaak vooral de aandacht getrokken wegens de

enorm verhoogde invoertarieven, welke den handel
van andere landen met de Vereenigde Staten ernstig

belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Afgezien van
deze tarieven zijn echter ook van veél belang de nieu-
we of uit de vroegere tariefwet overgenomen afzon-

derlijke voorzieningen van zuiver wetgevenden en ad-

ministratieven aard, welke een zeer groot deel van be-
doelde wet beslaan. In het ondervolgende zullen de

voornaamste dezer bepalingen in een beknopt over-

zicht worden uiteengezet.

* *
*

r1ot de gebieden buiten het eigenlijke vasteland van

de Vereenigde Staten van Amerika, waarvoor de ta-
riefw3t van bijzonder belang is, behooren de Philip-
pijnen. Deze Amerikaansche bezitting heeft haar eigen
tarieven, welke los staan van die van de Vereenigde

Staten, doch door enkele bepalingen van genoemde
wet in een bepaalde verhouding tot het moederland

zijn gebracht.

Uitgegaan wordt van liet algemeen beginsel, dat

alle artikelen, welke uit de Philippijnen in cLe Ver-

eenigcle Staten worden ingevoerd, evenzeer als die,

welke van vreemde landen aflcomst:ig zijn, volgens de

tarief bepalingen worden belas t. .De geldigheid van dat

beginsel is in de practijk evenvel slechts schijn, om-

dat verder bepaald is, dat oider zekere voorwaarden

alle goederen, welke in cle Philippijuen worden ge-
teeld of geproduceerd met gebruikmaking van Phijip-
pijnsehe en/of Anierikaansche grondstoffer, of voor

de p.rocluct.id
waarvan niet meer clan 20 pOt. aaii

vreemde grondstoffen gebruikt zijn, vrij mogen wor-

den ingevoerd in cle Vereenigde Staten. J)e voorwaar-den, waaronder deze facili teit gegeven wordt, kunnen
hier niet alle worden opgenoemd, doch doen zeer wei.-

nig af aan het feit, dat door evengenoemde bepaling
Philippijnsehe artikelen practisch vrij in Amerika
kunnen binneiikomen. Zij bestaan o.a. hierin, dat om-

gekeerd ook Amerikaausche productei:i ongehinderd in

cle Philippijnen mogen wordci toegelaten, dat cle ver-
scheping rechtstreeks tusschen het land van origine
en van bestemming geschiedt, enz.

Voor een groot deel vormen dus de Philippijneu en

çle Vereenigde Staten één douanegebied, hetgeen nog-
al merkwaardig is, als men bedenkt, dat moederland
en afgelegen koloniën (hijv. Nederland en Neder-
lanclsch-IncLiö) geheel verchillende clouanegebiedeu
zijn en dat hoogstens tusschen beide een zekere prefe-
rentie bestaat, zooals tusschen Engeland of Frankrijk

en zijn koloniën. Een rechtstreeksch gevolg van be-
doelde verhouding tusschen Amerika en de Philippij-nen is, dat de Javasuiker in de Vereenigde Staten niet
kan coucurreeren met de Philippijnsche suiker.
De Amerikaansche bezitting der Hawaii-eilanden is
met de Vereenigde Staten in alle opzichten één douane-
gebied. :Dit beduidt de vrije toegang der Hawaii-suiker tot de Vereenigde Staten en de onmogelijkheid voor de
.Javasuiker om in laatstgenoemd gebied tegen de van
de Hawaii-eilanden afkomstige suiker te concurree-
ren. Hetzelfde geldt ten aanzien van Porto-Rico en de op dat eiland geteelde suiker.
Ten aanzien van de zelfstandige republiek Ouba
bepaalt de Amerikaansche tariefwet, dat het met dien
staat in 1902 gesloten wederkeerigheidsverdrag ge-

handhaafd blijft. Bij bedoeld verdrag had Cuba aan
de van de Vereenigde Staten afkomstige goedere
een reductie op de invoerrechten toegestaan yan 20-
45 pOt. en omgekeerd de Vereenigde Staten aan de
uit Cuba aangevoerde producten een vermindering
op de tarieven van invoer van 20 pOt. Door laatstSe-
noemde reductie is de concurrentiemogelijkheid van

INHOUD

BIz.
DE AMERIKAANSCHE TARIEF WET 1 door
Mr. D. J. Hnls-
hoff Pol Jr…………………………………998
Het maximum der belastingverlaging door
Prof.
Mr.
C. W.
de Vries …………………………..1000
De International Law Association te New.York, 2-10 –
September
1930
door
Mr. K. Jansma.. …….
…1000
BUITHNLANDSCHE MEl’EWERKI?G:
De ontwikkeling van de Italiaansche industrieën
door A.
Giordano …………………………. 100 1
AANTEEKENINCEN:
De Fransche banken en de credietverleening aan
Duitschiand ……………………………
1003
Provinciale en geineenteleeningen …………..1004
Indexcijfers van groothandeisprijzen …………1007
Kosten van het levensonderhoud bij arbeidersgezinnen
en gezinnen van meergegoeden te Amsterdam .. 1008
MAANDCIJFERS:
Emissies in October
1930 …. ……………..1009
Bank voor Internationale Betalingen
.
……….1010
‘STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN…………..1010-1016
GeldkoeSen.

Bankatatén. .

Verkeerswezen. Wisselkoersen.

Goederenhandel.

de Javasuiker met de Oubasuiker in de Vereenigde
Staten practisch een onmogelijkheid geworden.
*
S
*

De Amerikaansche tarief wet kenmerkt zich door

haar autonome karakter. Hoe hoog hare tarieven ook

mogen zijn, eenig onderscheid tusschen verschillende

landen wordt in beginsel niet gemaakt. Toen dan ook
eenigen tijd geledenn, bij de behandeling van het’ ont-

werp, dat tot de thans geldeiide wet leidde, door een
ultra-proteetjonistisch lid van het Congres weid op-

gemerkt, .dat het doel moest zijn’ de Amerikaansche

tariefmuur z66 te verhoogen, dat de buitenlander niet
meer in staat zou zijn over die muur heen te komen,
of, zpo hem dit wèl zou. gelukken, hij onvermijdelijk
zijn nek zou moeten breken, gold deze minder vrien-

delijke uitlating nietde onderdanen’ van een of’-.meer.
vreemde landen, ten aanzien waarvan bepaalde rede-
hen voor vi,jandighéid bestonden, doch alle buitenlan-
dein zonclr eenige uitzondering.
De eenige blijvende exceptie van bedoeld ‘beginsel
van niet-differentieering betreft Cuba, welk land, zon-

als hierboven reeds gezegd werd, bij invoer een prefc-
rentie van 20 pct. geniet. Daarnaast komen echter

in de tariefwet nog eenige bepalingen voor, wellcc
aan dO Aineikaansche a.utoriteiten de bevoegdheid
verleenen om in bepaalde ge’al1en tegen zekere lan-den discniminatoire maatregelen te nemen. Wij heb.

hen hier het oog op cle ,,countervailing duties” en de
toepassing van reciprociteit ingeval van ,,dic:rimina-
tion bij foreign countries”.
De ,,countervailing duties” zijfl verhoogingen op bestaande rechten, welke door den Secretary of the
Treasury kunnen worden ‘vastgesteld ‘oor die artike-

len, waarvan de productie of
t
. export door het buiten-
land direct of indirect wordt gesteund door een pro-
mie of subsidie. De toepasselijkheid vdrs deze verhoo-
gingen is zeer ruim genomen, getuige het feit, dat aij geldt, onverschillig of de biiitenlandsche hulpverlee-
ning ,geschiedt door een sfaat, door een onderdeel daarvan, ‘door ëen particulier dan wei een particu-

liere vereeniging of vennootschap, terwijl het er niets
toe doet, of de betrokken huitenlandsche artikelen
rechtstreeks uit het land van productie naar Amerika
worden vervoerd of via een
derde land.
In het laatste

geval kunnen de ,,countervailing duties” zoowel ‘wor-
den opgelegd, indien de met behulp van premies ge-
wonnen p’roducten in het derde land zohder eenige
wijzigin worden heruitgevoerd naa’r de Vereenigde
Staten, dan wel nadat zij een verandering hebben on-

dergaan ,,by remanufacture- or otherwise”.
‘Het behoeft geen betoog, dat de uitbreiding van

den hier bedoelden maatregel tot
indirect ingevoerdé
goéderen in voorkomende gevallen ernstige schade
kan toebrengen aan de handelsbelangen van landen,
die totaal onschuldig zijn aan eenige premieverleening

bij ‘de productie;.-rnet name is het niet ondenkhaar,

12 November
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

999

dat Nederland op die wijze in bepaalde moeilijkheden
kan komen. –
Wat nu de ,,d iscrimination by foreigu countries”
betreft, is bepaald, dat dc President der Vercenigcle
Staten van Amerilca in voorkomende gevallen. van

dien aard, nieuwe of verhoogde invoerrechten kan in-

stellen
01)
artikelen, welke geteeld of geproduceerd

zijn in een land, of ingevoerd in schepen van een

land, dat de Vereenigcle Staten niet op dezelfde wijze

behandelt als iec[eren anderen vreemden staat. Deze

nieuwe of verhoogde rechten zullen niet meer bedra-

gen dan 50 pOt. ad valorem of het equivalent daar-
van en 30 dagen na den datilln van de proclamatie,

waarin de President zijn beslissing kenbaar maakt,

in werking treden. Indien nu echter het betrokken

vreemde land ondanks genoemde van Amerikaansche
zijde genomen tegenmaatregelen, blijft volharden in
zijn diseriminatoire houding, heeft de president het
recht om den invoer van dergelijke producten van het

betrokken land of van dergelijke artikelen, geïmpor-
teerd door de schepen van dat land, kortweg te ver-

bieden.
Dat
dezé
bevoegdheden zeer verreikend zijn, volgt

uit het feit, dat zij niet alleen worden verleend in het
geval, dat de door een vreemd land toegepaste discri-
minati.e betrekking heeft op een artikel, hetwelk ge-
heel in de Vereenigde Staten is geteeld of geprodu-
ceerd, maar ook als het een goed betreft, hetwelk
slechts ten dccle aldaar is gewonnen, terwijl genoem-
cle bevoegdheden voorts toegekend worden voor geval-
len, dat de handel der Vereenigde Staten wordt be-
riadeeld, dus onverschillig of deze handel Amerikaan-
che of niet-Amerikaansche goederen betreft.
Daarenboven treffen cie door de Vereenigcle Stateu
tegen een zoodanig discrimineerend land te nemen
i;egenmaaegelen producten, welke geheel
of ten deete

in dat land gewonnen zijn, en artikelen – onverschil-

lig welke—, die aangevoerd worden door schepen van
hedoelden staat, zoodat het zeer goed mogelijk is, dat
derde landen, die aan de tusschen cle Tereenigde Sta-
ten en het discrimineere:nde land gerezen moeilijkhe-dën totaal onschuldig zijn, toch benadeeld worden. Doch de zaak staat nog veel erger: wanneer de Pre-
siclent bemerkt, dat tengevolge van de door een land

toegepaste discrimiiatie een industrie van een
derde

i.o’nci
bevoordeelci word t of waarschijnlijk bevoordeelci

wordt en cle door Amerika tegen het discrimineerend
land genomen tegenmaatregelen aan bedoelde bevoor-
cleeling geen einde kunnen maken, kan hij de artike-
len, welke geheel of ten deele het product zijn van een
zoodanige industrie van liet
derde land,
belasten met
nieuwe of verhoogde rechten tot een maximum van
50 pOt. of het ecuivalent daarvan.

* *
*

Als con zeer belangrijke reeks voorschriften moe-
ten worden beschouwd de z.g. ,,flexi.ble provisions”.
Deze hebben ten doel er zooveel mogelijk v oor te
zorgen, dat cle tarieven zich aanpassen aan verschil-
len van procluctiekostep, in en bit iten de Vereenigcic Staten van Amerika.
• Het o’nclerzoek omtrent de vraag of dergelijke ver-
schillen bestaan, moet door de Upiteci States Tariff
Conimission worden ingesteld, hetzij in opdracht
van den P.resi’dent der Vereenigde Staten of in-
gevolge een resolutie van een van beide of beide
Huizen van het Congres, hetzij uit eigen initia-tief, danwel wanneer zij
01)
verzoek van belang-
hëbbenden daartoe aanleiding vi nclt. In. den loop van
het onderzoek houdt dc commissie zittTingen. (ho
-arigs),
waarbij aan belanghebbenden cle gelegenheid word t ge-
geven. verklat.ingen ifte leggen omtrent de productie-

kosten van arti Icelen; waaromtrent 11itsluits1 moet
worden: vcrlcregeii. Van het resultaat van hare na-
sporingen stelt de commissie den President der Ver-
eenigcie Staten op cle hoogte; is haar gebleken, dat cle
invoerrechten niet overeenkomen niet cle verschillen
tusschen de productiekosten in het binnenland en die

in liet voornaamste concurreerende buitenland, dan zal

zij .in haar rapport dle verineerderingen of verminde-ringen iii cle rechten aangeven, niet inbegrip van her-
classificatie, die noodig zijn om bedoelde onderlinge

afwijkingen te neutraliseeren. Echter zal de aange-

geven vernieerdering of vermindering nimmer meer
dan 50 pOt. mogen bedragen. Mocht echter dit maxi-
mum van 50 pOt. voor liet doel niet voldoende zijn,

dan Ican cle commissie het over een anderen boeg gooien

en een tarief voorstellen, speciaal gebaseerd op de

,,Ameriean selling price” van het in de Vereenigde Sta-.

ten zelf geproduceerde artikel, .dat wil zeggen op dcci

prijs, waartegen dat artilcel op de voornaamste binnen-

landsche’ marict vrij ten verkoop wordt aangeboden,

met inbegrip van de kosten van verpakking en alle

kosten, welke noodig zijn om het artikel in den toe-
stand te brengen van ,,ready for delivery” in de voor-
naamste markt in cle Unie. Nu zal de ,,Ameriean sell-
ing price” practisch wei altijd aanmerkelijk hooger

zijn dan de waarde van de buitenlandsche aitikelen,

waarop cle ad valorem rechtenheffing anders gebaseerd

wordt, omdat als zoodanig aangenomen wordt hetzij de
handelswaarde in liet buitenland, ‘hetzij de United Sta-
tes value (d.w.z. de waarde van het ingevoerde artikel

in de voornaamste Amerikaansche markt, doch onder
aftrek van inverreeht, transport- en verschepings-

kosten, ‘enz. van cie verschepingsplaats tot de plaats
van levering; euz., enz.), hetzij de productiekosten in
het buitenland.
01)
deze listige wijze kan cle com-
missie dus ccii lager heffingspercentage van cle
,,American selling price” aanbevelen dan het nog gel-
denci ad valorempercentage over de andere waarden

en niettemin een hoogere heffing
in dollars
van het-
zelf de goed bereiken.
Teneinde al te groote fiuLciati.es ‘te voorkomen,
heeft cle tariefwet bepaald, dal cle door de commissie
aan te geven rechtenheffing over de ,,American sel-
ling price” nimmer zooclanig mag zijn, dat de be-

staande ad valoremrechten worden vermeerderd, ter-
wijl zij evenmin mogen. worden verminderd met meer
dan 50 pOt. va:n cle geldende rechten. liet verbod van
vermeerdering van ‘het bestaande recht heeft echter,
zooals uit het voorgaande’ volgt, niet zoo heel veel
waarde, omdat de nieuwe basis van heffing zoovoel
hooger is dan de oude.
Is de President het niet de conclusie van de com-
missie eens, dan zal hij bij proclamatie de wijziging
der rechten, herciassificaties en vôranderingen in do
waarde-basis, als aangeduid in liet rapport der com-
missie, goedkeuren. Wij komen hier op een kwestie,
welke in den loop vn de behandeling der nieuwe
tariefwet aanleiding heeft gegeven tot hevige dis-
cussies en oneenigheden.

Onder de oude, in 1022 in werking getreden tarief-
wet, had de tariefcommissie tot taak den President
haar bevindingen mede te. deden omtrent liet verschil
in procluctielcosten in binnen- en buitenland en kon
cle President geheel zelfstandig, ongeacht liet advies
der eomnmissie, de tarieven binnen de door de wet ge
stelde grenzen verhoogen of verlagen. President
‘E[oover had gaarne gewild, dat hem deze bevoegdheid
oolc onder de nieuwe tariefwet bleef voorbehouden De
Senaat kwam hier ev?nwel tegen op en wilde het be-
trokken recht aan zichzelf toegekend zien. De heer:
ioover moest hier niets ‘van hebben en dreigde, dat
indien cle wet in laatstgenoemdeu zin veranderd werd,
hij over de geheele tarief wet zijn veto zou uitspreken.:
Tenslotte kwam na heel veel onderhandelen een oplos-
siiig tot stand, waarbij de President – weliswaar cle
n’c’cht behield om de invoerrechten tot een iiiaximum
van 50 pOt. te verhoogen of te verminderen en e.q. een invoerverbod in te stellen, doch niettemin de concessie
moest doen, dat deze bevoegdheid voortaan enkel mocht
worden -uitgeoefend conform liet advies der com-missie. De President mag voortaami dus niet meer
eene verhooging of verlaging van rechten instellen
in afwijking van het comniissievoorstei.
De vraag of deze ,,fixible provisions” de buiten-

1000

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.

12 November 1930

landsche belanghebbenden veel zullen helpen, zal de

toekomst moetenuitmaken De ervari:og, welke in dat

opzicht onder cle oude wet is opgedaan, is allerminst
bemoedigend, omdat, voor zoover van die bepalingen

gebruik gemaakt werd, zulks bijna uitsluitend ge-

schiecicle om de tarieven te verineerderen en niet om

ze te verminderen.
Wat echter
01)
het oogenbli k wèl vaststaat, is, da t

bedoelde voorschrifteji, althans voorloopig, geen doode

letter zullen zjn. Immers is cie Senaat al dadeltjk er

‘toe overgegaan om een aantal artikelen aan ‘te wijzen,
welker binnen- en btutenlandsche proclu.ctiekosten

onderzocht moeten worden. De Tarief-commissie heeft

niet lang getaimd om cei.i aanvang te maken met cie
tenu i tvoerleggi ng der Senaatsopdraeht en is thans

druk bezig de hoogte de:r productieko2ten na te gaan.

Afgewacht zal echter moeten. worden of en in hoe-

verre het resultaat van haar onderzoek zal uitloopeiL

op een verlaging van tarieven, dan wel
OP
eene on-
veranderde liaucihav.i ug of….op een verhooging van

rechten.
(Slot volgt.)

Mr. D. J.
HULSUOFF POL
Ja.

‘s-Grn vemih age.

‘HET MAXIMUM DER BELASTINGVERLAGING.

liet algemeen perspectief cter overhidsfinanciën is

thans clu ide] ijk te onderkeniien. Het ev’enwich t der
Riksbegrootng 1931. is nIet bereikt en voor de i’ol-

gende jaren kan op eenige verdere belastingverlaging,

welke in 1931 in het gemeentehuishoaden zal plaats

vinden, niet worden gerekend.

De uitvoering van de wet op de financieel ver-

houding is voor dc Rijksbegrooting, eigenlijk een

te zware last gebleken’. De nieuwe regeling Icost
aan het Rijk door verminderde inkomsten (welke im-
mers aan de gemeentebesturen zijn afgestaan) en door
directe uitgaven aan 11et Rijks-Gemeentefonds een bedrag van rond
f
23 millioen. Zonder belastingver-

hooging draagt het Rijk deze kosten, maar ‘de Rijks-

begrooting is niet geheel in evénwicht. Wanneer het
Rijk tot de hulpverleening aan cle gemeentebesturen
et was overgegaan, had het Rijk zelf tot een belas-
tingverlaging kunnen overgaan gelijk aan het bedrag,
hetwelk het Rijk nu aan de gemeentebesturen uit-

keert. Maar tot cit bedrag ig dan nu ook het maxi-

mum-bedrag der belastingverlaging in de gemeenten
bepe rkt. Merkwaardig is, dat in vele publicaties tot
ii iting komt, -dat van cle gemeentebesturen een verder-
gaande belastingverlaging word t verwacht. Dit schijnt

een misverstand. Het Rijk heeft, de gemeentelijke be-
lastingveriaging mogelijk gemaakt. Vele gem’eentebe-
sturen hebbe.n vain deze’ mogelijkheid een danichaar
gebruik gemaakt, maar wel nooit zal kunnen worden
becijferd, of werkelijk de gémeente-lasten prëcies met
het bedrag van
f
23 miliioeu gulden zijn verlaagd, omdat bij vergelijking van de jaren 1930 en 1931 in
bijna alle gemeentehegrootingen een niet precies te
bepalen natuurlijk aceres zit voor uitgaven en inkom-
sten beide. Om dc vergelijking v65r en na 1 Mei 1931
zuiver te kunnen opstellen, zonde het natuurlijk
accres steeds uit de rekening moeten ivorden ui.tge-

1 icht.
Het blijkt intussclien wel. dat over 1031 €le’ totale

opbrengst der gemeentèbelastingen scherp zal dalen.
Verlaging van belastingdruk in de gemeenten, waa.
het totaal der belastingen ôndragelijk zware offers
vroeg, is ingetreden. In de pers wordt echter de onder-
stelling geopperd, dat de wet op de financîeele ver-
houding tusschen Rijk en gemeenten ook zonde bé-

oogen of beoogd zonde hebben een verdere verlaging
van den
totalen
druk der belastingen. Zoo wordt
in het tijdschrift: ,,Maatschappijhelarigen” (October
1930) geschreven :,,Over het geheel berekend zon,
aldus ‘heef t Minister cle Geer betoogd, het reultaat
van de nieuwe regeling zijn een verlaging van den to-
talen druk der belastingen, .teu behoeve van Rijk en
gemeenten geheven. :De practijk zal moeten uitmaken,

in hoeverre deze verwachting verwezenlijkt zal wor-

den.” Ligt hier niet een misverstand? Immers de

schrijver voegt aan deze opmerking toe:
,,TJe nieuwe regeling kost het Rijk een becliag van
rond
f
23 millioen. De totale uitgaven van cie ge-
meenten zullen dus met méér dan dit bedrag achter-

uit moeten gaan, wil van eenige verlaging van den
totalen belastingdruk sprake zijn”. Dit kan ii jet juist

wezen. Dg belastingverlaging, welke de gemeeutebe-
sturen- tezamen aanbrengen, is tevens een verlaging

van den totalen belastingdruk, omdat de belasting-

druk in. het Rijk gelijk blijft.

En wat liet maximum dier verlaging betreft, stelt

‘cle ii itvoering van cle wet op cle finucieele ver-
houding de gemeenten, alle tezamen, in staat om ‘een

maximum-bedrag van j• 23 millioen aan belastingver-

laging in te voeren. Méér niet. Tengevolge van de

wet op cid f.inancieele verhouding kunnen zij nooit
méér bezuinigen. Andere bezuii.iigingeii, zoo die er

zijn, zoudeil moeten berusten
Op
eigen initiatief, liet

maximum der heiast:ingverlaging in de gemeenten te-

zamen wordt bepaald door het bedrag dat liet Rijk

beschikbaar stelt. En clitar liet Rijk clie késten dekt

zonder eigen belasti’ngverhooging, is dus bij dit Rijk
de eigenlijke bron èn het maximum-bedrag der belas-
tingverlaging te vinden. Gracieus heeft liet Rijk

de gemeente geholpen tot aan dit bedrag belas-

tingverlaging aan de burgerij •te schenken. Wat de

gemeentebesturen nog meer ronden willen en icun-
nen bezuinigen gaat om buiten cie beteekenis van de

financieele wet-de Geer 1.929.
Op een misverstand nieencie ik wel even te mogen

wijzen.
C. W.
DE VftlEs.

DE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATIÖN TE

NEW-YORK, 2-10 SEPTEMBER 1930.

De Intrnational Law Assbciitt’ton, ,die gelijk’ men
weet in 1813 werd opgericht, had voor de plaats van
hare 36ste Conferentie ui tgekozen cle stad New-York.
Uit ‘den aard der zaak was dientengevolge de Euro.

peesche deelneming geringer dan gewoonlijk liet ge-
val is. Een zevental Nederlandsche juristen hadden

den tocht over de Atlantische Oceaan ondernomen.

Het is bekend, dat d.e International Law Associa-

tion, in tegenstelling biji’. met liet Comité de droit
maritime, zich op hare bijeenkomsten niet pleegt te
bepalen tot twee of drie onderwerpen, maar dat steeds
een geheele reeks schotels liet menu sieren. Dit ligt
eenigszins in den aard der organisatie, die zich

gansch in liet algemeen de bevordering van het in-
ternationale recht ten doel stelt. Het gei’olg is, dat
eenerzijds weiisi’aar zeer diverse categorieën inter-
nationale juristen tot de bijeenkomsten worden aan-
getrokken, maar dat anderzijds al de onderiverpen
niet •steeds volmaakt tot hun recht komen. In den
loop der jaren hef t men dan ook naast de algemeene
organisatie, die de I.L.A. is, een aantal bijzondere
genootschappen zien ontstaan, die een enger omschre-
ven arbeidsveld hebben, en clie op dat gebied de taak
der I.L.A. min of meer overnemen. Ik noemde reeds

het Comité de droit maritime, dat thans vrijwel het
monopolie heeft op een terrein, waar de I.L.A. –
men denke aan de York-Antwerp Rules en de llague
Rules, nochtans hare sporen verdiend heeft. Op het

gebied van merlçenrecht en luchtrecht ziet men soort-
gelijke ve’iuchijiiselen. Toch kan daarnaast een alge-
meen lichaam als de I.L.A ongetwijfeld nog steeds
als algemeen verzamelpunt een nuttige rol vervullen,

eventls bijv. een instelling als de ,,British Association
for the Advamicement of Science” ondanks het bestaan
van tallooze speciale organisaties een belangrijke taak

op natnurwetenschappelijk gebied verricht.

in New-York stonden de nayolgende onderwerpen
op de agenda: ,,Protection of Private Property”,
,,Warsaw Rules”, ,,Effect of War on Contracts”, ,,Le-
galizati.on of Documents”, ,,Social Insurarice”, ,,Insol-

12 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1001

vency”, ,,Neutrality”, ,,Tracle Marks”, ,,Commercial
Arbitration”, ,,Coclification”, ,,Minorities”, ,,TJnfair
Commerce” en ,,Cartels”. iÏet zon te ver voeren om
een gedetailleerd relaas te geven over hetgeen aan-

gaande elk der onderwerpen in liet midden is ge-
bracht. Ik zal mij dan ook bepalen tot een beknopt

verslag van liet verhcincieide ten aanzien van de twee
oneler’.verpen, clie uit Nederlandsch oogpunt het in-

teressantst zijn, omdat daaraan hier te larid.e veel

aandacht is gegeven.

Ïn cie eerste plaats de
,,
arsaiv

Rules 1928″. Men

licritinext zich dat, nadat. in 1924 te Stockholm en

iii 1926 te Weenen de eerste besprekingen over ccii
model c.i.f. eont:ract w’areu aangevange.n, men in 1 92-S

te
Wrarsehau
tot de formuleering van ccii dergelijk
contract was gekomen. ‘) Dc bedoeling, die hierbij
voorzat, was geenszi is om de in vele t,i.Ickeii vali han-
del gebruikelijke stanciaardformul ieren te vervangen,
doch slechts om aan cle tallooze c. i .f. zaken, die
zon-

der zoodanig standaard-fo:rmulier worden afgesloten,

een verbeteren grondslak geven. Partijen, die derge-
lijice contracten afsluiten, hebben er dikwijls geen
flauw benul van, wat eigenlijk de strekking van het
c.i.f. beding is; gevolg hiervan een groot aantal icwes-
ties en’ geschillen. De samenstellers der nieuwe regels
meenden een goed werk te doen, door den handel in

cle gelegenheid, te stellen te co:iifracteeren op de basis
der ,.Warsaw Rules 1928″, waarin een uitvoerige en,
naar gehoopt werd, practische
cii
billijke regeling
werd gegeven van alles, wat zich zoo hij c.i.f. transac-
ties kan voordoen. ik mag in herinnering brengen,
dat onze laidgenoot Mr. G. van Slooten Azn., zoo hij

al niet de geestelijke vader der Rules mag worden
genoemd, dan toch zeker de pleegvader daarvan is,
die het incest tot de vorrni:ng van dit papieren kind
heeft bijgedragen, terwijl een Nederlancische Commis-
sie, onder voorzitterschap van den heer Abram Muller

zich hiervoor even.e’ens zer veel moeite heef t gegeven.

Te Warschau had men geenszins dc illusie, dat niet
cle aangenomen regels het laatste woord. gesproken
zou zijn. Integendeel werd besloten dat liet oordeel
van diverse organisaties van belanghebbenden er nog
over zou worden gevraagd, in liet bijzonder van de

international Chamher of Commerce. In een vol-
gencie conferentie der I.L.A. hoôpte men dan tot een
definitieve redactie te komen, waarin met de gemaak-
te opmerkingen rekening werd gehouden.

in de indsdien verstreken twee jaar zijn inderdaad
een groot aantal opmerkingen aangaande de Warsaw

Rules verschenen, in Engeland viel de opinie over het
algemeen ongunstig uit wat te meer te betreuren is,
w’ann eer men bedenkt, ivelk een groote rol Engeland
in de international Law Association speelt. Daaren-
tegen ]cwani iii t Amerilca een zeer cloorwrocht rapport
van het ,,Foreign Commerce Department Committee

of the ‘U.S. Chamber of Commerce”, welk rapport
over liet algemeen cle Rules uitermate gunstig beoor-
deelde. De internationale Kamer kwam in haar.Con-
gres van 1929 te Amsterdam niet ‘tot eenigerlei uit-
spraak.

Onder deze omstandigheden heeft men gemeend
te New-York nog niet tot een herziening iran den te
%,T
arsc
h
au
vastgestelcien tekst te moeten’ overgaan. Men mag hopen, dat de Internationale Kamer over
niet te langén tijd haar stilzwijgen, in deze zal ver-
breken, en alsdan zal het oogenblik aangehroke.n zijn,
om aan de Warsaw Rules hunnen. – clefinit.ieve.d vorm
te geven.

Van Nederlandsche zijde was nog het denkbeeld
geopp’erd, om in afwachting der herziening, reeds
thans den Warschauschen tekst voor voorloopig aan-
vaarding door den handel aan te bevelen. Zulks zou
zeer goed – mogelijk zijn geweest, ook al blijken ver-
schillende landen op het oogeublik van de Wa
r
sar

Rules nog niet gediend te zijn en al zal de tekst over
eenigen tijd worden herzien. Men, moet steeds in ht

9 Zie E,-8. B. 4 Aug.
1926,
27
Juni 1928, 12
Sept.
1928.

oog houden, dat er een groot verschil in aard is tus-

schen een regeling als de Warsaw Rules en bijv. cle
York-Antwerp Ru les. liet is eenvoudig ondenkbaar,

dat laatstgenoemde zouden worden toegepast, indien
ze niet door alle, of vrijwel alle zeevarende naties

werde:n geaccepteerd; immers deze regels hebben de

hcdoehng een regeling te geven tussehen een groot
aan tal partijen van diverse nationaliteit. De Warsav

Rules daarentegen geven
ccii
regeling uitsluitend

tussehen twee partijen, ni. Icooper en verkooper; be-

halve deze partijen en eventueel hai’e rechtverkrij-

ge:nden heeft niemand er mee te maken. T-Jet ware
dus bijv. volicomen goed denkbaar, dat de Warsaw

Rules reeds thans ‘toepassing hadden g’evoicleu hi,j

handel tussehen Amerilca en het Continent. Wanneer

uien van oordeel is, dat de Ru]es in een behoefte voor-
zien, moest men, geclachtig aan het ,,bis dat qui cito
dat”, niets liever weuschien, clani hunne weicladen ten
allerspoecligste ‘oor het handeldrijvendc menschdom
beschikbaar te stellen, ook al hebben de Rules op dit

moment nog’ niet den meest vohicomen vorm bereiict.
Men oordeele het echter te New-Yorlc cliplomatielce’r
om geemi formulier aan te hevelen, zoolanig aan de op-

merki ugen, clie de eritiek daarover heeft gemaakt,
nog ‘niet de noodige eer is bewezen.
De bedoeling is thans om in 1-31 te Londen een
speciale conferentie der iLA. aan deze helangi’ij]ce

aangelegenheid te wijden. T-Jet is te hopen, dat de
Warsaw Rules alscian tot cie eere mogen Icomen, die
zij ongetw’ijfeld verdienen. Veel steehchoudens heb ik
in cle uitgebrachte aficeurende kritiek althans nog
mi i et k unn en ontdeklcen.

Een a:nder belangrijk onderwe:rp, dat te New-York
ter sprake is gelcomen, was de invloed van oorlog op
contracten, een aangelegenheid waarover ook een No-

dcrlandsche Commissie onder voorzitterschap van Mr.
O. Nauta in 1928 een rapport had uitgebracht. Deze
Commissie had zich op het standpunt gesteld, dat als
regel contracten tusschen onderdanen vin bellige-

renten worden ontbonden. Oohc te New-York werd dit
beginsel voorgesteld en aangenomen, met

dien ver-
stande, dat overeenlcomstig Angel-Salcsische begirise-

len in plaats van de nationaliteit, de residentie beslist;
contracten worden nietig, indien partijen woonachtig

zijn in territoiren van landen, die met elkander in
oorlog zijn.

Op dit wel zeer radicale beginsel worden dan een aantal uitzonderingen toegelaten, zooals contracten
tot verhuur van onroerend goed enz.
Een helangrijice bepaling van het Nederlandsche

concept, welke door de voorbereidende commissie niet
aanvaard was, betrof, dat er in ieder land een instel-
ling moet zijn, die zorgt voor de ineasseering van aan vijanden toelcomende privaatrechtelijke vorderingen,
ten einde deze te bewaren tot den vrede, en er in-
middels beta]ingen uit te doen voor vorderingen welke
de eigen onderdanen op ingezetenen van het bewuste
vijandeiijk land hebben.
Nadat de heer Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw hier-
omtrent een nota had ingediend, is het der Neder-
landsche delegatie te New-York geluict om op dit
punt de opvattingen der Commissie-Nauta althans in
‘beginsel te doen zegevieren.
K. JANSMA.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE ONTWIKKELING VAN DE ITALIAANSCHE.
INDUSTRIEËN.

De Heer Antonio G’iordano te Finme schrijft ons:
Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van
de industrie in Italiö, moet men bedenken, dat eerst
na 1800 de industrialisatie van dit land een aanvang
nam. Zooals echter vanzelf spreekt, werden de eerst
pogingen beïnvloed door den politieken toestand in
dien tijd, als gevolg van de bevrijding der verschil-
lende Italiaansche staten en het ontstaan van het ko-
ninkrijk Italië. De verschillende vrijheidsoorlogen, die

1002

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 November 1930

op den financieelen toestand hun invloed deden gelden, het gebrek aan technici en geschoolde werkkrachten en

de oppositie uit iandbouwkringen tegen de industri-
alisatie van het land, hemoeilijkten den groei van de

industrie. in vele kringen meende men, dat het niet

mogelijk was om Italie op industrieel gebied tot ont-
wikkeling te brengen door het gebrek aan grondstof-

f en, maar de vooruitgang van de hydro-electrische en

andere industrieën heeft de onjuistheid van deze

opvatting bewezen. Het kapitaalgebrek heeft geleid

tot aantrekking van buitenlandsch kapitaal gedurende
de periode van 1.870-1910. Hieraan is ook het ont’

staan te danken van de Banca Oommerciale Italiana

te Milaan met de medewerking van de Deutsche Bank

en de Banque de Paris et des Pays Bas. Een groote

activiteit ontplooide ook de Aligemeine Elektrizitlit

Geselischaft; Zwitsersche industrieën namen eveneens

deel in de buitenlandsche belangstelling voor Italië,
maar de groei, van de indûstr.ieën onder deze omstan-
digheden was zoo nauw verbonden met de belangen

vin andere landen,clat het geen verwondering behoeft
te wekken, dat de buitenlancische kapitalis’ten de op-

richting van die industrieën in Italië trachten te ver-
mijden, welke de Ïtaliaansche markt voor hen ver-

loren zouden doen gaan. Niettemin heeft de industrie
tot den oorlog een aanzieulijken vooruitgang getoond.

Maar de grootste ontwikkeling heeft gedurende den oorlog plaats gevonden, toen cle verschillende onder-
nemingen onder Italiaansche contrôle kwamen. Men
krijgt een idee van (leze ontwikkeling, wanneer men
de volgende cijfers beschouwt, die betrekking hebben
op het verbruik van brandstof in Italië gedurende cle
laatste dertig jaar:

.

Verbruik van steenkolen Olie-

Ton

Index verbruik

1900/ 1904
……
5.734.400

100

72.242
905/1909

8.515.500

148

87.114

1910/1914
……

10.570.100

184

146.132

1915/1919
……

8.169.800

142

234.899

1920/1924
……
9.647.800

168

298.142

1925
……

11.809i600

205

436.277

1926
……

13.658.806

238

471.532

1927
……
15.151.700

264

542.930

1928
……
13.613.800

237

605.051

Bovendien moet men er rekening mede houden, dat
het verbruik van electriciteit van 1.067.000 kwu. ge-
durende de periode van 1905-1910 is gestegen tot
1.572.000 kwu. gedurende de periode van 1910-1913,
hètgeen een vermeerdering beteckent van 510.000
kwu. tegenover een. toeneming van 5.800.000 .kwu. ge-
durende de periode van 1913-1.928.
De volgende tabel bevestigt, dat bij. dc italiaansche
industrieën h.et krachtverhrui k aanzienlijk :is gestegen:

Motoren (geen

E1eetrische
,

electrische) i)

motoren
11

Aaiital Paardekracht Aantal

Paardekr.
1876

55.375


.1903….

60.020

731.274 .

4.049

43.816
1911….

46.194

1.620.404

63.772

586.161
1927….

48.903

5.468.588

352.974

2.842 860
1)
Deze cijfers hebben alleen betrekking
01)
liet kracht-
verbruik van industrieën en niet
voor
cle eleetricite.it, wel-
lee geleverd word t voor beweegkracli t en huishoudelijke
doeleinden.

Aan den ancleien kant wordt de snelle ontwikkeling
van cle Italiaansche industrieën duidelijk, indien
men bedenkt, dat de productie van ijzererts van 12.300 ton in 1900 is gestegen tot 184.300 ton in 1910, terwijl de productie in 1928 en 1929 resp. 501.000 en 670.000
ton bedroeg. De productie an ijzer en staal toont
ccii zelfde ontwikkeling. Van 306.400 ton in 1900
steeg zij tot 910.000 ton in 1914 en bereikte in 1929
het cijfer van 2.100.000 ton. Alvorens wij de ontwikkeling van cle afzonderlijke
industrieën en haar vooruitzichten bespreken, zij er
nog op gewezen, dat cle grootste industriëele ontwik-
keling in Noord-Italië heeft plaats gevonden, terwijl
in Zuid-Italië de landbouw overheerscht, ofschoon het
niet aan twijfël onderhevig is, dat, met het oog op de

grondstoffen, die zich in dat deel van het schiereiland

bevinden vroeg of laat een verdere expans:ie van de industrie in Oalahrië, Sicilië en Sardinië kan worden
verwacht.

Na de onderteekening van het vredesverdrag ston-
den de Italiaansche industrieën na de groote ontwik-

keling gedurende den oorlog oa. als een gevolg van
de levering van oorlogsrnateriaal tegenover een ver-
minderde vraag van Europa. Onafhankelijk van iedere,

individueele opinie is het een feit, dat door het herstel
van de publieke orde, door de reorganisatie van den

arbeid, doorge’oerd door Mussolini, de Italiaansche
industrieën zich snel uit deze impasse werkten. Men moet niet vergeten, dat deze opleving plaats vond in
een periode, toen de invloed van de economische ge-

volgen van den oorlog nog steeds werden gevoeld.

Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de
regeering, na het herstel van dc publieke orde, streefde
naar de stabilisatie van liet ru.ilmiddel, hetgeen leidde

tot een financieele reorgan:isatie van de industrie.

De algemeene werelddepreisie, die den uitvoer van
1 taliaascho producten verminderde en de protec-

tionistische politiek van verschillende staten vergroot-
te
jn
den allerlaatsten tijd de inoeilijheden voor de Italiaansche industrieën. Het )
ekt dan ook erwon-

dering dat, ondanks deze factoren, er in Italië niet

zoo’n groote depressie heerscht als in andere, landen.
Dit bewijst, dat ‘liet toezicht van ‘de regeering op

den economischen toestand resultaten heeft opgele-
i’erd.

Om de verliezen, voortvloeiende uit deze situatie op
te vangen en om de noodzakelijke middelen te ver-

schaffen voor een betere rentabiliteit van de indtu,-

trie, heeft de regeering de fusies van groote con-
cerns vergemakkelijkt, zooals buy. de fusie van de
voornaamste banken (Oredito Italiano en Banca Na-
zionale di Oredito), van de voornaamste metallurgi-

sche industrieën (Odero-Teini’en Orlando Ship-
building yard te Leghoru; Oantiere Narale Triestino

en Stabilimento Tecnico Triestino), van de voor-
naamste scheepvaartmaatschappijen (Oosuloch Line en
Lloyd Triestino), van suikerraffinaderijen (Gulinello
en Industries Zuccheri), van katoenfabriekén (Oo-
tonificio Veneziano en Ootonifico Triestino), omniet
te sprelcen van de fusies, die in de automobiel- en
electriciteits-industrie hebben plaats gevonden.

Tevens heeft men de moeilijkheden, die voort-
vloeien uit de protectionistischepolitiek van verschil-
lende staten, trachten op te lossen door het af-
sluiten van handelsverdragen met andere landen,

zooals met Frankrijk, Polen, ‘Hongarije, Roemenië,
Albanië, Turkije, Rusland en ‘zelfs met kleinere lan-
den als Paraguay en Panama. Dat Italië op deren
weg wenscht voort te gaan, blijkt duidelijk uit .het
feit, dat bij gelegenheid van de tariefverhoogingen in
de Vereenigde Staten en in Spanje, Italië heeft ge-
tracht om iederen maatregel te vermijdeil, die tot een
economischen oorlog kon leiden, maar daarentegen
heeft gepoogd om de
moeilijkheden
door onderhande-
lingen uit den weg te riimek.
Volgens den census van. 1927 bedraagt het aantal.
arbeiders in de Italiaansehe industrieën als volgt:

Aantal

Industr. verwant m.
fabrieken

landb. en visscherij
23.997
Mijnindustrie …….
5.124
Metaalindustrie ….
2.102
Textiel

,,

•.
. .
10.406
Chemische
,,

. . . .
5.155

1

let is moeilijk om een gedetailleerde vergelijking
van alle industrieën op te stellen, tengevolge van het
verschil tusschen cie s’tatistieke.n van den census van
1927 en’ de maandelijksche werkloosheidscijfers; maar
de bovenstaande cijfers geven dan toch een idee van
dcii toestand.
* *
*

Na deze algemeene opmerkingen gaan wij thans

Tewerkgestelde Werkloozen
arbeiders

Juli 1930

90.893

45.873

98.778

8.278

122.519

‘ 28.746

642.654

66.702

99.549

4.860

12 November 1930

ECONOM’ISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1003

over tot de bespreking van enkele belangrijke be-

cl rij fstakken.
De ontwikkeling van de machine-industrie kan niet

beter worden geïllustreerd dan door de volgende

cijfers:

1903

1911

1927

Fabrieken m.Aantal

2.603

2.598

4.018

meer dan

10 arbeiders JArbeiders
101.724

223.219

278.316

NaamloozelAantal

61

327

1.074
Vennoot- ‘.Kapitaal
echappen.
.J
i.Lire
83.983.650 414.548.082 3.203.518.864

Gedurende den wereldoorlog heeft deze industrie

zich aanzienlijk ontwikkeld, hetgeen gemakkelijk te
begrijpen is, indien men zich herinnert, dat de oorlog

de betrekkingen met :Du.itsehland en Oostenrijk-Hon-
garije verbrak, landen
waarvan
Italië aanzienlijke hoe-

veelheden betrok.
Een andere belangrijke bedrijfstak is de textielindus-
trie, die ruwe zijde, ku.nstzijde, katoen, wol, hennep

en andere textielgoederen omvat. Wat de industrie van
ruwe
zijde
betreft geven de volgende cijfers een beeld
van de mate, waarin cle handmachine vervangen is

door de mechanisch gedreven machine:

Machinale
Hand.
weefgetouwen
weefgetouwen
1876..
250
12.000
1898..
3.000 12.000
1912..
15.000
5.000
1921..
17.500
3.000
1925..
21.000
3.000
1928..
22.500
3.000

Na den oorlog is de beteekenis van de kunstzijde-
industrie voortdurend gestegen en op het oogenbhk
omvat de productie van Italië 15 pOt. van de wereld-
productie, terwijl meer dan 2 milliard Lire in dezen
bedrijfstak is geïnvesteerd. De ontwikkeling van den
toestand in de kunstzijde-industrie is nauw verbonden
met de fluctuaties van dèn uitvoer naar de verschil-
lende landen. De afzet naar Groot-Brittannië is aan-
zienlijk verminderd, terwijl daarentegen de uitvoer naar Britsch-Indië en China is toegenomen. Op het
oogenblik bedraagt de uitvoer naar de landen ten
Zuiden van het Suezkanaal ongeveer 40 pOt. van de
totale productie.
De katoenindustrie heeft sedert den oorlog geen
grooten vooruitgang vertoond. De invoer
A
an ruwe katoen gedurende de laatste drie jaren heeft slechts

300.000 ton meer bedragen dan in 1913. De invoer van
katoenen fabrikaten maakt slechts 4Y2, pOt. van het
verbruik uit, zoodat de Italiaansche productie vrijwel
geheel in de behoeften voorziet. Zelfs gedurende de eerste helft van 1930 is de uitvoer van katoenen ga-
rens ten opzichte van 1929 onveranderd gebleven, en
de scherpe prijsdaling is een van de redenen van de
moeilijkheden, die deze industrie bij den uitvoerhan-dcl ondervindt.

De wolindustrie heeft haar productie gedurende
den oorlog aanzienlijk uitgebreid, maar ondervindt
thans de gevolgen van de wereldcrisis.
Een van de belangrijkste industrieën in Italië is de
electriciteitsindustrie, waarin ongeveer 12 milliard
Lire is geïnvesteerd. De beteekenis yan deze incius-
trie blijkt uit de volgende cijfers:

Electriciteit

Electriciteit
opgewekt door

opgewekt door
waterkracht

stoom
KW.

KW.
Noord-Italië ….

6.172.662.598

30.921.836
Centraal Italië

1.320.116.429

64.712.699
Zuid.Itali6

729.725.986

53.246.428
Eilanden

209.886.643

29.759.504

Wat de chemische industrie betreft, hieronder be-

vinden zich prodcïcten, wier voortbrenging sinds den
oorlog verdubbeld is, terwijl van andere de voort-
brenging ter hand is genomen.
De steun, die dc regeering aan den landbouw ver-
leent., o.a. door het heffen van invoerrechten en het
voeren van propaganda voor liet toepassen van mo-

derne producticmethoden, opent een van de beste
vooruitzichten voor de chemische industrie. Dit is ook

de reden, waarom men begonnen is met de productie
van synthetische ammoniak.

De industrie van voedings- en genotmiddelen on-
dervindt op het oogenhlik in hevige mate den invloed

van de daling van de groothandelsprijzen en de ta-
riefverhoogingen in Frankrijk, de Vereenigde Staten

en Spanje. in de kaasindustrie, één van de belangrijk-

ste voedingsindustrieën van Italië, hebben – wat den

uitvoer betreft – niet veel veranderingen plaatsge-
ronden, aangezien de export in 1929 een hoeveelheid

bereikte van 370.000 centenaren tegen 328.000 een-
tenren in 1913. Daarentegen heeft de suikerindu-
strie haar productie van 1.923.000 centenaren in

1930, opgevoerd tot 3.500.000 centenaren in 1,929. Maar de grootste vooruitgang heeft den uitvoer van
tomaten en gedroogde vruchten, in het bijzonder naar
Groot-Brittannië, getoond.

iJit het bovenstaande blijkt, dat de productie van de Italiaansche industrieën sedert den oorlog aan-
zienlijk is toegenomen, hoewel van de na-oorlogsche
economische verstoringen, zoowel op de binnenland-

sche als op de buitenlandsche markt een ongunstigen
invloed werd ondervonden. Er blijft evenwel nog veel
te doen tot verhooging van den levenstandaard in
Italië en tot verbetering van de handelsorganisatie,

in het bijzonder met het oog op de propaganda voor Italiaansche producten in het buitenland.
Indien men de pogingen van de regeering be-
schouwt, die de fusies van groote ondernemingen
heeft begunstigd, en voor bepaalde industrieën, zoo-als voor de metaal-, suiker en bierindustrie enz. ver-

kooporganisaties in het leven heeft geroepen, om te
voorkomen, dat de invloed van de acute daling van dc
groothandeisprijzen minder scherp zou worden ge-
voeld, kan men verwachten, dat de moeiljicheden,

voortvloeiende uit den tegenwoordigen toestand van
de wereldmarkt overwon nen zullen worden.

AANTEEKENINGEN.

De Fransche banken en de credietverleening
aan Duitschiand.

De ontwilckeling van de geldmarkten in de voor-
naamste centra hangt nauw samen met de mogelijk-

hieid om voortdurend en onder iedere omstandigheid
in staat te zijn aan de internationale credietvraag te
voldoen. Storingen in het apparaat van de geldmarkt
schrikken zoowel geidgevers als geldnerners af. De
ontwikkeling van Londen als :financiëel centrum,
later ook die van New-York, Amsterdam en Zürich

herustte voor een groot deel hierop, dat de geregelde
gelcigevers vrijwel onder alle omstandigheden emplooi
voor hun gelden konden vinden, aan de andere zijde geldnemers steeds hun behoeften tegen relatief lage
koersen konden beyredigen. De ontwikkeling der Pa-
rijsehe geidmarkt, waor niettegenstaande de op de
stabilisatie gevolgde prosperiteitsperiode aanhoudend
moer aanl)od dan vraag was, leidde ertoe, dat men
uitzag naar middelen om aan dien kap:itaal- en geld-
overvloed een uitweg te bezorgen.

Men rekende erop, dat zoowel de mentaliteit van
het publiek als van de banken zich niet meer tegen
een internationaliseering van het Fransche kapitaal

verzetten zou. Men zag zeer duidelijk de nadeelen van
een al te eenzijdige financiëele ontwikkeling.
Van regeeringszijde werden de wenschen gesteund
door belastingverlagingen; van de zijde der Banque
de France door oprichting van de Banque •d’Accep-
tations.

Deze bank, gesteund door de groote Fransche ban-
ken, heeft met bewonderenswaardige snelheid zich
ontwikkeld. In alle landen werden relaties aange-
knoopt – ook in Duitschiand.

De ontwikkeling van de geldkoersen in de groote
geldcentra is niet dusdanig geweest, dat veel van haar

1004

ECÖNbMISCH-STATISTISCHE BEICHTEN

12
November 1980

faciliteiten gebruik lql zijn gemaakt. Haai werkkring

zal zich clan ook wel vni. hebben beperkt tot Midden-Eqropa, Italië en wellicht ook België. Niettegenstaan-

de deze bepericing had haai ontwikkeling succes en
getuigde deze van de ongetwijfeld grootc mogelijk-
heden van de Parijsche markt.

Door de gebeurtenissen van de laatste welcen is

daar echter een ongunstige wending in gekomen. De-

zelf cle politieke gebeurtenissen in Duitschiand, die de

Engelsche, Amerilcaansche e.a. geidgevers hun zelf-

beheerschiog niet deden verliezen, hebben de Fran-
sche bankiers ertoe gebracht hun relaties met Duitch-
land tot een minimum te beperken.

In het overzicht der geldrarkt in de E.-S. B. der

vorige week is daarop reeds gewezen. Ook op de ge-

varen daaraan voor cle Dtii.tsche banken verbonden.

Naar aanleiding van de opvragingen, gaf de ,,Vos-

sische Zeitung” één dezer dagen 6en scherpe critiek

op de Fransche regeering, die ,,niet alleen de leening
(bedoeld is het ,,Ueberhriickungskredit” aan hct Duit-

echo Rijk) doch ook onmiddellijk na den 14den Sep-tember lcortloopende credieten in Duifschianci heeft

opgezegd en dit zeker niet alleen heeft gedaan ter
verzekering van de veiligheid van dit Icapitaal. En

verder ,,het is een kortzichtige, kleinzielige politiek,
welice het kabinet Tardieu thans ten opzichte van
Duitschiand voert.”

De ,,Frankfurter Zeitung” van 7 November neemt

tegenover dezeuitlating stelling. Het is voor de icen-
nis van dc mentaliteit der Fransche finaciëele we-

reld nuttjg van deze opmerking kennis te nemen, te-

meer daar (leze een oordeel over de toekomstige out-
wilckeling der Parijsche markt kan vergemakkelijker..

Genoemd blad wijst erop, dat na de verkiezingen
van 14 September de
Banciue
de France een juist
tegenoverges telde hou cli ng heeft aangenomen. Zij
heeft, voor zoover zij daartoe bij maçhte was, de

Fransche financiers ervan trachten te overtuigen, iat

een opvraging van eredieten cle mociljicheden slechts

kan vergrooten.

Toen na den veertienden September cle icapitaal-

markt werd verontrust en de kapitaalviucht ui

Duitschiand verrassend groote afmetingen ging aan-
nemen, heeft de rembours-bank een vergaderiig be-
legd, waar vrijwel alle groote banken aan hebben deel-

genomen en welke zich beziggehouden heeft niet de
vraag, welk standpunt moest worden ingenomen t.o.v.
de Duitsche rembourscredieteu.

Mea heeft besloten deze crecl.ieten
niet (,p te zej-
gen.
Voor de juistheid dezer bewerinr staat liet blad
borg en zij noemt deze houding der Bancjue de F’rarice
1
ceumerkencl.

Verder wordt nog gewezen op de houding der re-
geering in een bijeenkomst der
Panische
hanicen
onder voorzitterschap van den Minister van Finan-
ciën. De Minister heeft in deze vergadering gewezen
op de wensehelijicheid om ter wille.van do goede poli-
tielce verstandhouding met Duitsehland
de crediet-
verleening aan dit land nog te verruimen.
Deze voor-
stellen schijnen echter vrij koel dbor de banicen te zijn
ontvangen. Zij zouden namelijk alleen dan daartoe
bereid zijn, indien de regeering de garantie icon geven,
dat in Duitschland tengevolge van de moeilijkheden
en de kapitaaivlucht geen moratorium zou worden in-
gesteld.
Het is bekend, dat de Fransche banken zich weinig
aan den wensch van de Regeering en van de Bancue de
France hebben gelegen laten liggen en tot groote op-
vragingen zijn overgegaan.

Dat de ontwikkeling van den economischen en poli-
tieken toestand in Duitschiand spoedig een verande-
ring in de gedragslijn der Fransche banken tenge-
volge zal hebben, is niet waarschijnlijk. Daarvoor is de
toestand te onoverzichtelijk en te weinig geeonsoli-
deerd.
Ook de jongste gebeurtenissen bij de banken Adam,
Oustnic e.a. hebben tot groote opvragingeu van saldi

iii Londen geleid, zoodat het niet waarschijnlijk is, dat

binnen afzieubaren tijd cie eredietverleening naar
i)uitsehland weer op het oude peil zal worden opge-
voerd.

Dit is zeker – bezien vanuit het oogpunt der ont
wikkeling van de internationale verhoudingen – te
betreuren.

Rotterdam, 7 November 1930.

V. D. Ba.

Provinciale en gemeenteleeningen.

Betreffende deze leeningen komen in het Maand
schrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek
na afloop van elk kwartaal uitvoerige gegevens voor,
terwijl bovendien elic halfjaar de voornaamste cijfers

betreffende deze statistiek een plaats vinden in de

Economisch-Statistische Berichten. Laatstelijk zijn
deze gegevens opgenomen i.n het nummer van 16

April 1.930 en wel betreffende alle leeningen, geslo-
ten in de periode van 1 Mei 1924 tot e
i
n met 31 De-
cember 1929. De sindsden in de Mei- en de Augustus-
aflevering 1030 van bovengenoemd Maandschnift op-

genomen gegevens stellen thans in staat de gegevens
over het eerste halfjaar 1930 aan de reeds eerder ge-
publiceerde overzichten toe te voegen.

Allereerst wordt hiertoe melding gemaakt van de

bedragen, opgenomen in do zooveel mogelijk tot half-
jaren herleide tijclvaklcen, waarbij tevens voor elk tijd-
vak het aantal provinciën en gemeenten wordt ge-

noemd, dat deze leeningen heeft aangegaan.

1.

Aantal’

Aantal

provinciën,

Opge.

gemeenten, Opge-
Periode

die gelden

nomen

die gelden nomen

hebben

bedrag

hebben

bedrag

opgeomen

,

opgenomen

X f 1.00

X t 1000.
l Iilei ’24-1 Nov ’24

1

4.1100

252

39.’
97
1 Nov.’24 1 Mtj ’25

1

2.20″

339

121.372
1
Mei ’25-1 Nov.’25

8

45.869

349

135.001
1
Nov.’25-1
Mei
’26

4

8.”5

445

177.518
1 Mei
’26
.1
N4v.
1
26

6

12.587

3o5

135.697
1
Nov.’26-1
Mei
’27

5

22.820

360

97 593
1 Mei
’27-1 Nov.’27

4

1
1.708

309

107.629
Nov.’27-1 Mej ’28

5

14.131

363

117.688
.1 Mei
’28-1 Nov.’28

4

3.150

303

66.662
1
Nov.’28-1 Jan.’29

3

2.438

154

25
510
le halfjaar 1929..

4

‘) 8.463

300

4)
80.197
2e

1929..

4

)I14I0

387

5)
72.7i7
le

1930..

7

3
)38.186

376

6
110.250
Waarvan
f
6.710.000 opgenomen bij Rijksinstellingen door bemiddeling van den Centralen ]3eleggingsraad.
Alsvoren
f
3.000.000.
6.388.000. 14.503.000.
26.010.000.
6)

44.568.000.

In elk der kolommen is het hoogste cijfer vet ge-
drukt, voor de provinciën worden deze aangetroffen
voor de periode 1 Mei-1 November 1025 en voor de
gemeenten voor de periode 1November 1025-1 Mei
1926 (in hoofdzaak als gevolg van de vele conversie-
leeningen in deze periode – zie staatje 4). De idem-
ste cijfers vallen, voor de p.rovinciën in de periode 1
November 1924-1 Mei 1925 en voor de gemeenten
in de periode 1 November 1928-1 Januari 1920. Het
lage cijfer over de laatstgenoemde periode is deels het
gevolg, van het feit, dat door
wijzigingen
in de stati-
stiek aangebracht – zie E.-S. B. van 2 October 1929
– deze periode slechts loopt over 2 in plaats van over
6 maanden).

Het in het eerste halfjaar 1030 door de provinciën
opgenomed bedrag volgt in belangrijicheid onmiddel-
lijk na het hoogste bedrag der periode 1 Mei-1 No-

vember 1925, terwijl het door de gemeenten in het
eerste halfjaar 1930 opgenomen bedrag slechts wordt
overtroffen door. de bedragen opgenomen in de tijd-
vakicen tnsschen 1 Mei 1925 en 1 November 1926. In
elk der perioden blijkt door een groot aantal gemeen-
ten een beroep op de kapitaalmanict te zijn gedaan,
alleen in het eerste halfjaar en in de periode van
1 November 1928-1 Januari 1029 daalt dat aantal
beneden de 300. Opgemerkt zij hierbij, dat het totaal

12
November
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1005

umhLl
gemeenten 01) Ii Mei
1924
nog
1083
bedroeg

en door samen voègirig verm ïiderd is tot
1.078
0

1. Jul.i 1030.

In enkele noten bij het staatje zijn •e bedragen
vermeld, die bij Rijksinstellirigen opgenomen zijn door
beicldelng van den Centralen Beleggingsraad, welk

lichaam is ingesteld bij de wet van
29
i)cember
1.928

(Stbl.
No. 507)
en 1 Januari
1929
zijn werkzaam-
heden aanving. Van het sinds genoemden datum door

de gezamenlijke provinciën opgenomen bedrag ad

f 58.059.000
werd
f 10.098.000 of 28
pOt. op deze
wijze gpiaatst, terwijl door de gezamenlijke gemeen-

ten
f 283.234.000
werd opgenomen, waarvan

f 85.081.000 of 30
püt. door bedoelde Rijksinstellin-

gen werd verstreki:..

In staat
2
zijn vervolgens voor het tijdvak van 1 Mei’
1.924
tot 1 Januari
1929
en verder halfjaarlijks de

door proviriclën en gemeenten geleende bedragen ge-splitst naar de doeleinden, waarvoor geleend is, waar-
bij de onderscheiding gevolgd is, die sinds
1924
geldt
voor cie gemeentebegrootingen en -rekeningen. In een
slotkolom zijn de totaalcijfers vermeld voor het ge-

liede tijdvak van 1 Mei
1924
tot 1 Juli
1930.

Voor elke periode is bovendien het totaal. der ge-
meenteleeningen verdeeld naar een zestal bevolkings-
groepen, verband houdend met ,het aantal inwoners
der gemeenten volgens de uitkomsten der volkstel-
ling op 31 December
1.920.
:De totaaicijfers voor elke periode van dezen staat zijn niet steeds gelijk aan cle cijfers van de overeen-komstige periode van het eerste staatje, omdat in cle

ge-aileii, waarbij een lee.uing in verschillende ge-
cleelten wordt opgenomen, in staat
2
reeds dadelijk
liet
totaalbeclrctg
der leeni ng wrorclt verantwoord in
de periode, waarin voor het eerst gelden worden op-
genomen, terwijl in het eerste staatje een dergelijke
leeriing meermalen voorkomt, doch telkens slechts

voor het gedeelte, (lat in een bepaalde periode wordt
opgenomen.

In de rubriek der overige doeleinden moeten enkele

provinciale en kemeenteleeningen worden verant-
woord, waarvoor een splitsing naar de aangegeven
doeleinden niet mogelijk was. Tevens zijn in deze ru-

briek opgenomen de leeningen gesloten ten behoeve
van electriciteits- en gasbedrijven.

Voor elk der perioden is het bedrag van laatstge-
noemde leeni.ngeu hieronder vermeld, waaruit blijkt,

dat deze rubriek bijna geheel haar belang ontleent
aan deze tweé bedrjveh.

3.

Provinciale leeningen

Gemeenteleeningen

Electri-

Electri
Perioden

citeits-

Gas-

citeits-

Gas-

bedrij ven

In duizentall,n guldens

1 Mei’24-1 Jan.’29 20.500

42.492

23.358
le halfjaar 1929..

5.010

3.259

3.674
2e

1929..

5.613

3.189

1559
le

1930..

11.408

11.419

1.664

Totaal ….

42.531

60.359 – 32.255
En staat
2 is
voor elke periode het
1
grootste bedrag,
voor een der doeleinden ingevuld, wederom vet ge-
drukt, waaruit onmiddellijk te zien is, dat bij de pro-

2.

Nominaal bedrag der geconsoljdeerde leeningen, verdeeld naar de doeleinden (in duizendtallen guldens).

Perioden

Doeleinden ‘j

1 Mei 1924 tot

le halfjaar

2e halfjaar

le halfjaar

1 Mei 1924 tot
1 Januari 1929

1929

1929

1930

1 Juli 1930

Volksgezondheid
Openbare werken
Eigendommen niet voor den
openbaren dienst bestemd
Ondersteuning aan

behoef-
tigen en werkloozen
Handel en nijverheid
/
Geldleeningen
Conversie ………………
Overige doeleinden

Totaal der provinciale leen

2.554
8.121

75

1.316 865
39
90.972
26.825

– –
453
5.010

Provinciale
leeningen
.


887.


3.910
6.613

.

4.768

7.322

4,190

.!

13.198

39

114

595

1.911
.

865

193

2)2

15883

111.218

12 518

50.966
130.768 5.463


.
11.410
38.186
185.827

Gemeenteleeningen
Vroegere diensten
2.284

2

2.286
Algemeen beheer
8.259
1.348 418
287
10.312
Openbare veiligheid
3.644 246 290
377
4,557
Volksgezondheid
38.868 4 260
2.588
2.743
48.459
Volkshuisvesting
88309
8.971
11.756
.

8.592
117.628
Openbare werken
104.870
12.769
10.605
18.224 146.468
Eigendommen niet voor den
openbaren dienst bestemd
75.751
14.722
17.442
t

26.222
134.137
Onderw., kunsten en wetens
74.004
6.450
9.071
17.568
107.093
Ondersteuning

aan behoef-
tigen en werkloozen
6.672
1.066
88
440
8.266
123
12
1.503
3
1.641
Handel en nijverheid
49.535
3.542
3.186
2.554
58,817
Landbouw …………………

234

3

237
Belastingen

……………..
Kasgeldvoorzieningen
383
– –
2
385
Geldieeningen
2.049
76
349 436
2.910
Conversie……………..
497420
20,904
11.542
38.677
568.543
Overige doeleinden
76.419 8.230
4.907
13.853
103.409
1.028.823

82.595

73.750

.

129.978

1.315.146
Tot, der gemeenteleeningen

waarvan voor de groep van
gemeenten
1

boven 100.000 inwoners
513.247

42.040

27.270

60.873

643.430

..

van 50.001-100.000
132.563

13.567

12.630

16.90

175.650
20.001- 50.000

,,
152.371

.

.

10.431

13.781

30.324

206.907
10.001- 20 000

,,
85.581

4.855

4.192

8.355

102.983
5.001- 10.000

,,
83.767

6.810

8.628

6.210

105.416
minderdan5.001

,,
61.293

4.893

7.248

7.326

80.760
1) Voor een nadere omschrijving
van de uitgaven ressorteerende onder de verschillende rubrieken zij verwezen naar
het

begrootingsmodel

A

der
gemeenten, opgenomen in het Provinciaal

Blad

over

1923 van elk der provinciën. Tot
de rubriek ,,Vroegere diensten”
behooren de achterstallige uitgaven van vorige dienstjaren.

1006

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 November
1930

vinciale leeningen over de periode 1 Mei 1924-1 J’a-
nuari 1929, over het ie halfjaar 1930 en over het ge-

bede tijdvak, alsmede bij de gemeeuteleeningen over
alle tijdvakken behalve over het 2e halfjaar 1929 cle
grootste bedragen voor conversiecloeleinden zijn be-
steed. In het thans volgend staatje zijn deze bedragen nog eens gesteld naast de voor andere doeleinden ge-
leende bedragen en naast het totaal van alle leen:in-

gen.

4.
Perioden Totaal
der
eeningen

bestemd voor
ra

a,rvan

nversie
andere
eleinden
I doeleinden

x
f 1000
1
X
fl000
1
X
fl000
Provinciale
leeningen

1 Mei 1924-1 Nov. 1924
4.000

4.000

Nov. 1924-1 Mei

1925
2.200 2.200

1 Mei 1925-1 Nov. 1925.
45.869
43.618
2.251

j
Nov.
1925-1 Mei

1926
8.805
4.070
4.735

1 Mei 1926-1
Nov.
1926.
12.587 8.087
4.500

1
Nov.
1926-1 Mei

1927
22.820
19.920
2.900

Mei 1927-1 Nov. 1927
16.968 2.146
14.822

1 Nov. 1927-1 Mei

1928
11.931
10.931
1.000

1 Mei

1928-1 Nov. 1928.
3.150

3.150

1 Nov. 1928-1 Jan. 1929
2.438

2.438
453
5.010
le

halfjaar

1929 …………5.463

2e

,,

1929 ……….
11.410
3.910 7.500

le

,,

1930 ………..
38.186
15.883
22,303

185.827
1

111.218
1

74.609

Gemeenteleeningen
44.575
268 44.307
120.227
50.050
70.177
138.406 101.682
36.724
176.047
111.737
64.310
134.829
73.208
61.621
98.007 51.230
46.777
106.290
39.852
66.438
118 671
42.084
76.587
69.180
14.592
54.588 22.591
12.717
9.874
82.595
20.904
61.691,
73.750
11.542
62.208 129.978
38.677 .91.301

Totaal ……….11.315.146
1
568.543
1
746.603

Blijkens de totaalcijfers van dit staatje was 60 pOt.

an
alle provinciale leeningen en 43 pOt. van alle ge-
meenteleeningen voor conversie bestemd. Voor de pro-

‘in’ciale leeningen is over de periode 1 Mei-1
No-

vember 1925,
1.
Mei 1926-1 Mei 1927 en 1 November
1927-1 Mei 1928 en voor de gemeenteleeningen be-

halve over de eerste twee tij dvakken nog van 1 No-vember 1925-1 Mei 1.926 en van 1 November 1928-

1 Januari 1929 het voor conversiedoeleinden gelen-

de bedrag zelfs grooter dan het bedrag voor andere
doeleinden bestemd.. Doch ook in de latere halfj aren

blijken nog zoowel door provinciën als door gemeen-

ten tot zeer belangrijke bedragen conversieleenirigen

te zijn gesloten.

Behalve voor conversiedoeleinden en ten behoeve

van electrici.teits- en gasbedrijven, zijn blijkens de

slotkolom van hef tweede staatje door de gezamenlijke
gemeenten sinds 1 Mei 1924 nog belangrijke bedragen
geleend voor openbare werken (146 millioen of 11

pOt. van het in totaal geleende bechag), voor eigen-

dommen ni.et
voor den openbaren ‘dienst bestemd

(1.34 millioen of 10 pOt.), voor volkshuisvesting (118
millioen of 9 pOt.), voor onderwijs, kunsten en weten-

schappen (107 millioen of
8
pOt.), voor handel en nij-

verheid (59 millioen of 4.5 pOt.), alsmede voor völks.
gezondheid (48 millioen of 4 pOt.).

Voor bijna alle perioden blijkt ongeveer de helfi
van het totaal der leeningen voor rekening te komen
van Amsterdam, ‘s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht,

terwijl als regel de geleende belragen kleiner wor-
den voor de groepen van gemeenten met gemiddeld

een lager aantal inwoners. De kleinste bedragen wor-

den aangetroffen’ voor de groep van minder dan 5001
inwoners over het tijdvak van 1 Mei 1924-1 Januari

1929 en over het gêheele tijdvak van 1 Mei 1924-1
Juli 1930, voor de groep van
10.001-20.000
inwo.

ners over het jaar 1929 en voor de groep van 5001-1.0.000 inwoners ver het le halfjaar 1930.

Een inzicht in de daling van den rentevoet kan
men verkrijgen uit onderstaand overzicht, waarin

voor elk kwartaal de door de gemeenten opgenomen
bedragen, naar enkele rentepercentagegroepen worden
verdeeld. Voor de niet tegen den parikoers gesloten
leeningen is telkens berekend, hoe groot de rentevoet
zou geweest zijn, wanneer deze leeningen tegen pan-
koers waren uitgegeven. Tevens zijn in dit staatje de
verhoudingscijfers vermeld t.a.v het totaalbedrag,’dat
in elke periode is opgenomen.

Totaal ………

1 Mei 1924-1 Nov. 1924.
1 Nov. 1924-1 Mei 1925..
1 Mei 1925-1
Nov.
1925..

1 Nov.
1925-1 Mei 1926..
1 Mei 1926-1
Nov.
1926..

1 Nov.
1926- 1 Mei 1927.

1. Mei
1927-1 Nov. 1927.
1 Nov. 1927-1 Mei 1928.
1 Mei 1928-1 Nov. 1928..
1 Nov.
1928-1 Jan. 1929..
le halfjaar 1929 ……….
2e ,, 1999 ……….

le

1930 ……….

Verdeeling naar rentepercentages

-.

perioden
Ben.
6-6,5°jo

6,5-7°/o
55,50f

5;5.66/o
45’j

.
4,S-5iIo
155’5°’°

5,5-6
0
Io

6-6,5
0
10! 6,5-7
0
10
4,5-5°Io

Absolute bedragen in duizendtallen guldens
In
o/O
van het totaal
2)

1
Mei ’24-1 Aug.’24..
186

198

457

792
16.948

1.263

19.843,
0,93

1,00

2,30

3,99

85,41

6,37

1 Aug.’24-1 Nov.’24..
12

68

337

527
16.496

1.813

19.254
0,08

0,35

1,75

2,74

85,68

9,42

1 Nov.’24-1 Feb. ’25..
111

86

2.946

15.502
.19.916

1.047

39.609
.0,29

0,21

7,44 139,14

50,28

2,64

1
Feb.
1
25-1 Mei ’25..
11

55
40,595
37.072

3.895

136

81.763
0,01

0,07,
49,65

1
45,34

4,76
1

0,17

1

Mei ’25-1 Aug.’25.
.1
1
1
89
1

142
66.302 9.801 395
40
81.769 .0,11
0,17
,81,09
11,99
0,48
0,05

1 Aug.’25-1 Nov.’25..

6
24.571
26.758
1.827
33 36
53.232
0,01
46,16
50,27 3,43
0,06
0,07

1
Nov.’25-1 Feb. ’26..
713
70.362
43.726
1.489

0.3

116.291
0,61
60,51
37,60
1,28
0,00

1 Feb. ’28-1 Mei ’26..
459
52.2951
8.459
14


61.227
0,75
1
85,41
13,82,
0,02

1 Mei ’26_1 Aug.’26..
152
68.686
5.710
14

.-
74.562 0,20
92,12
7,66
0,02

1 Aug.’26-1 Nov.’26..
62
55.161
5.796
108
.8

61.135
0,10
90,23 9,48
0,18
0,01

1 Nov. ’26-1 Feb. ’27..
56
72.9901

1
22.3761546
1.48774.533 0,08
97,93
1,99

1

Feb. ’27-1 Mei ’27..
13723.059
0,59 97,04
2,37
– –

1 Mei ’27-1 Aug.’27..
532
43.172
2.183
5


45.892
1,16 94,07 4,76
0,01′
– –

1 Aug.’27-1 Nov.’27..
2.109
57.854
1.774

– –
61.737
3,4]
93,71
2,88


1

Nov. ’27_1

Feb. ’28..
243
34.666
1.418
2


36.329
0,67
95,41
3,91
0,01

1 Feb. ’28_1 Mei ’28..
86
80.453
82081.359
0,11 98,88
1,01

1
Mei ’28-1 Aug.’28..
68
34.290 689
– –
. –
35.047 0,19
97,84
1,97


1
Aug.’28-1 Nov.’28..
123′
31.423
67
2


31.615
0,39
99,39
0,21
0,01

1
Nov. ’28-1 Jan.’ 29..
1.216
24.251
4325.510
4,76
95,07
0,17
– – –

le kwartaal

1929
….
12
65.722
Wi65.895
0,02
0,24

– –

2e

1929

……
,, 84
13.695
523

– –
14.302 0,59
95,76
3,65


3e

,,

1929

….
210
24.659
1.67426.544
0,79
92,90
6,31

– –

4e

,,

1929 1.023
42.118
3.102


.


46.244
2,22
91,07
6,71


le

.

,

,,

1930

….
10.402
92.140
2.901
10
105.453
9,87
87,37
2,75
0,01
– –

2e

,,

1930

….
6.073
1
18.285
440


1

24.797
24,49
73,74
1,77


1) In dit cijfer is niet begrepen de door Amsterdam opge-nomen premieleening van
f
5.000.000,-, rentencie 3 pCt.,
die in verband met haar bijzonder karakter in deze tabel
buiten rekening is gelaten.

2) De som van de verhoudingscijfers der periode 1 Mei-
1 Augustus 1925 is kleiner daji 100 in verband met de in
noot 1 genoemde omstandigheid cii de percenteering op het
totaal opgenomen bedrag.

12 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1007

Voor elke periode zijn cle hoogste bedragen vet ge-drukt.

De bedragen, die tegen een lageren rentevoet dan
4.5 pOt. of geheel renteloos werden opgenomen, zijn

tot en met 1929 van betrekkelijk weinig belang. Daar-

na komen in deze groep als gevolg van de daling van
den rentevoet hoogere bedragen voor, in het tweede

kwartaal van 1930 is zelfs ruim 24 pOt. van het to-
taal geleende bedrag in deze groep verantwoord.

Kwamen over de eerste drie kwartalen nog de hoog-
ste percentages voor in de groep van 6-6.5 pOt., in

de drie volgende kwartalen is dit het geval voor cle
groep van 5-5.5 pOt., terwijl voor alle verdere kwar-

talan liet hoogste percentage reeds valt in de groep

van 4.5-5 pOt.
In de periode van 1 November 1925 tot 1 Novem-
ber 1926 A in totaal slechts
f
8300 geleend, waarvoor
6 pOt. of meer moest betaald worden, terwijl daarna
iii totaal nog slechts f19.000 is geleend tegen een

rentevoet van 5.5 tot 6 pOt.
De concentratie op een rentevoet van 4.5 tot 5 pOt.
‘is het sterkst in het eerste kwartaal van 1929 (99.14
pOt.), in de periode 1 Augustus tot 1 November 1928
is dit percentage iets lager (99.39 pOt.), terwijl het
voor geen der kwartalen van 1 Mei 1926 af tot het
eind van 1929 daalt beneden 90.
Daarna onderging het percentage een snelle daling
tot bijna 14 pOt. over het 2e kwartaal 1930.
De snelle stijging van het percentage der groep
van 5-5.5 pOt. in den loop van 1929, blijkt tot staan te zijn gekomen aan het eind van dit jaar, waarna in
het eerste halfjaar
.
van 1930 ivederom een sterke da-
ling intrad.

Betreffende de Rijksvoorschotten, Taaromtrent van
1 Januari 1929 af gegevens in de driemaandelijksche
statistiek worden opgenomen, kunnen nog de volgen-
de bijzonderheden worden medegedeeld:

6.

Nominaal bedrag det Rijksvoorschotten, verdeeld
naar rentepercentages (in duizendtallen guldeiis).
Perioden

,,, – .

den 4-4,50/o
4,5-50I0
5-6
0
10en

Totaal

4
0J

hooger

lehalfj. 1929 68
1
52
1
1251

1407

1500
1 —

4279
2e

1929 21 –

822 2689 1330 28

4890
le ,,

1930 249

1

723 2251

905

5

4134

Totaal. .1 338 1 53 1 2796 1 6347 1 3735 1 33 113303

In het eerste halfjaar 1929 ontvingen 142 gemeen-
ten een Rijksvoorsehot, in het tweede halfjaar 1929
sras dit het geval met 137 geneenten en in het eerste
halfjaar 1930 met 187 gemeenten. Opgemerkt zij, dat
in de kolom renteloos ‘ook de voorschotten begrepen
zijn, die dit slechts gedurende enkele jaren zijn, en
waarvoor in de volgende jaren een telkens stijgende
rente moet worden, bedoeld, tot het maximum van
4 pOt. bereikt is.
Voor de verdeeling der
Rijksvoorschotten
naar de
doeleinden moet worden uitgegaan van een totaalbe-
drag van
f
30.088000, waarvan in de drie genoemde
lialfjaren achtereenvolgens werd geleend tea behoeve
der volkshuisvesting (woningbouw)
f
18.164.000,

f
4.340.000 en
f
4.160.000, ten behoeve van den land-
bonn’ (uitvoering landarbeiderswet en stichting van
boerderijen op woesten grond) resp.
f
197.000,

f
604.000 en
f
826.000, ten behoeve’ van behossehing
van woeste gronden resp.
f
9000,
f
9000 en
f
1.109.000
en ten behoeve der volksgezondheid (aanleg van wa-
terleidingen) in het tweede halfjaar 1929
f
69.000.
Voor het verschil tussehen het totaalbedrag der
Rijksvoorschotten, verdeeld naar de doeleinden en
naar de rentepercentages geldt dezelfde oorzaak a].s
hiervôôr werd vermeld ten aanzien der gewone lee-
ningen. Alleen moge hieraan worden toegevoegd, dat
in het bedrag van
f
30.088.000 niet zijn begrepen de
gedeelten der voorschotten, die reeds v66r 1929 iver-
den opgenomen, zoodat dit cijfer tot uitdrukking
brengt het bedrag der Rijksvoorschotten, waarover’
van 1 Januari 1920 af hoogstens nog kan worden

beschikt en waarop sinds dien datum geheele of ge-
cleeltelijke uitbetaling plaats vond.

De aandacht zij ten slotte erop gevestigd, dat alle
hierboven vermelde gegevens uitsluitend betrekking

hebben op door provinciën of gemeeten
nieuw
ge-
sloten leeningen, de ontvangen Rijksvoorschotten in-
begrepen.

Voor meer uitvoerige bijzonderheden zij voor deze
leeningen verwezen naar de hiervoren reeds genoem-
de driemaandelijksche statistiek, opgenomen in het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek, waarin ook gegevens voorkomen betreffende

de kaspositie der provinciën en gemeenten.
Betreffende den
besiccan.den
schuldenlast der ge-

meenten op 1 Januari 1924 en verdere jaren komen
bijzonderheden voor in de inleiding van de Statisidk (ier gemeentefinanciën en in de Jaarcijfers voor Ne-
derland, welke publicaties êveneens door het Centraal

Bureau voor de Statistiek worden bewerkt. V.

Indexcijfers van groothndelsprijzen.

,,The Economist”
schrijft:
Eincl,e October gaf ons

indexeijfer voor groothandelsprjzeu met 12.4 (1927 =

100) een verdere daling van 1.1 pOt. te zien, in verge-
lijking met een daling van 3.8 pOt. gedurende Sep-
tember, 1.9 pOt. gedurende Augustus en 1.5 pOt, ge-
durende Juli. Ons indexcijfer is thans 19.1 pOt. lager
dan een jaar geleden.

Gemiddelde 1927 = 100

Oct.
1929
Juli
1930
Aug.
1930
Sept.
1930
Oct.
1930

Granen en Vleesch
94.4
84.2
82.5
79.5 76.8
Andere voedings en ge-
85.0
76.3
75.2 74.5
73.7
Weefstoffen ……….85.2
63.6
61.7
56.9 55.8
notmiddelen ……….

Delfstoffen ………..94.6
82.1
81.5
79.5
79.1
Diversen ………..
.


90.7
81.5
79.7
76.7
77.7

Totaal …………….
90.2
1

77.6
76.1
73.2
72.4

Het ware’ prematuur reeds thans te conciudeeren,
dat het verlangzaamde tempo van de daling gedurende
de laatste maand erop wijst, dat de langdurige en
katastrophale daling definitief een keerpunt nadert.
Tegelijicertijd openhaart de derde tabel, die de’
prjsveranderingen weergeef t van elk afzonderlijk
artikel, dat ons indexeijfer omvat, een of twee bemoe-digende factoren. Belangrijke artikelen, zooals suiker,
katoen en rubber stegen beduidend in prijs gedurende
de afgeloopen maand; de prijsdaling voor butenlaiïd-sche tarwe kwam tenminste tijdelijk tot staan en hoe-
wel de lood- en tinnoteeringen w’eder lager waren, was
koper hooger. De andere schommelingen waren onre-
gelmatig, hoewel de •dalingen op den voorgrond tra-
den. Maïs, rijst en sehapenvieesch waren veel goed-kooper en de prijzen voor wol, zijde en jute daalden

Data

oE
:

1913
100
100 100 100 100 100
Gemiddelde

1925..
168.4
204.2
194.6 139.8
126.2 160.9
1926..
151.7 195.3
152.6 149.8 120.7
149,4
1927..
147.6
202.2
157.0
125.1 116.1 143.7
1928.

152.9
189.7
165.0 115.2
111.2
140.9
1929.

143.0 173.5 144.7 119.6
105.0
132.8
Einde Oct.

1929.
.
139.3
171.9 133.7
118.3
105.3
129.6
Nov.

..
133.7
169.9
131.2
115.6
104.2
126.1
Dec.

,,

..
136.2
169.1
129.6 115.6
103.5
126.1
Jan.

1930..
131.6 168.0
120.4
115.8
102.1
123.
Feb.

,,

..
126.0 167.8 117.2
113.2
101.0
1211
Maart

. –
125.0
167.2 114.6 112.3
99.2
119.
April

,,

. .
125.3
163.4 114.4
107.1
96.6
117.
Mei

,,

. .
121.0
159.7 111.6
105.4 98.0
115.1
Juni

,,

..
121.3
157.3
104.4 103.5
97.6
113.
Juli

,,

..
124.2
154.3
99.8
102.7
94.6
111.1
Aug.

,,

..
121.7
152.1
96.8
101.9
92.5
109.
Sept.

,,

..
117.3
150.7
89.3
99.4 89.0
105.
Oct.

,,

..
‘113.3
149.0,
87.6
98.9
90.2
104.1

1008

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 November 1930


Prijzen

II
Prijzen

II
Prijzen
Toe- (+) ofafueming(-)
Toe- (+) olafnerning( -)
Toe-(+)ol afncming(-)
in perc.
vergeleken met
in perc.
vergeleken met
in perc.
vergeleken met
vor. raand
I vorig jaar
vor. maand I v
o
(ig jaar
vor. maandi vorig jaar

Tarwe (buitenl.)
+
0,8

41,2
+
9,5

36,8
Eout (Eng.) …….
of

(Eng.) ……
2,4

26,9
Katoen (Am.) ……
,,

(Egypt.)
+
2,1

34,5
,,

(Zweedsch)
.

.

5,3

5,3

28,9
Garen …………
..+
5,3
-24,1
Cement

……….
Gerst ………….
+16,6

1,7
Laken …………
1,2

18,0
+
Haver ….. …….
+
1,3
-21,5
Wol (Eng.)

…….

6,7

319,1
Leder …………

2,2
+

4,8
Ivlaïs

………….
-14,6

40,1
(Austr.)

4,3
-29,0
Benzine No. 1
.

.
-11,4
Rijst

………….
-13,6

..


30,9

7,7

27,3
Petroleum
.

.

4,2
Aardappelen
..

..

+
26,3

13,5

..
..


45,1

Huiden………….

Stookolie
………

..

Rundvieesch (Eng.)
-11,0

6,6
..
-35,5
Lijnolie

……….

2,7

38,8
,;

(Arg.)

3,3
f.

3,5
Vias
……………
Hennep

……….
+
4,5

34,3
..
..
-28,4

Meel

……………

Schapenvi. (Eng.)
-15,6

5,1
Jute ………….
..-
6,0
..

44,3
Talk
……………
Rubber
………….
+
20,0

52,0 Is

(N.
Z.)

2,0

..

-12,9
Weefstoffen
Soda ………….
1,9

*
34


Varkensvl.(Deensch)
+
9,8

..


30,5
Amm. Suiphaat
..
-.24,1
..

12,4 Granen en Vleesch..
Ruw-Ijzer
+

3,4

14,8

3
4

18.6

Thee

………….
Stalen rails
IJzeren staven
.•.
.

.
.

.
-11,7
+
4,3
+

1,3

14,3

-19,7
1,7

12,5

,,

(tops) ……….
Zijde

…………..

-.

9,3
Totaal ……….

3,7

16,1
Kolen (Welschexp.)
..

0,6

+
9,2

8,8

Blik
……………

,,

(Our. Gas.)
..

9,7

+
7,8
-11,7
,,

(huisbrand)
+

7,0
-F

9,5

Creosoot
………..

Rietsuiker
……….


1,9

..

-20,0
Lood
…………..

6,9

29,2

Diversen……….

..-

1,1
Koffie ………….-
Cacao

…………..

Bietsuiker
……….

Boter (Deensche)

+
2,7

23,5
Tin

…………..

5,7

37,5
1,9

21,2
Koper
…………
+

1,1

38,0

Kaas (Can.)
………

..

6,7 Ongez. Zink
..

.. ..
..

34,4
Kokosolie ………..
Tabak
…………..

Andere voedings. en
Genotmiddelen

1,1

13,3
Delfstoffen

……..

0,5

nog steeds’: Engelsche gerst, Deensch varkensvieesch,
heunep en huisbrancl stegen alle.

De tweede tabel toont liet verloop van ons index-
cijfer, herleici tot een percentage van 191.3.

Indien men 1924 als 1.00 neenit, bedraagt ons index-

cijfer voor October 62.6 tegenover 63.3 einde Septem-
ber en 18.0 een jaar geleden. Of cle jongste diagnose van de F.B.I., dat ,,de krachten, die verantwoordelijk

zijn voor de prijsineenstorting in de geheele wereld,
uitgeput schijnen te zijn”, juist is, zal liet prijsver-

loop gedurende deeerstkomencle niaancien moeten aan-

toonen.
Voorts volgt hier nog een overzicht van het prijs-

verloop in een aantal belangrijke landen:

.

0

. .
.
N

‘5
Z

1913
70
4

100
6

100 100 100
7

100
100 100
358
38
367
392
214
November

1918……..
oogs
e
f

..
‘591
679
..
325
366 297
322
..
(Apr.)
(Apr.)
(Jan.)
(juni)
(Juli)
(Mrt.)
Gemiddelde
1925
1035
555.
646
1425

161
155
202
1926
100
5

70
654
134 145
149
145
179
1927
95
618
527
138 142 146
148
170
1928
98
621
491
140 145
148 149
171
1929
September

1929
96
98
611
597
481
472
137 138
141
142 140 140
142
141
166 164
October
96
590
470
137
142
138
140
163
November
94.
584
464
136
140 135
137
160
December

,.
94
576
459
134
139
134 135
155
Jauari

1930
93
564 453
132
136
131
131
152
Feb
n
ruari
92
564 445
129 133
128 126
151
Maart
91
554 436
126
131
125 122
148
April
91
549
49
127
129
124
12
146 Mei
89
‘542
420
126
128
123
118
143
Juni
87
533
412
124
126
123 118
137
Juli
84
538
401
125
126
121
115
133
Augustus
84
532 403
‘125
126
121
114
133
Septemberj
525 398
123 123
119
112
1) Bureau of Labour.
i)
Stat. Reichsamt.
3)
Sedert
1922
gebaseerd op
48
artikelen.
4
)1926=100.
5)
Jaargemiddelde.
6)
Sedert October
1923:
Juli
1914 = 100.
7)
Midden
1914 = 100.

De volgende opmerkingen zijn ontleend aan de des-
betreffende maandstatistiek van het Centraal Bureau
voor de Statistiek en hebben betrekking op de Neder-
landsche indexcijfers 1913 = 100.
Bij beschouwing der indexcijfers over September
1930 in vergelijking met die der vorige maand blijkt,
dat zoowel het algemeen indexcijfer als dat der voe-
dingsmiddelen met 2 punten (resp. 1.8 en 1.7 pOt.) is
gedaald.
Tegenover een prijsstijging van 13 artikelen (w.o. S voedingsmiddelen) met in totaal 114 punten (w.o.
eieren met 26, melk met 23, hooi met 15, aardappelen

met 12 en thee met 11 punten) staat een prijsdaling

van 24 artikelen (16 voedingsmiddelen) met in totaal

198 punten (wo. peper met 38, tarwe met 32, haver
met 17, lijnolie met 14, maïs met 13, hout en rogge elk

niet 11 punten).

In vergelijking met de prijzen van Augustus jl. is
in September de
stijging
in procenten als volgt:
eieren met 20.6, melk 19.0, hooi 15.7, aardappelen en

thee 8.8, kalfsvleesch 8.5, pitardehuiden 5.6, runder-

huiden 4.2, boter 3.8, terpentijnoli.e 3.4, zilver 3.3, ma-
caroii 1.4 en zwavelzure ammoniak 1.1; de
daling
in
procenten is voor: tarwe 31.0, haver en peper 21.6,

‘rogge 15.1, mais 11.8, gerst 9.7, lijnolie 9.3, katoen 8.9,
hout 8.0,. groene erwten 7.7, hennep
1.0,
koffie 4.3, kaas 3.5, hars 3.1, T-ijzer 3.1, i’las 2.8. tin 2.7, lams-
vleesch 2.3, zemelen 2.0, cacao 1.2, suiker 1.0, rund-
vleesch 0.9, rijst 0.7 en alcohol 0.5.

Kosten van het levensonderhoud bij arbeiders-
gezinnen en gezinnen van meergegoeden te
Amsterdam.

Gedurende liet derde kwartaal stonden cle kosten
van het levensonderhoud thans wederom zoo goed als
uitsluitend onder den invloed van seizoenschomme-
lingen, zooals blijkt uit de berekering van de index-

cijfers voor September jI. Deze iïidexcijfers zijn:
voor
arbeidersgezinncn 91.8
(tegen 91.8 in Juni ji.
en 04.4 in September 1929) en
voor
gezinnen van meergegoeden 93.7
(tegen 94.1.

in 3uni jl. en 95.3 in September 1929).
Voor arbeidersgezinnen bleef het inclexcijfer dus
.onveranderd sedert het vorige kwartaal, voor beter
gesitueerclen onderging het een geringe daling en wel

met
0.4
pOt.
In de werking van de prijzen, welke hiertoe aan-
leiding gaf, zijn dezelfde twee tegengestelde bewe-
gingen te onderscheiden, waarop in de driemaancielijk-

sche publicaties herhaaldelijk werd gewezen en waar-
van de eene de groepen melk, eieren, vetten, de ancie-
ze, cle rubrieken aardappelen, groenten, fruit betreft.
In het najaar gaan laatstgenoemde groepen in dalen-
de richting en liet effect dier daling pleegt bovendien.
grooter te zijn dan cle stijging van de eerste. Ook dit
jaar was zulks het geval, doch in de cijfers voor de

arbeidersgezinnen is liet verschil niet merkbaar en
voor cle gezinnen van meergegoeclen is het -kleiner daii
het voorgaande jaar. De oorzaak daarvan ligt vooral
hierin, eenerzijds dat de voorjaarssoorten van aard-
appelen, groenten en fruit it Juni van dit jaar niet

12 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1009

zoo duur waren als in dezelfde maand van
1929,
waar-

door rie verlaging van Juni op September uiteraard
ook kleiner was, anderzijds dat deze verlaging voor de

betergesitueerden niettemin grooter bleef dan voor de
arbeiders, doordat cle fijnere soorten, waarmee voor
dc eersten rekening gehouden wordt, in het voorjaar

steeds
01)
een belangrijk hooger prijsniveau zijn dan
de soorten, clie in het najaar aan cle markt komen.

Omtrent de stijging hij meik, eieren en vetten (na-

tuurboter) is niets bijzonders te vermelden. Zij betrof
in gelijke mate beide categoriën van gezinnen.
J3ehalve bovengenoemde artikelen, waarvan het

prijsverloop op de beweging van het indexeijfer den
stempel drukt, verdienen nog enkele andere rubrieken

de aandacht, waarvoor sedert Juni jl. deels een ver-

hooging deels een verlaging waar te nemen valt, doch
waarvan cle schommelingen binnen enge grenzen ble-
ven.

Een verhooging vertoonen de posten visch, vleesch

(ka
1
fa vleesch en sommige vieeschwaren), brandstof
(win terprijzen) en grutterswarea (capucij ners en, voor

zoover de arbe:ders hatref t erwten en bruine boonen).
Een verlaging daarentegen is te vermelden bij de
rubrieken Lroocl, besehuit cii koek, kruidenierswaren,
dra nken, scioeisei, bovendien voor de arbeidersgezin-
uen lij kaas en kleeding en voor cle gezinnen vat:
meergegoedeu
bij
toilet-, wasch- en schoonmaalcartike-
leit. Voor de arbeidersgezinnen werd reeds een ver-
laging van dezen laatsten post gerégistreerd bij de
berekeningen ove;r Juni. De daling hij kruideniers-
waren is het gevolg van prijsverlaging der goedkoo-

pere thee- en koffiemerken (arbeiclersgezinnen) en
van sommige soorten chocolade en snoeperij (beter-
gesitueerden) ;
rn
die bij de rubriek brood, van het goed-
kooper worden van besehuit en koek.
Verschei clene van laatstgenoemde prijsbewegingen
zijn echter niet belangrijk genoeg om waarneembaar
te worden in de berekende uitgaven per verruiks-
eenheid, zooals
zij
in aehterstaande tabel gepubliceerd
worden.
Op
de basis van de prijzen v66r den oorlog = 100
tvaren de indexcijfers over September 1.930
voor arbeidersgezinoen
162.1
en
voor gezinnen van meergegoeden
165.4.

Gezinnen
v.
meergeg
Gemiddelde inkomsten
f8527 per gezin.

ee;) Rest2)
I
Totaal

Gemidd. uitgave p. gezinseenheid
centen gedurenle
het jaar
1
Oct. 1923-
30 September 1924.
4
1
493

Bedragen in centen,
welke per gezins-
eenheid zouden zijn
uitgegeven, indien
besteed aan het-
zelfde als in het jaar –
iOct.’23-30 Sept.’24

Sept.

1928…. 465

58nj

10644 3797 12850

16647
Dec.

1928…. 4604 5864

1047

3823 12847

16670
Maart 1929…. 45(i4

5921

1049

3756
1233

165814
Juni

1929…. 463

5911

1053

3U36 12832

1668
Sept.

1929…. 448

5914

10394 3750 128f2

16512 Dec.

1929…. 455

590k

10454 :t7147 2806

16603
Maart 1930…. 4274

589

10164 313
12734

16247
Juni

1930…. 426

686

1012

3622
12700

16322
Sept. 1930…. 421 584 1012

357e 2695

16273
Brood, beschuit, koek grutterswaren, melk, kaas, eieren vieesch,
visch, vetten, suiker, andere krul enerswaren, aardappelen, groenttn,
fruit dr,,nken, maaltijden buitenshuis bereid, berek. voed. vacantie
buiten Amsterdam.
Kleediag. schoei’el, huishuur, brandstof, gas, electriciteit, toilet-,
wasch-. schootmaakartikelen. woniginrich lig nuisraad, fond geiten, conrihutie, periodiekt’n, rooken, ontspanning, spoor, tram, diversen
(mcl. hulp in de huishouding).
De lierkiding tot eezinseenheden geschiedt aldus. dat de man
geldt
v
or t, de vrouw voor 0.’, een kind in het eerste levensjaar
voor O,t in het tweede voor 0,2. in het derde voor 113 volwassene
en zoo geleidelijk opklimrnende met ‘.05 voor eik leeftijdsjaar.
Vo ‘r d arheidersgezinnen hebben de cijters betrekking ‘ p weke-
Iijksche uitgaven; voor de gezinnen van mee’gegoeden op maande-
lijksche utgaven.
Alleen van de gegevens over 1917 zijn de cijfers voor de laatstge-
noemde gezinnen berekend op basis van de wekelijksche uitgaven.

lndexcijfers voor
arbeidersgezinnen op
de
basis van

Indtxcijfers voor ge-
zinnen
v.
meergegoeden
op de hals van
Maanden
de periode
de periode
de periode
1
Oct. 1923-
de periode
1
Oct. 1923-
1911113=100
30Sept.1924
1911!13=10030
Sept. 1924
=100
=100

1911/13
100
100
Mrt. 1920
213,7
198,3
Dec.

1920
221,6
Juni

1921
207,9
Dec.

1921
190.4
Juni

922
1811,8
Dec.

1922
176,3
uni 1923
173,5
Dec.

192:1
177,6
lIrt.

1924
179, 1

170,6
100 176,5 100

Sept. 192 j
176,:1
Dec.

1924
180,8
Juni 1925
179,1
Dec.

19 5
177,2
.Juni

1926
1711,9
96,8
171,7
97,3
Dec.

192.
,

167,8
95,0
169,5
96,1
Juni 1927
167,4
94,8
168,9
.
95,7
Dec.

1927
1614,5
96,0
169,3
95,9
Juni 192″
1711,4
91,5
170,5
96,6
Dec.

1928
167,9
95,1
169,4
96,0
.Juni 199
169,0
95,7
170,7
96,7
Sept. 1929
160,7
9t.4
169,2
95.3
Dec.

19213
107,4 91,8
167,7
95,6
7lrt.

1931
162,8
92,2
165,0
93,5
Juni1930
162 1
91,8
166,1 94,1
Sept. 131l
162,1
1

91,8
165,4
93,7

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN OCTOBER
1930.

Prov. en Gèmeentelijke Leeningen
1
)
f
6.483.025,-
zijnde:
Nederland
Prov. Gelden.
f
2.500.000
4
o,
obi

Ii 97
0/.
……
f
2.425.000
Gein. Eittdliov.
f
3.000.000
4
0
/

oh. 6 963/8 0/0
….f2.883.750
Gemeente Goes fl.228.000
4
0/

old. 6 955i
8
0/

– . . –
fI.l
74
.
275

Hypotheekban ken …………….,,
167.000,-
zijnde:
Nederland
Âa’deelen
Alg. Friesehe
llvp.
Bank
15
0
0.000
aand. 615(1
o,

2),
waarop
tO
0
/0
gestort
..
f

75.000
Amterd. Hypotheekbank
f20().0iOoaud.A
1500/8),
waarop
20
n,

gestort
..
f

60.000
Grin
i
ngsche Hypoth.ban
k
f200 000aand.A 160o,4),
waarop
10 oj
o
gestort
..
f

32.000

Industrieele Ondernemingen
……,,
3.570.000,-
zij ode:
Ne(lerla,,(Z
.A
and/ee/en
Heeituaf
f
675.000
5
) aand.
6

100 0/

…………..
f

675.000
Lvxenburg
o bligu
t
iën
Ac
6ries R6llnie8 de Bar-
badi- Kick.
Dutlela tipe
(A.R.Il.E 1).)
f 3000.000
5
oi,
obl. 96.
3

0/.

……
f
2.895.000

Kerkelijke leeningen
6
)
……

….
1.218.320,-
Nederland
…………..
f

26.870
België

…………….f

345.5(0
Italië
………………f

380
11
1
0
Oostenrijk ………….. f

255.950

DiverRen

…………………..,,
5.025.000,-
zij
ii
de
Nederland Oli.qatiën.
Nat. Grondhezitf5.000.000
5
ul,

old. 6 100
5

0/0…..
f
5.025.000

Totaal ….

f
16.403.345,-

Arbeid ersgezi n n en.
Gemiddelde inkomsten
f
1902 per eezi.

dinRI) Rest’) Totaal

608JI 1101 11
9251
1 2900
1
38254

1010

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12
November
1930

Totaal der emissies in Januari ….
f 43.055.525,-

Februari . ,,
55.775.700,

Maart . . . ,,
74.544.787,50
April . . . ,,
54.721.272,50

Mei ……,,
36.375.145,-

Juni ……,,
100.735.512,50

Juli ……,,
35.182.065,-

Augustus . . ,,
17.995.212,50

September.. ,,
18.761.923,75

October . . ,,
16.463.345,-

Algemeen Totaal
7)
f
453.610.438,75

Bovendien:

f
23.940.000,- 31m. Schatkistpromessen /t
f
995,80
7.120.000,- 6/m.

,,

,, ,,

990,52
23.154.000,- 4
0
/0
Schatkistbiljetten

,, ,,
1.005,35

Voorts werd in de afgeloopen maand hier te lande de
inschrijving opengesteld op een beperkt bedrag:
5 o obi. Stad Antwerpen /t 95

(introductie);
5
o,i
o
obl. Mij. Stadhouderslaan tot Expi. v. our, goed. /t 98
3
%
0/
o
;
Aand. Nation. Beleggingsdepot
/t
f
379,50 p. fractie (introd.);
Aand. Diversified Trustee Shares /t $ 7′ p. aand. (introd.).

Bovendien conversieleening
Nederland,
Waterschap
Eernewoude
f
765.000 4
o/
obi, /t 96
8
/1
0
/o.
Koers voor aandeelh.; voor Vrije inschrijvers 200
0
/0.
8)
Koers voor aandeelh.;
VOOt
vrije inschrijvers 175 o/
o
.
1)
Koers voor aandeelh.; voor Vrije inschrijvers 175
0
/0.
5)
Vrije inschrijvingen ook toegestaan.
6)
Bovendien conversie
Nederland
f
775.000.
7)
In het emissiebedrag der diverse maanden zijn thans
de kerkelijke leeningen opgenomen, zoodat de cijfers hoo.
ger zijn dan in cle vorige overzichten.

Rente-. Emissie-
Guldens voet

koers
R.K. Kerkbest. d. Parochie v. Onze
Lieve Vrouwe te Lobith ……..113.000 41
o,

99
o

Geref.KerkvauRotterdam, Charlois 125.000.5o/ 100
oj

Congreg. v. 0. L. V. Tegelen bij
Venlo (conversie) …………..500.000 5 o/

100
0/

R.K. Par. v. 0. L. V. v. altijddur.
Bijstand, Amsterdam (conversie).. 275.000 41 o
o

98
o/o
Abdij der E.E. H.H. Norbertijner
van Awerbode….. …………. 250.000 6
c/
o

99
o

(Jongreg. der E.E. P.P. der H.H.
Harten te Leuven …………..100.000 6
O/

98
0
/0
Orde der Br. v. Barmhartigheid
v. d. H. Joannes de Dec ,,Fate-
Bene-Fratelli” Provinci Lom-
bardo-Veneta te Milaan ……..150.000 7
o/

96
0/

Congregatie der E.E. Zusters van
de derde Orde v. d. H. Franciscus,
Eggenberg bij Graz
.
………… 110.000 7
0/

97
o/

Klooster der E.E. P.P. Carmelieten
te Weonen
.
……………….150.000 8
0
10

99
0
/

BANK VOOR INTERNATIONALE BETALINGEN.
Voornaamste posten in duizenden Zwitsersclle franken.
1
)

,
.s
gelden
belegg.
.
0)
n
o
,
_o
6v
o
•..

Data
j,
‘0.
12i
-‘
E
m’5
ron
0)

n
o

30Juni1930
5.120
23.046
500.647 486.942 68.352

1.612
31Juli

1930
6.815 80.477 364.594 297.956 429.388
121.580
2.844
31Aug.1930
3.319
107.589
236.974 541.663
516.611
151.886
5.594
30 Spt. 1930
5.560 68.858
304.553
946.801 179.168
186.818
8.662
31 Oct. 1930
4.628
28.931
391.513 999.134
156.8472
191.864
11311

Deposito’s
cq


op termijn
0.
E n
o
,n
o

,0
CL
8

Data =
.!
‘0)
0)o,0,
0)

._o,O…
,40)
n
1

00)
cd

°°
‘o

30Juni1930 102.500 274.765

438.198

268.426

1.832 .1.085.721

31Juli1930 102.500 310.601 244.657 329.196 312.974

3.726 1.303.654
31 Aug.1930 102.500 299.’284 410.88A ‘23.047 220.922 6.998 1.563.636
30 Spt. 1930 102.500 302.964 851.450 232.391 200.628 10.486 1.700.420
31 Oct. 1930 102.563 303.246 1.058.601 103.769 203.342 12.707 1.784.228
1) De indeeling van den staat van 30 Juni wijkt eenigs. zins af van die van de volgende maandstaten.
1) Dit bedrag was uitgezet op een termijn van 3-6 maanden

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
N.B. ” heteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.
BANKDIS CONTO’S.

isc.
Wissels. 3
25
Mrt.’30
Ned
Lissabon

….
7,.
2 J4lni’SO
Londen

’30
……3

1 Mei
Bk

B1.Binn.Eff.
ID
’30
3

4Oct.
Vrsch.inR.C.
34
4Oct.
’30
Madrid ……6
19Ji.ih ’30
Athene
……….
9

2
Dec.’28 N.-YorkF.ft.B. 2419 Juni’30
Batavia ……….
44/0 Mrt.’30
Oslo

……..
4

82Vov.’30
Belgrado

……..
5428
Mei
’30
Pa.rjs

……24
1 Mei
’30
Berlijn

……….
5

9
Oct.
’30
Praag

……
4
24J.uni’30
Boekarest……..
9
23
2Voo.’29
Pretoria

….
5429 Spt.
’30
Brussel
……….
2J31
Jnli’80
Rome …….. 5419
Mei
’30
Budapest
……..
528
Mei
’30
Stockholm

..
3/
2Apr.’30
Calcutta

……..
5
10 Jvli’SO
Tokio.

……..l

60ct.
1
30
Dantzig

……..
5
10Oct.
1
30
Weenen ……
.

98ept.’30 Helsingfors
……
6
26Aug.’30
Warschau…. 6412
Juni’30
Kopenhagen

….
4

3Mei ’30 Zwits.Nat.Bk.2410
Juli’30

OPEN MARKT.

1930
1929
1928
1924

SN
318
27 Oct.!)
20/25
4j9
5110
20124
Nov.
1Nov.
Oct.
1

Nov.
Nov.
Juli

Amsterdam
Partic.disc.
11-7116

010116

17
116′
5
15
15
116_
1
i2
412-i4
41o
1
10
3
1
I0118
Prolong.
ll/z
1
1
!4
112
1
1
I2
1
_3j
4

43j
4
_5
431
4
_511
4

211
4
.31
4

Lande,.
Dage1d.
. .
1
1
12
1
1
142
8
12
.

1
1
J2-2
1-2
46
1
14
2
1
124
3
/4
11/
4
-2
Partic.disc.
231
3
211
1
6
2
1
116.3116
2
1
116
2
1
130.3132
5
h
11
l3
11
4J8
211014
Berlgn
Dageld…
5
1
146
1
12
5
1
14_7
1
12
47
112

3-5
6/-l0
4
1
/1.8
1
/3

Partic.disc.
30-55 d…
4314
4
14

i8
418
47/_5
6
7
/8
6
1
1-/

12
1
18-
1
/
1

56-90d…
431
4

4314.7/5
418
4715
6
718
6
1
J4-io
Waren-
wechsel.
51/$_114
51018
5
3
18.
1
11
5
3
/0_
1
i2
7114_315
614-715

New York
Daggeld
1)
2
1
14
2-11
4

2.
1
1
4

21/
4

6-
1
i4
67
1
1
1h14_2
1
l,
Partic.disc.
2
2 2 2
431
4

4118

‘) Koers van 7 NOV. en aaaraan vooratgaanoe weKen
tlm
vrtjaag.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN iN NEDERLAND.

oa a
New
Londen
Berl
(f
n
Parijs
Brussel Balavla
York,l
1)

4
Nov.
1930
2.48%
12.065/
59.184 9.75
34.634
100
5

1930
2.489/
12.06%
59.20
9.75.4
34.641 991r
6

1930
2.489/
12.06
7
18
59.21
9.76
34.85

100
7

1030
2.48w
12.071/
8

59.224.
9.76*

34.66

100
.8

,,

1930
2.48%
12.07
59.21
9.76*

34.66

100
10

,,

1930
Laagsted.w.’)
2.48%

248/s

12.06%.
12.068/
5

59.20*
59.17
9.76* 9.744

34.66

100

34.62

99
13
/
Hoogste d.w’)
.2.48
9
1
12.071/
8

59.23
9.77
34.67

1100
3
Nov.
1930
2.48
7
/
12.06k
59.18
9.76
34.63*
100
27 Oct.

1930
2.485/
16

12.06h
59.16
9.744
34.611100
1
/
16

Muntpariteit
2.48%
12.10%
59.26
9.75
134.59
1100

Data
ZWIt
_
d

serlan
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid
rest
1)

4
Nov.
1930 48.21
35.02l,
7.364
1.48
13.004 27.86
5

1930
48.22 35.02%
,.7.37
1.48
13.004 27.974
6

1930
48.21
1
4
35.09%
7.37 1.48
13.01
28.-
7

,,

1930
48.22%
35.05

‘.
7.37 1.48
13.001
28.20
8

1930
48.22%
35.-
7.37 1.48


10

1930
48.21
,
,35.-
7.37 1.48
13.004
28.374
Laagsted.w.’)
48.19
34.95
7.364
2.47
12.99
27.60
Hoogste d.wl)
48.23
35.05

”1.374
1.49
13.02
28.50
3
Nov.
1930
48.22% 35.05
7.37
1.48
13.01
27.70
27 Oct.

1930
48.21
35.05
7.364
1.48
13.-
26.95
Muntpariteit
48.-
1
35.10
7.371
1.488
13.09
1
48.521

a
Stock- Kopen-
Oslo
8,)
Hel-
Buenos-
Mon
holm ‘) lzagen.l
for
Aires’)
treal’)

4
Nov.
1930
66.65 66.45
66.45
6.254
857/
8

2.4811/
5

1930
66.65
66.474
66.474
6.25*

85%
2.4806/
16

6

1930
66.674
66.45 66.474
6.25
85′
2.48
9
/
7

1930
66.65
66.474 66.47
4
.
6.26
86%
2.48%
8

1930
66.674
66.45
66.45
6.254
85%
2.48’3/,
10

1930
66.624
66.45
66.474
6.254
86
2.48
11
/
Laagsted.w.’)
66.60
68.40 66.40
6.244
84%
2.48/
Hoogste d.w’)
66.68
66.474
66.48
6.264
8634
2.48
7/.

3
Nov.
1930
66.674 66.474
66.474
6.254
85%
2.48%
27 Oct.

1930
66.65
66.42k 66.424
166.67
6.25
84%
2.48
5
/
Muntpariteit
66.67
66.55
6.264
95%
2.48%

) Noteering te Amsterdam. “) Not, te Rotterdam.
1)
Part, opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

12 November
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1011

KOERSEN
TE NEW
YORK.
(Cable).

D a a
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterdâm ($ per £)
($ P. lOOfr.)
($ p. 100 Mk.)
i’$ p100 gld.

4Nov.

1930
– –


5

1930
4,85
23
/
32

3,92%
23,82%
40,245
8

6

,,

1930
4,85
1
2/,
3,92a,
23,831/
8

40,25
7

1930
4,85%
3,927/
8

23,83%
40,24
7
/8
8

,,

1930
4,85
28
/
32

3,93%
23,83
40,24%
10

1930
4,85”
3,92v
23,82
7
/
8

40,248%’

11
Nov.

19291
4,87%
3,937/
t

23,92
40,3611
Muntpariteit


4,8667 3,90
5
/
8

23,81%
403j
6

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
1′.toteerings_
eenheden
25
Oct.
1930
1
Nov.
1
1930
318
Nou.
’30

1
LaagsteiHoogsiç
8
Nov.
1930

Alexandrië.. Piast.
p.0
97q
97%
97711

/18
97%
Athene …..

Dr.
p.0

375
375
374

375Y.
8%
375
Bangkok…. Sh.p.tical

1/10
1/92%
19%

11955/64

1/9%
Budapest … Pen. p. £

27.761
27.751
27.72

27.80
27.771
Buenos Aires

d. p.$

381/
8
38
2
%
38l/
8

39
38
2
%’
Calcutta
. . . .
Sh. p. rup. 1/5
51
1
64
15
13
/
1;525/
33
1;5
1
7/
1/5I8/
6
Constantin.. Piast.p.c 1.025
1.025
1.025

1.025
1.025
Hongkong ..

Sh. p.
$

113%
113
23/32

1/37/,

1/4
1/3%
2/036/64

2,015/33
2/0
21
/
na

2/0
83
1
84
Lissabon…. Escu. p.
£
108%
108%
1081/

1081/
8

108%
Mexico

….

$
per
£

10.25
10.35
1
0.25

10.50
10.40

Kobe

…….Sh. p. yen 2j019/
53

Montevideo
.

d.per I

38%
39%
388/
s

40%
39%
Montreal

$
per
£

4.85% 4.85% 4.84
3
1
,

4.853/
4.85
Rio d. Janeiro d per Mil.


4%

5 413/
5

Shanghai … Sh. p. tael
1/79/92

1
1
,
75,
1,78/
5

1/7%
1/77/
10

Singapore
. .

id. p.
$

2/3
27
/
39

213
25
/
32

2/3
28
/
83
2/3
27
/
32

2/3
25
/
82

Valparaiso
1).

$
per
£

39.96
39.97 39.96

39.97 39.97
Warschau ..

Zi. p.
£

438/
8

438/8
3’/,
438/t
1)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
5)

Londen’)JN.York’)
Londen
3 Nov. 1930.. 16%

36%
3 Nov.
1930….
8510%
4

1930..

16
1
5/
16


4
1930….
85108,
5

,,

1930..

1611/
16

361/
5
1930….
6

,,

1930..

1694

3611,
6
1930….
85/0%
7

1930..

16’1/, 36′
7
1930….
85j0
3
%
8

,,

1930..

16
11
/

36
8

,,
1930..
..
85/0%
9
Nov.
1929..

22e1

493/
s

9
Nov.
1929….
84/1134
27 Juli

1914..
24″1
1

59
27

Juli

1914…
.
84111
1)
in pence
p. oz.
st3nd.
1)
Forelgn sliver in
Sc.
p.oz.tine.
8)
In ah. p.oz.fine

STAND_VAN_’e_RIJKS_KAS.

Vorderingen.

1 31 Oct. 1930 1 7 Nov. 1930

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
1

/

772.711,99
Saldo
b.
d. Bank voor Ned. Gemeenten
/

37.453,04
,,

208.286,- Voorsch.
op
uit. September 1930 a;d.
gemeenten verstrekt
op
voor haar
door de Rijksadministratle te heffen
gemeentelijke

ink.bel. en

opc. op
,,

33.796.712,18
33.796.712,18

derlandsche Bank……………………

Voor8chotten aan Ned.-Indië ………
111.034.533,58
,,

94.251.474,24
ld. aan

SurIname …………………
11.621.603,20
,,

11.630.200,38

de

Rijksink.bel…………………..

Kasvord. weg. credietverst.
alh.
buitenl
8,,,.n

n,,d ,.,,., ,l

4.661.173,29
99.182.601,96

..

,,

4.917.381,40
,,

98.134.330,33
‘)lV6 0616

Id. aan

Curaçao…………………….

6″ ………..• V”””

Saldo der postrekeningen van Rijks-


comptabelen
……..
19.429.889,51

20.69s. 150,34
……………..
Vord.o/h. Algem. Burg. Pensioenf.
1)

138.322,15
Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
,,

15.426.573,89
,,

15.538.085,71

Verplichtingen.

Voorschot door Ned. Bank ingevo(ge art.
16
van haar octrooi verstrekt..

t
13.493.869,98


Voorsch. d. Ned. Bank verstrekt’)


Scliatkistblljetten in omloop
………

,,
152.522.000,.-.

/
155.103.063,-

Waarvan direct bij de Ned. Bank

..
Schatklstpromessen in omloop ……..93.030.000,-

123.930.000
1

Daggeldieeningen ………………….22.000.000,-


Zilverbons in omloop ………………4.128.632,50

,,

4.066.901,50
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.
1
)

,,

616.037,99


Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P.,T.

T.’)

5.630.587,38

12.145.286,67
en

..
Id. aan andere Staatsbedrijven’) ………..585.308,26

625.308,26
Id. aan diverse instellingen’) ………..10.095.572,14

,,

9.976.901,38
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.

25 Oct. 1930

1

1
Nov. 1930
voraeringen:
Saldo

bIj

‘s
Rijks

kas
……………. .

Saldo bij de Javasche Bank ……….

f
150.000,-
Verplichtingen:
..

Voorschot
‘s
Rijks kas ……………
108.580.000,-
Schatklstpromessen

…………….
ll.850.000,-
Betaalmiddelen In
‘s
Lands Kas

Waarvan Muntbiljetten
…………..

..


Muntbiljetten in Omloop
…………. …
16 .817.000,-
Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds.

,,

…..

4.507.000,–
Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank.

..

984.000
1

Voorschot v5n de Javasche Bank….

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans
op 10
November
1930.
4ctiva.
Binneul.Wis.fllfdbk.
f

39.612.984,16
sels,Prom.,
Bijbnk.

651.900,-
enz.indisc.(Ag.ach.
9.364.741,74

f
49.629.625,90
Papier
o.
h. Buiteal. in disconto

……

Idem eigen portef.
.
f
250.659.243,-
Af :Verkochtmaar voor
debk.nognietafgel.


250.659.243,_
Beleeningen
ncl. vrsch.
llfdbk.
f

29.127.17094

in rek.-crt.
Bijbnk.

,

6.981.371 80

op
onderp.
Ag.sch.

49.028.380,80

f

85.136.923,54

Op
Effecten
……f

84.039.334,56
Op Goederen en Spec.
,,

1.097.588,98
85.136.923,54
Voorschotten a. h. Rijk
…………

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud
……
f

64.677.975,-
Muntmat.,
Goud .. ,,
361.495.855,21

f
426.173.830,21
Munt, Zilver, enz.

24.826.603,28
Muntmat., Zilver..
451.000.433,49
1
)
Belegging
I/

kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds

…………………….,,
25.924.104,73
Gebouwen en Meub. der Bank
……..,,
5.000.000,_
Diverse

rekeningen
………………,,
37.662.692,81

f
Passiva
___________________
905.013.023,47

Kapitaal
………………….. ……
f
2
0.000.000,-
Reservefonds
…………………. ..,,
7.199.946,44
Bijzondere

reserve

………………,,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….,,
6.753.963,55
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
837.498.490,-
Bankassignatiën in omloop
……. …

,,
.

169.636,39
Rek.-Cour.

Het Rijk
f

222.040,07
saldo’s:

Anderen,,

18.491.458,38
18.713.498,45

Diverse rekeningen
………………,,
6.677.488,64

f
905.013.023,47

Beschikbaar metaalsaldo
………….
f
108.059.293,98
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is ,,
270.148.230,-
)
Waarvan in het buItenland
/
28.846.779,33.
Voornaaniste posten in duizenden guldens.

Ooud
Andere
Beschtkb.
Dek-
Data
Munt
1
Muntmat.
Cirulatle
opetschb.
schulden
Metaal-
saldo
1)

kin ga
verc.

10
Nov. ’30
64.678
361.496
837.498
18.883 108.059
52
3

,,

’30
64.693
361.213
873.411 17.665
93.188
50
27 Oct.

’30
64.710
360.801
815.392 54.018
101.774
52
20

’30
64.722 360.761
816.369
54.579
100.614
51
13

’30
84.732
350.802 826.136
43.243
90.977
50
6

’30
64.744
330.802
840.573
27.210
75.435
49j

11
Nov. ’29
65.173
377.448
844.288
16.545
118.953
54

25 Juli

’14
65.703 96.410
1310.4371 6.198
1
43.521
1
64

Totaal
Schatkist-
8 1
ee-
Papier
Diverse
Data bedrag
I
promessen
,
e
n ngen
op
het
I
reke-
disconto’s rechtstreeks
buiten!.
ninRen
2)

10 Nov.
1930
49.t430

85.137
250.659
37.663
3

,,

1930
50.150
2.500
114.516
250.537
43.381
27 Oct.

1930
46.536

63.263
250.460
41.456
20

1930
47.027

82.434
250.431 45.281
13

1930
47.391

81.173
250.276
54.469
6

1930
53.062
4.000 83.966
244.239
61.202

11 Nov.
1929
65.843

90.415
213.217
41.610.

25
Juli

1914
67.947

61.686
20.188
509
1)
Sedert den
bankstaat
van 14 Jan.
‘2’9 weder
op
de basis
van
21
metaaldekking. 2)
Sluitpost
activa.

SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
1fi
Andere
opeischb.
Discont.
D’

k
ng
r
e
e
ni

11
Oct.
1930..
960
1.343
534
960
511
4

,,
1930-
906
1.433
519
962
575
27 Sept.
1930-
906
1.277
484

980 570
20

,,
1930…
.
905
1.239
426 979
581

12 Oct.
1929..
641
1.626
572
1.052
513

5
Juli
1914-
645
1

1.100
560
735
396
1)
Slultp. der activa.

/ 93.602.000,-
4.850.000,-

16.621.000,-
499.000,-
917.000,-
7.728.000,-

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen franes

1
Te goed
Wis-
1
.euurv.

tieiee. Renteloos
Data
Goud ‘Zilver’
in
h t
b
u
it
e
e
n
l
.
l
sels
ningen
I
voorschot
ad Staat

30Oct. ‘3050 807
503
6.492
26.228
1

19 1251
2.770
3.200
24

’30 50)143
489
6.505 25.50:

19 122
2 799
3.2(j0
17

’30 50.567
468
6.475

2
4.1
1
4 5

19.120
2.884
3.200
10

‘3049.448
468
6588 L3.795

19 045
2.886 3.200


31 Oct. ‘2940.051
144
7.220 27.342

18.705
2 594
3.200

23 Juli
‘141

4.104
64))

1

1.541
769

lBons
v. d.l
Rekg.
Court7′
Data
1

zelfst. Diver
– –
Ctrculatie
t

?.,iC..

I

0,. ..4i
amort. k.

30Oct. ’30
5.304
2.302
24

’30
5.304
1.834
17

,,

’30
5.304
1.940
10

’30
5.304
2078

31Oct.’29
5.612
3.655

23Juli’14


1)
Slultpost
activa.

Staat
c
u
lte
r
en

74 787
6 130
6.9 9
8.378
72.868 5.531
7020
9 379
73.302 4.714
6.940
8.439 73.968
4.011
6875
7.489

68.267
7.183
8.190
6.681

5.912
1

401

i
943

1012

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 November 1930
11

JAVASCHE BANK.

‘oornaamete posten in duizenden guldens. be
samengetrok
ken

cijfers
der

laatste weken

zijn

telegrafisch

ontvangen


Andere
IBeschikb.
Data
Ooud
Ztiver
C’rculafie
opeischb.
metaal-
schulden
saldo

8Nov.1930j
172,9’tO
263.000
41.600
51.060
1

,,

1930
172.400
258.500
43 400
51.640
25Oct. 1930
171.70
256.700
41.200
5.540

11 Oct. 1930
138.783

.31.54
264.898
30.903
52062
4

,,

1930
138.792

32.967
260.484
36.385
53 0 1
27 Spt. 1930
138.816

3L462
257.309 44.038
49.739
20

,,

1930
138.811

29.985
260.310
39.505
48.859

9 Nov. 19291
145 630

24.545
308.785 59.215 22.974
10Nov.1928
10.878

16.778
323.469
65.432
32.096

3Ju1j
19141
22.057

31.907
110.172
12.634
4.842

Data
1

Dis-‘
N.-Ind.
I

betaaib.

rek
onto’s
I

Belee-
ningen

Diverse

1

ningen’)
1
percen-
tage

8Nov.1930
1135(10
•••
57
1

,,

1930
109.700
•••
57
25Oct. 1930
103.400
*5*
58

11 Oct. 1930
39939
58
9.463
1

31.412

1
47.699
4

,,

1930
9:134
1

32.646

1
44.941
411.575
58
27 Spt. 1430
9.485
28.8148
43.816 45.115
57
20

,,

193)1
9.184
28898
46575
43.212
56

9Nov.1929
9.488
1 34.968
120.983
3.34
46
10Nov.1928
8.526
1

37.274

1
1u5 763
53.931
48

5
,Juli
1914
7.259
6.395
75.541
2.228
44

‘) Sluitpost activa.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.

Dato
Metaal
Bankbilf.

Bankbilf.
in

In
Banki,ig
Other Secu
ritjes
Disc,
and
S
ecurities

circulatze

Deparim.Advances

356.464

63.9119
5 Nov. 1930
161.542
4.459
22.497
29 Oct.

1930
160.607
335.626

113.78
4.249
22,367
22

193))
160.1:6
354.528

64.414
4479
22.969
15

1930
15 .021
357.064

60.763
5.128
22882
8

1931)
138 683
359 f60

57 917
4.79
225 0
1

1930
56 803
39.386

562 2
11.917
22.158

6 Nov. 1929
31.262
358.404

32.859
6.754
19.816

22 Juli

1914
40.1(J4
29.317 33.633

Data
Oov.
Sec.
1

Public
Depos.

1

Other Deposits
1
(»her
1
Bankers

,%ccounisl

1
1
ReserveI
k
k
D
ings.
perc.
1)

5Nov.’30
35.091
19.377
55,533
34.515
65.1179

5913/

29 Oct. ’30
57.666 20.970 55.694
35.1102
65.141

58
7
/
32

22

’30
41 6:16
27.933 55.505
34 099
65.598

1
1
)51j,,
15

’30
42.301 12.397
66.163
36.067
61.961154
8

.,

’30
44.66(i
12.861
66.447
34251
59.123′ 52
1

’30
44536
21.645
61.318
34.789
57417 4823′
/32

6 Nov.’29
67.172
9.527
61.621
38.747
33.862
1
30
1
3,,

22Juli
’14
11.005
13.736
42.185
2
9.
2
9H 52
1) Verhouding tusachen Reserve en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

Data
‘OW’
bij bui-
als goud-
wissels Belee-
tent. circ.
dekking
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

7
Nov.
1930
2.180,0 221,4 219.2
2.133,7
101,2
31 Oct.

1930
2 180,2
221,4
198,5
2.300,8.
317,7
23

1930
2
180,4
221,4
162,5
1.93S,6
61,6
15

,,

1930
2.180,5
149,8
173,9
2.066,8
66.4
71930
2443
0
149,8
136,2
2.038.7
60,1
7
Nov.
1929
2.229,0
149,8 366,7
2.319,5
50,7
30 Juli

1914
1.356,9


750,9 50,2

D ° °
Effec-
Diverse
Ctrcu-
Rekg.-
Diverse
ten
Activa’)
latte
Cr1.
Passiva

7
Nov.
1930
102,5
485,3
4.372,9
313,7

260,0
II

Oct.

1930
102,5
528,9 4.671,6
383,1
257,5
23

,,

1930
102,5
493,9
3.980,7
419,9
251.7
15

,,

1930
102,5
512.0
4.188,8
355.4
249.9
7

,,

1930
102,5
6.39,5
4.501,4
347,4 239,5

7 Nov. 1929
92,6
617,7
4.550,4
497,4
333,0
30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
‘; unoelasi. ‘) W.O. Kentennankscneine
‘1
50v.,
3).
23,
i,’I
Oct. ‘iU,
7Nov. 29, resp.40:9;55;39;42;44mill.

NATIONALE BANK VAN BELGIÊ.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud

WO


Pekg. Crt.

c

1930
.
‘0,
0
1,.

.,
0
a.
______

(..

6
Nov.
1295
885

727
35
312
3.148
29
92
30 Oct.
1295 887

747
28

312
3.127
13
143
23
1205
870

739
29
312
3.107
5
150
16

,,
1294
876

739
32
312
3.124
22
t2l.
9

,,
1292
864

745
32
Bil
3.142
16
‘103
7 Nov.’
1067
549
45
797
43
340
2.697
44
57

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
1″bL)ERAL I(E$ERVE BANKS.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Totaal
Dekking
In her-
disc. Y.
d.
In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
member
markt
banks gekocht

22Oct.’30
3.016,6
1.606,5
151,7
192,0
176,6
15

’30
2.979,3
1 584,1
146,8
240,4
185,5
8

’30
2.976,5
1.584,5
149,6
173,2
211.0
1

‘3))
2.976.8
1.593.4
151,6 185,9
193,1
24Sept.’30
2 988.9
1.579,8
151.9
167,2
197,7
17

,,

’30 2 975,6
1.584,8
151,8
163,1
208,9

23 Oct. ‘291
3.035,0
1.6146
154,8
796,4

1
379,4

Belegd
T7′
Notes
I

Totaal
1

Gestort
Goud-
Dek-
Algem.
Dek-
Data
in u.
,
Gov,Sec.
in circu-I
Depo-
sito’s

Kapitaal
kings- kings-
latie
1
perc.’)
perc.
2
___________

22Oct.’30
602,))
1.368,5
2.489,4
170,4
78,1
82,1
15

’30
601,6
1.372,2
2.491,9
170,5
77,1
80.9
8

,,

’30
600,4
1.365,4
2.466,1
170,6
77,6
81,6
1

1
311
601,2
1.376,4
2.458,7
170,6
77,6 81,6
23Sept ’30
601 S
1.347,7
2.483,5
170,6
79,9
82.0
17

,,

’30
640,4
1.349,3
2.485,5
169,9 77,5
81,6

23Oct. ’29
135,7
1.857,3
2.421.9
1

167,0
70,9
74,5
1
1
Verhouding totalen goudvoorraed tegenover opeiscbbare schulden: F. R. Notes en netto depoalto.
2)
Verhouding totslen
soorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover idem,

LART1CUL1ERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. RES. STEL$EL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

1
Dis-

Reiervel Totaal Waarvan

Aantal
1
conto’s

Beleg-

bij de
Data

banken
1

en

gingen

F. R.

depo-

time

1
slio’s

deposijs

1
beleen.

banks

15Oct.’30

76

16.884

6.541

1.827′ 21.444

7.535
8

1
30

39

16.813

6.45

1.802

21.253

7.541
1 ,, ’30

44

17.013

6.454

1.782

21.527

7.534
24Sept.’30

33

16.914

6.385

3.816

21.208

7.84
17 ,, ’30

28

16.881

6.369

1.836

21.248

7.448

16 Oct.
1
.9

613

17.397

5.397

1.737

20.380

6.815
Aan het eind van ieder kwartaal wordt een ovezicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen baukstaten.

12 November 1930

1
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1013

GOEDERENHANDEL.

.

GRANEN.

November 1930.

.an dc ternlijLlltturkten van Zuid-irnerika zijn de koersen
%’au t a r w e iii het 1)egiII der afgeloopen week eenigseins
gedaald. vaariia al spoedig eene verbetering intraci, tenge-
volgt’ van berichten over het iii verschillende Argentijnsclie
proviliciLin voorkonien van roest in cle tarwe. Volgens het Ministerie van Landbouw iii Argentinië is toest opgetreden
iii cle provincies ]3uenos A,ires. Cordova, Santa ES, Entre
Rios en cle Pampa. Er wordt echter bij gezegd, dat bedoeld
is gele roest, welke aan iie ta.rwc weinig schade veroorzaakt,
en niet zwarte roest, welke niet recht iii
gentinië zoo zeer gevreesd wordt. De tengevolge ve t de berichten over roest
veroorzaakte vastere stemming is met van langen duur ge-
weest en aan cle Argentijnsche termijaniarkten is de ver-
betering der koersen weder meer clan verloren gegaan. Ge-
durende de laatste dagen ontvangen titeciedech ngen uit Zit id-
Amerika luiden weder optimistisch
.1.11
het Zuiden, waar
behoefte beitoit cl aan meer ii eerslag, zij ii algemeen regens
gevallen; in liet Noorden cii iii het Midden van Argentinië
heeft de tarweplaïit op het oogenblik behoefte aan zbnne-
schijn. 1-let is daar nu goed veer cii wanneer later nog
weer eens wat regen valt, zou uien op uitstekende resulta

ten kunnen rekenen. Gisteren kwamen cie koersen in Ai-
gentiuiië door betere vooruitzichten aanmerkelijk lager. Ver-
geleken bij een week geleden, waren zij ‘oor Noveinber-tarve
te Buenos Aires 36 en te i{osario 30 cents per 100 K.G.
lager. Ook aan cle Noord-Amerikaansche termijnmarkten
oefend2a de berichten over roest iii Argentinië, invloed uit,
doch daar ondergingen de prijzen slechts bij uitzondering
verhoogingen iii verband tact clie berichten. Gisteren kwam
i’eder eene sterke verlaging. Vergeleken bij een week gele-
den, was het slot te Chicago voor Deeeinber-tarwe 5 dol-
larcents lager. Winnipeg was gisteren gesloten. Op 8 Nov.
was het slot t dollarcent per 60 •lbs. lager dan de vorige
week. Over het algemeen is de stemming voor tarwe in
Noord-Amerika niet vast. In Canada werd nog geklaagd
over slecht Nveer in de Noordelijke Staten, dat het clorschen
onmogelijk maakte en zelfs werd gezegd, dat dientengevolge
een niet onaanzienlijke hoeveelheid tarwe verloren zou.
gaan. Sedert zijn dc weersomstandigheden in Canada iets
verbeterd en heeft men in verschillende streken weder met het dorseheit voort kunnen -gaan. De aanvoeren in Canada
blijven van grooten omvang. T u de Vereenigde Staten is
men gereed gekomen niet cle schattingen dier met winter-
tarwe bebouwde oppervlakte, welke op gemiddeld 41.611.000
quarters wordt geschat, hetgeen slechts ongeveer 4.7 pCt.
klei ter is dan in liet vorige ii ajaar. :De toestand, waarin
de winter-tartve in de Vereenigile Staten op het oogenbhk
verkeert, wordt als zeer gunstig beschouwd, hoewel in
sommige streken. meer regen ge•wenscht is. Berichten over
schade tengevolge van de ITessische vlieg, hebben geeui ver-
hooging aan cle ternuij tunarkten veroorzaakt. In Australië
blijven cle vooruitzichten uitermate gunstig en in de afge-
loopen week zijn ze nog eerder verbeterd. Een in den loop
dci vorige week gepubliceerde oogstramuiug bedroeg
26.875.000 quarters tegel) een opbrengst in liet vorige jaar vamm 1.5.810.000 quarters en in het record-jaar :1915 van
2.457.000
climarters.
De vraag voor tarwc iii invoerende
landen was iii cle afgeloopen week slechts matig

, vooral in
de Vereenigde Staten cii Canada, werd over gebrek aan
vraag voor uitvoer geklaagd. Toen
01)
sommige dagen de
prijzen voor buitenlai.wlsche tartte eenigszins werden ve,-
hoogcl, volgdeii koopCrs deze verhooging niet en nameil zij
een afwachtende houding aan, iii de meeniug, dat zij zich
niet behoeven te haasten niet liet dekken hunner i)elloeften,
daar binnenkort groote versche1ingen van het Zuidelijk
halfrond te verwachtemi zijn en tot dien tijd voldoende tarwe
uit Noord-Amerika en Rusland wordt verwacht. Vooral
:itussische tarwe blijft iii ruin.ue mate geoffreerd en cle elke

AANVOEREN
in
1

week verscheeptc hoeveelheid van dc Zwarte Zee blijf t
groot. Veel tarw’e wordt door de Russen onverkocht ver-
Liuciemi. Lamigzainerhamicl zijn belangrijke voorraden int Vest-
Continentale havens gevormd, welke vooriaclen niet nalaten
,cen clrukkenclemi invloed
01)
de markt te oefenen. l:Lecrdcre
landeui hebbeci maatregelen genomen out de in hcemschc land-
bouw’ers te beschermen tegen het overvloedige aanbod bui-
temilandselie tarwe tegemi lage prijzen. Ook in Tsjecho-Slo-
tvaki,je worden nu dergelijke maatregelen overvogell. De
regeering heeft daar namelijk besloten een itiaal- cii meng-
gehod ter goedkeuring aan het Parlement voor tü leggen.
i)c daarvoor te maken wet zal inhouden, dat cle molens
75 pCt. inlauicische tartte en 95 pCt. iniandsche rog

ge moe-temi vermalen. Vem

cler dat buitenlaudseb tarwemeel met
75
pCt inlandsch tarwemeel en buitenlcuidsch roggemeel
met 95 pCt. inlaodsch roggemeel moet worden gemengd. iii
West-Europa wordt liet uitzaaiemt valt wintergraneme be-
lemniercl door slecht weer. In .Duitschland zijn deze werk-
zaamuihedemi onderbroken moeten tvorclen. Ook in Ere nkrijk
heeft het veel geregend en wordt daardoor de uitzaai van
wiutergraaui vertraagd. in Roemenië en iii Bulgarije is men
druk bezig

niet het zaaien van wintergraan onder gunstige
omstandigheden. in :Ftongarije is men daarniedo reeds ge-
reed gekomen. Een nieuwe schatting van cle opbrengst van
granen van den oogst 1930 is in het laatstgenoemmucle land
gepubliceerd. Voor tarwe bedraagt die opbrengst nu
9.177.000 cuarters tegen een vorige schatting vamt 8.988.000
c1uarters en ccii opbrengst in het vorige jaar van 9.384.000.
Van r o g ge wordt de opbrengst vup dit jaar in ilon-
garije nu geschat op 3.026.000 quarters tegen een vorige
schatting vami 3.130.000 qtmarters en een opbrengst in het
vorige jaar van 3.670.000 quarters. De roggeniarkt blijft
gedrukt tengevolge van groote verschepiugen uit Rusland,
tt’elke slechts gecieeltelijk dienen tea

vervulling van vroe-
ger afgesloten contracten en waarvoor dus nog koopers
moeten worden gevonden. Belangrijke hoeveelheden Rus-siscl;e logge zijn iii West-Europeesche havens opgeslagen en worden tot lage prijzen ten verkoop aangeboden. Gere-
geld wordt van dit aamibocl gebruik gemaakt, terwijl andere
soorten meer worden vcrw’aulooscl. Vooral is dit het geval
met Poolsche rogge, wellce tegenover cle Russische te hoog
in prijs 1yordt genoudcn en waarin de omzetten dientenge-
volge uiterst beperkt zijmi. Verder gebeurden miog zaken van
kleineren omvang in Donau- cmi Bulgaa.r-rogge In de af-
geloopen iveek verbeterde de stemming voor rogge, toen
zulks ook het geval was voor vniclergraan en toen zijn
hoogere prijzen door cle koopers betaald.
bi af s was in de eerste dagen der afgeloopen week flauw
en prijzen ondergingeu t’ercler geregelde verlagingen. Niet-
tegenstaancle de groote cociscmmptievraag, waardoor aanko
niemide partijen geregeld haar weg naar het binnenland von-
den, en flinke zaken iii spoedig- verwachte en stooinende
maïs, konden de prijzen zich niet handhaven. Potseling
is daarin verandering gekomen, toen cle koersen
A
4

,in mais
iii Argentinië hoog

er kwamen, cle stemming vast werd en tot
snel stijgende prijzen vrij belangrijke zaken werden afge-
sloten. Deze verhooging heeft echter geen stand kunnen
houden. De Argentijnsche koersen zijn. sedert gedaald emi
– reeds zeer spoedig t’aren cle verhoogingen weder verdwe-
uren. Door eene gevoelige verlaging op gisteren staan de
köersen nut
01)
het laagst bereikte niveau. 1-Eet lage peil
van vOör cle verbetering hebben ze weliswaar niet weder
bereikt, gerekend vanaf het hoogste punt. De ‘omzet-
ten zijn gedurende de laatste dagen klein gebleven en het
waren, wat Plata-maïs betreft, eerst voornamelijk tweede-
handsch partijen, welke werden verkocht. Later heeft de
eerste hand haar prijzen ook verlaagd. In hoofdzaak geldt
hetzelfde voor Donau-mnaïs. Daarin zijn het meestal tweede-
hanclsch houders, welke verkoopen en de eerste hand vraagt
meer. i)e termijnmarkt te Buenos Aires sloot voor maïs
45 cents per 100 KG. lager dan de vorige week. Te Rosario

ona van 1000 K(i.

Artikelen

Rotterdam

Amsterdam
Totaal

218
Nov.
Sedert
Overeenk.
218
Nov.
Sedert
Overeeik.
1030
1929 1930
1
Jan.
1930
tijdvak
1929 1930
1Jan.
I930
tijdvak
1929

35.656 1.518.985
1.414.876 7.700
99.152
103.388
1.618.137
1.518.264
5.984
440007
181.160 8.007
56.814
1.308
496.821
182.468
Tarwe

……………..
Rogge

………………
716
11L520
17494
250 2.137
875 18.657
18.369
Boekweit ………………
Mal8 ……………….
39. 701
915.886
728.irOO
4.526 163.423
173.201
1.079.309
902.101
25.321
583.555
440.876
9.019
50.624
8.395
634.179 449.271
25.256
195.337 183.822

3.114
2.044
198.451
186.766
2.100
75.805
126 985 7.756
227.677.
266.044
303.482
393 09

Gerst

……………..
Haver

……………..

1.6119
111.710

201.533

100
600
111.810
202.133
Lijnzaad

……………..
Lijnkoek

……………
Tarwemeel

…………
4.523
123.740
72.738
2.106
37. 778
24.869
161.518
97.607
Andere meelsoorten
.209
20.236
18.677
355 4.987

25.223
18.677

101,4

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERIÇHTEN

12November1930

rhs het slot 40 cents lager. Zoowel Zuid-Afrika als Argen-
tinië en de Donau verscheepten meer maïs dan in de voor-
afgaande week. De verschepingen van (ten Donau zijn uog
niet groot, doch verwacht mag worden, daf deze binnen
korten tijd zullen toenemen. De stoornencie voorraad is niet
onaanzienlijk toegenomen.
Van ge r St waren de versehepingen eveneens grooter
dan in de voorafgaande week. Zij hebben echter niet dcii
grooten omvang van enkele wekeii geleden bereikt. Vooral
van den Donau zijn ze aaumerkelijk ingekrompen, doch men
is met spoed begonnen de vroeger verkochte November-
af lading gerst’ter verlading te brengen cii het verschepings.
cijfer mag worden verwacht spoedig weder te stijgeu. Toen de stemming voor mais veel vaster liep, zijn ook de prijzen
voor gerst verhoogd; echtei niet in die mate als voor mais.
l)e daarna gevolgde terugslag was voor gerst clan ook
weder niet zoo groot als voor mais en gedurande de laatste
dagen bleven de prijzen ongeveer stabiel. De consumptie
voor gerst is op het oogenblik zeer groot en het aanbod van
stoomeude gerst niet dringend. Het is hoofdzakelijk de
tweedehand, welke met stoomencie partijen aan cle markt is, terwijl de eerstehand November- en December-nflading aan-
biedt. De prijzen aan de termijnmarkt te Winnipeg zijn
voor gerst gedaald. Nadat geregeld offertes van Canadeesche
gerst aan de markt waren, welke telkens tegenover Donau-
en Russische gerst te hoog waren, zijn in de vorige week
eenige zaken in Amerikaansehe gerst tot stand gekome. Daarna hebben afladers hun prijzen weder verhoogd tot
boven die voor Donau-gerst. Koopers hebben echter geen
reden om voor Amerikaausche gerst meer te betalen dan•
voor andere soorten en nieuwe zaken zijn daardoor niet tot
stand gekomen.
In h a
v
e i van verschillende kwaliteiten komen geregeld
kleinere zaken tot stand. De prijzan loopen sterk uiteen, al
naar de kwaliteit en’ zijn iu de afgeloopen week ongeveer
onveranderd gebleven. Een kleine verbetering trad in, toen
ook voor andere voeclergranen de prijzen werden verhoogd, doch deze verbetering heeft geen stand kunnen houden.

SUIKER.
De stemming
01)
de verschillende suikermarkten was ge-
durende de afgeloopemi week onrustig in afwachting van
de verdere, door Cuba te nemen besluiten.
Ja A m e r 1 k a ging weinig om in i’nwsuiker. Er werden

prijzen, die nich in de buurt van 1.40 bewogen, betaald. Na
belangrijke fluctuaties belandden de noteeringen op de Iew-
Yorksche termijnmarkt op het volgende peil: Dec. 1.39;
Jait. 1.42; Mrt. 1.49; Mei 1.54 en Juli 1.61; terwijl cle
laatste noteering voor Spot Centr. 3.38 was. –
De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. be-
droegen deze week 58.000 tons, de versmeltingen 61.000
tons tegen 52.000 tous verleden jaar en de voorraden
224.000 tons tegen 070.700 tons.

1930

1929

1928
Tons

Tons

Tonè
Cubaproductie
…………..
4.671.260 5.156.315 4.037.833
Overdracht 111
…………
321.928

131.044

280.890
Consumptie
…………….
117.815

126.315

153.833
Weekontv. afscheephavens.

33.002

16.709

18.377
Totaal sedert 1/1
……….
3.596.974 4.816.541 3.657.378
Weekexporten
…………..
81.713

63.861

46.814
Totale export sedert 1/1

2.747.889 4.289.614 3.212.214
Voorraad afscheephavens
…..
957.767 326.927 446.210
Voorraad binnenland
……..
847.789 413.459 226.622

In ]) u i t s cli 1 a n cl werd de uitvoerquota van 15 tot 25 pOt. verhoogd, hetgeen – de laatste raming van Licht
ten grondslag nemende – op een hoeveelheid van 580.000
tons neerkomt.
In E ii g e 1 a n d bestond weinig ondernemiugsiust. Dc
noteeringan op de Loudensclie termijnmarkt ,bewogen zich
binnen beperkte grenzen eii luidden aan het slot als volgt:

November
……
88° Bietsuiker fob. Sh. 5141
December

.

« 515
Januari .. . . …. 96
0
Rietsuiker cif.

64
Maart
………..

,,

,,

,, 617
Mei .. , ……..

619
Augustus
……

710k

3 a v a. Nadat gebleken was, dat koopers cle verhoogde
V.I.S.P. limites niet konden betalen, werden de vraagprj-
zen weder met
f 4
verlaagd op
f
8.- voor Superieur en

f
7.- voor No. 16 &hooger, waartoe tezamen es. 25.000
tons werden afgedaan. De totale verkoopen vnu de V.I.S.P.
beloopii thans es.
IY
L
millioen tous, hetgeen ruim de helft
an den oogst is.
H i c r te 1 a n d e Nvas de markt vrijwel lusteloos. Op dc Amstcrdamsche termijnmarkt bleven flucuaties binnen enge
grenzen en luidden de slotnoteeringen als volgt: Dec.
f
9.-;

STATISTISCH OVERZICI


TARWE
Hard nter
o. 2 loco
ottrdml

pe1OK1,

R000E
American No.2
2
)
loco
Rotterdam
per lOO K.O.

MAIS
La Plata
loco
R’dam(A’dain
per 2000 K.G.

GERST Amer.No.2
)
lOCO
Rotterdam
2()(,e0

LIJNZAAD
La Plata
loco
R’damlA’dam
per 1960 K.G.

STEENKOLEN
Westfaalschej
Holfandsche
bunkerkolen
ongezeefdf.o.b.

R’da
b
‘aI

per

PETROLEUM
Mid. Contin.
Crude
33 tim 33.9
0

perbarl’

IJZER
eveland
Foundry No. 3
f.o.b.

h
per Eng.to

KOPER
Standaard
Locoprijzen
Londen
per Eng. ton

0.
Olo
f1.
01
0

f1
Oj
R.
01
f1.
01
0

11.
01
0
$
°Io
Sh.
0
l
o

E
Olo
Jaargemldd. 1925
17,20 100,0
13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
10,80 100,0 1.68 100,0
73/-
100,0
62.116
100,(
1926
15,90
92,4
11,75
89
1
9
174,25
75,3
1915,75
83,4
360,50 77,9
17,90
165,7
1.89
112,5
8616
118,5
58.11-
93,
1927
14,75
85,8
12,470
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50 78,4
11,25 104,2
1.30
77,4
731-
100,0
55.141-
.893

1928
13,470
78,3
13,15 100.6
226,00
97,7
228,50 96,8
363,00 78,5
10,10
93,5
1.20
71,4
661-
90,4
63.16j-
102,1
1929
12,25
71,2
10,87
0
83,2 204,00
88,1
179,75
‘76,2
419,25
90,6
11,40 105,6
1.23
73,2
7016
96,6
75.141-
121,9
Januari

1928
13,50
78,5
12,70
97,1-
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00
78,0 10,30
95,4
1.22
72,6 651-
89,0
62.-!-
99,9
}ebruarl
13,80
802
12,876
98,5
226,50
97,8
243,75
103,3
361,00 78,0
10,00
92,6
1.21
72,0 65(
89,0
61.121-
99,2
Maart
14,60
84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,75
108,4
350,75
75,8
9,95
92,1
1.19
70,8
6516
89,7
61.316
98,1
AprIl
15,30
88,9
14,97
6

114,5
239,50
I03,5
261,00
110,6
358,25
77,5
I0,05
93,1
1.19
70,8
66/-
90,4
61.1416

‘99,4
MeI
l5,30
88,9
15,47
0

118,4
238,50
103,0
260,75
fl0,5
372,00
80,4
10,60 98,1 1.19
70,8
661-
90,4
62.151-
101,1
Juni
14,376
83,6
14,27
6

109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25 79,0
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4
63.171-
102,9
Juli
I4,25
82,8
13,076
100,0
246,75
106,6
241,00
102,1
359,75
77,8
10,10
93,5
1.19
.70,8
66!-
90,4
62.18(
101,3
Augustus

,,
12,00
69,8
12,62
6

96,6 214,75
92,8
226,75
96,1
350,75
75,8
10,05
93,1
1.21
72,0
66!-
90,4
62.1016
100,7
September ,,
11,65
67,7
11,57
0

88,5
198,75
85,9
198,25
84,0 350,75
75,8
10,00
92,6
1.21
72,0
661-
90,4
63.81-
102,1
October

,,
November
12,27
6

12,32
6

71,4 71,7
12,27
93,8
218,50
94,4
189,50
80,3
366,00
79,1
9,95
92,1 1.19
70,8
66/-
90,4
65.121-
105,7
,,
12,076
92,4 227,25
98,2
I85,50
78,6 386,25
83,5
10,20,
94,4
IJS
70,2
66!-
90,4
67.181-
109,4
December

,,
12,30
71,5
Il,90
91,0
220,25
95,1
180,50
76,5
373,75
80,8
.10,10
93,5
1.18
70,2
661-
90,4 70.31-
113,0
Januari

1929
12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0
194,25
82,3
365,00
78,9
10,10
93,5
1.16
69,0
6
6!

90,4
75.1016 121,7
Februari
l2,725
74,0
12,65
96,7
236,00
101,9
194,75
82,5 357,25
77,2
12,90 119,4
1.11
66,1
66j6
91,1
78.-16
125,7
Maart
12,65
73,5
12,625
96,6
233,00
100,6
191,75
81,3
359,00
77,6
12,00
111,1
III
66,1
671-
91,8
89.81-
144,0
April
12,12
5

70,5
11,625
88,9 218,00
94,1
185,25
78,5 373,25
80,7
11,05
102,3
1.11
66,1
,
681-
93,2
82.1716
133,5
Mei
11,125
64,1
10,576
80,9
198,25

85,6
177,50
75,2
363,50
78,6
11,15
103,3 1.16
69,0
6916
95,2
75.4(6
121,2
Juni
10,875
63,2
10,20
78,0
193,50
83,6
171,25
72,6
355,25 76,8
11,25
104,2
1.30
77,4
711-
97,3
74.111
120,1
Juli

,,
12,80
74,3
11,20
85,6 218,50
94,4
191.25
81,0
415,50
89,8
11,25 104,2
1.30
77,4
7216
99,3
72.1216 117,0
Augustus
13,I25
76,3
10,75
82,2
202,50
87,5
182,75
77,4 452,50 97,8
11,25 104,2 1.30
77,4
72(6
99,3
73.17(
119,0
September
12,625
73,4
10,20
78,0
191,00
82,5.
172,00
72,9
506,75
109,6 11,40
105,6
1.30
77,4
7216
99,3
74.191-
120,7
October

»
12,10 70,4
9,87
5
75,6
185,00
79,9
168,00
71,2
516,50
111,7 11,25
104,2
1.30
77,4
7216
99,3
72.16/-
1J7,3
November
11,776
68.5
9,20
70,4
174,00
75,2
164,75
69,8 483,25
104,5 11,35
105,1
1.30
77,4
7216
99,3
70,5f-
113,2
December

,,
12,625
73,4
9,35
71,5
166,00
71,7
163,75
69,4
482,00
104,4
11,75 108,8
.1.30
77,4
7216
99,3
68.616
110,1
Januari

1930
12,675
73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75 93,8
11,75 108,8
1.21
72,0
7216
99,3
71.916
‘115,1
Februari

,,
11,725
68,2
8,175
62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
‘86,2
11,75 108,8
1.11
66,1
7216
99,3
71.1216
115,4
Maart

,,
10,90
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0
390,00
84,3
11,55
106,9
1.11
66,1
70/-
95,9
68.1916
111,1
April
11,175
65,0
7,625
551,3
180,25
77,8
129,75
55,0 431,00
93,2
11,35
105,1
1.16
5

69,3
6716
92.5
61.3!-
98,5
Mei

,
10,45
60,8
6,55
50,1
148.50
64,1
114,50
48,5
405.03 87,6
11,35
105,1
1.18
6

70,5
6716
92,5
53.91
86,1
Juni
10,05
58,4
5,17
6

39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
83,4
11.35
105,1
1.186
70.5
6716
92,5
50.116
80,7
Juli

9,55
55,5
5,825
44,6
157,75
68,1
108,00
45,8
34′,75
74,8
11,35
105,1
1.18
5

70,5
6716
92,5
48.21-
77,5
Augustus
9,45
54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78,9
11,35
105,1
1.186
70,5
65!-
.
89,0
47.151-
76,9
September
8,40
48,8
5,25
40.2
127,50
55J
99,00
41,9
318,75
68,9
11,35
105,1
1.185
70,5
63/6
87,1
46.61-
74,6
October
3 Nov’ember
7,40 7,25
43,0
4,625
35,4

112,25
48,5
86,00
36,4 281,25
60,8
11,35
105,1
1.185
70,5
6316
6

87,1
43.-/
69,3
42,2
4,25 32,5
99,00 42,8
79,00
33,5
277,eO
59,9
1090
10(5.9
0.85 F0,6
63166
87,1
43.15!-
70,5
0
7,25
42,2 4,25 32,5
91,00
39,3
80,00
33,9
270,00
58,4
10,90
100,9
0.85 50,6
6316
6

87,1
44.101-
71,7
1)
Men zie voor de toelichting op dezen Staat de nummers van 8 en 15 Augustua 1928 (No. 658 en 659) pag 689190 en 709.
3)
= Western vôÔr de invoering vi

12 November 1980

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1015

Mrt.
f 9%;
Mei
f 9%
en Aug.
f 9%,
met koopers
f ¼-
f %
lager. De omzet bedroeg deze week 3250 t&ns.

KATOEN.
Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.
Manchester, d.d. 0 November 1930.
Dc opivaartsehe b
eveg
ui
n
g van Amerikaansche katoen-
prijzen heeft zich niet kunnen handhaven. Van Donderdag
tot Zaterdag is de markt 20 punten gedaald en ofschoon
prijzen Maandag 6 punten stegen en gisteren wederom
2 punten, zoodat Micl.American 6.27 d. noteerde, sloten
futures gisterenavond 6 tot
3
Punten lager. Aanvoeren van
ruwe katoen zijn iets ruimer clan iii de overeenkomcncle
periode van een jaar geleden. Ontvangsten zijn ongeveer
200.000 balen grooter, terwijl de export 50.000 balen meer
bedraagt. Egyptische katoen is Vrij vast geweest en ver

koopen, zoowel van Egyptischo als Soeduusoorten, varen
de vorige week beter dan sedert geruimen tijd liet geval
geweest is. Ook in loco-verkoopen ging de vorige week wat
meer om, il. totaal 39.930 balen en het is wel vermeldens-
waard, dat het kwantum Anier•ikaansclie katoen grooter
was, iil. 19.340 balen, of bijna cle helft van het totaal. Ver-
koopen van andere soorten varen Zuici-Amerikaansche
12.510 balen, Egyptische eu Soedau.katoen 4.010 balen,
Afrikaansehe 2.620, Oost.Indische 1.170 en totaal 280 baleu
van kleinere markteu.
De Amerikaansche garenmarkt
is
weer kalmer., in Mule-
twist en weftcops gaat, eveuals de vorige week, nog einig
om. Daar staat tegenover, dat een aantal ringspinners meer vraag vermelden ere gisteren weer flinke kwanti in medio-
nummers en goedkoopere kwaliteiten geplaatst ziju, hoe.
el spinmarges nog weinig verbeterd kunnen worden. Ideic
zegt, dat volgens de laatste officieele gegevens verkoopen
van alle soorten Amerikaansche garens gedurende de week
eindigende 25 October een genriddelde van meer dan 200
pCt.
van dc tegenwoordige verminderde productie beliepen
en afleveringen over 100 procent. Egyptische spinners heb-ben in vele gevallen tot verleden Woensdag goed verkocht;
terwijl enkele spinners een grooter aantal bescheiden zaken,
zooivel in twist als vef t en cloubling wef t yoor fabricatie. doeleinden rapporteerden, beweren anderen, dat zaken wat
kalmer zijn en koopers zich tot kleine hoeveelheden voor
spoedige levering beperken. Naar getwijade garens bestaat
eveneens weinig vraag, doch hier en daar zijn enkele flinke

kwanti geplaatst, terwijl er eveneens hoeveelheden op een
klein prijsverschil zijn afgewezen.
Doekprijzen zijn vast en de toon van de markt is hoop-
vol, ofschoon de handel kalmer is geworden. Terwijl er bijna
voor alle markten meer belangstelling bestaat en de bin-
nenlandsche handel zeker actiever is geworden, is het inoei-
lijk het aantal geboekte orders te schatten. Wij zelf geloo.
von, dat de looins beter bezet zijn daic eenigen tijd geleden
en dat de reactie in katoenprjzen een aanzienlijke ver-
meerdering van liet aantal geboekte orderS tengevolge heeft
gehad. De handel schijnt echtej van een meer gemengd ka-
rakter te zijn en ervaringen van fabrikanten en handelaren
schijnen nogal uiteen te loopen.

Liverpoolnoteeringen

Oost. koersen 280ct. 4Nov
290ct.5Nov. T.T.opBr.-Indiö 1/511 1/511
F.G.F. Sakellaridis 10,05 9,90
T.T.
op Hongkong 113% 1/3%
Q.F. No. 1
Oomra. 3,70 3,60
T.T.op
Shanghai 117
1/71

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaanshe havens.
(In dulzendtallen balen).

1 Aug.’30 Overeenkomstige periode lug
31
Oct.’30
1

1929
1928

Ontvangsten Gulf.Havens.
}

4574

4277

4213
AtJant.Havens
Uitvoer naar Gr.Brittannië

316

423

477
‘t Vasteland etc.

1451

1579

1462
het Orient….

251

262

472

Voorraden. (In dulzendtallen balen).

Overeenkomstig tijdstip
31
Oct.
’30

1929
1928

3677
2320
2050
1505
1305 1034
.Amerik. havens ……
…..

230
95
10
Binnenland

………….
New York

……………
607 412
239
New Orleans ………….
Liverpool

……………
250
227
269

KOFFIE.
De stemming bleef aan de koffiemarkt iii

de afgeloopen
week onveranderd kalm en iiieuws van beteekenis omtrent
den toestand in Brazili6 werd niet ontvangen. Wel moet

N GROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

TIN
locoorijzen
Londen per

KATOEN
for Middling locoprijzen
New York
per Ib.

WOL
gekamde
Australische,
Merino, 64e Av.
loco Bradford
per lb.

WOL
gekamde
Australische, CrossbredColo-

nial Carded,
50’s Av. loco
Bradford per Ib.

1UBBER4
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets
loco Londen per Ib.

SUIKER
Witte kristal- suiker loco
R’damjA’dam. per 100 K.G.

KOFFIE

Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per
1(
K.O.

THEE
AfI. N.-1. theev.
A’dam gem. pr
.
Java- en Suma-
tratheep.1I,KO.

Indexciifer
vjh. Centr. B.
.
j, stt.,
herleld
van 1913
=
100
tot 1925=100

Indexcljfer
van The
Economl8t, herleld
1927
=
100
tot 1925=100

0(0
$
cts.
0
10
pence
0
10
pence
0
10
Sh.
0(
tI.
0(
cts.
0
10
Cts.
°!o
61.171-
100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100
1
0
2111,625 100.0
18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0 100,0
100,0 90.1716
111,1
17.55
75,5 47,25 85,9 24,75 83,9
21-
67,4
17,50
93,3
55,375
90,2
94,25
111,5
93,2
92,9
90.41-
110,8
17,50
75,3
48,50
88,2
26.50 89.8
116,375
51,6
19,12
5

102,0
46,875 76,4
82,75
97,9
95,4 89,5
275!-
86.8
20.00
86,0 51,50 93.6
30,55
103,4
-110,75
30,2
15,85
84,5
.. 49,625
80,9
75,25
89.1
96,4
87,6
03.15
1
6
77,8
19,15
82,4
39,-
70,9 25,25 85,6
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
91,5 82,6
55.1!-
97,4
19,25
82,8
53,00 96,4 29,75
100,8
117,25
54,0
17,37′
92,7 46 74,9
84,5
100,0
98,7
87,9
33.1016
89,2
18,35
78,9 54,75 99,5 31,75
107,6 1(3,75
44,2
16,75
89,3
1
’46
74,9 79,5
94,1
96,8 87,9
33.1716
89,3
19,35
83,2 55,00
100,0
33.25
112,5
1
10,
7
5 35,8
16,87
1

90,0
47 76,6
79
93,5
98,1
89,2
3t0!-
89,5
20,65 88,8 54,50
99,1
33,00
111,9
-(9,375
26,3
16,875
90,0
47
76,6 74,25 87,9 98,7
90,5 30.131-
88,1
21,55
92,7
54,25
98,6
32,25
109,3
-(9
25,3
16,621
88,7 48,25 78,6
78;25
92,6
98,1
91,2
18.816
83,4 21,35 91,8
55,50
100,9
31,75
107,6
-(9,25
26,0
15,75
84,0
49 79,8
73,25
86,7 98,7 89,8
11.191-
80,9 21,75
93,5
53,00
96,4 31,25
105,9
-19,25
26,0
15,50
82,7
49,875
81,3
71,25
84,3 95,5 88,2
11.181-
80,9
19,30
83,0 51,75
94,1
30,00
101,7
-/9,25
26,0
16,00
85,3
51,875
84,5
67,75
80,1
92,9 86,6
14.716
81,9
18,55
79,8 47,00
85,5
29,00 98,3
-18,5
23,9
15,87
5

84,7 52,75 86,0
70,25
83,1
93,5 85,4
21.19!-
84,8
19,45
83,7 46,25
84,1
27,25
92,4 -18,8 24,7
14,625
78,0 53 86,4
73 86,4
94,2
85,1
32.1016
88
1
8
19,90
85,6
47,25
85,9
27,50
93,2 -18,625 24,2
14,00
74,7
53
86,4
75,75
89,6 95.5
85,1
28.81-
87,2
20,45
88,0
46,25
84,1
28,00 94,9
-j8,5
23,9
13,92
5

74,3 51,75
84.3
76,5 90,5
95,5

.
84,8
22.716
84,9
20,20
86,9 46,75
85,0
28,75 97,3
-19,875
27.9
13,77
5

73,5
53,125
86,6 77,25
91,4
94,2
84
1
6
22.11!-
85,0 20,10
‘86,5
44,25 80,5 27,75
94,1
II-
33,7
13,37
5

71,3
54
88,0
74,25
87,9
94,2 85,4
21016
84,4
21.25 91,4 44,00
80,0
27.50 93,2
110,125
34,0
13,50
72,0
54
88,0
72,75
86,1
94,8 85,8
07.516
79,2
20.45,
88,0
43,25
78,6
27,25
92,4 -110,5
29,5
13,375
71,3
54 88,0
74,25
87,9 92,9 83,9
07.516
75,3′
19,40
83,4 41,50 75,5 26,25
89,0
-110,875
30,5
12,25
65,3
54
88,0
73,50
87,0
91,6 81,7
00-51-
76,5
18,75
80,6 40,00
72,7
25,75
87,3 -110,625
29,8
12,00
64,0
54
88,0
69.50
82,2
91,0 81,9
09.56
79,9
18,65
80,2 38,75
70,5 24,75
83,9
-III
30,9
13,42
6

71,6
54
88,0
68,50
81,1
91,0
83,7 10,111- 80,4
18,60
80,0 37,00
67,3
24,00 81,4
-110,5
29,5
13.00
69,3 53,50 87.2
64
75,6 91,6 83,6
05.516
78,4
18,90
81,3 34,25 62,3
23,75
80,5
-110125
28,4
13,475
71,9
51,75
84,3 64 75,6
91.0 82.0
88.9)6
72,0
18,45
79,4 32,50
59,1
22,50
76,3
-19,625 27,0
13,30
70,9
48,50

.
79,0
66
78,1
90,3 80,5
82-16
69,5
17,50
75,3
34,25
62,3
23,00 78,0
-18,125
22,8
12.50
‘66,7
41,75 68,0
66,50
78,7
88,4 78,8
78.1816
68,3
17,25
74,2 31,25 56,8 21,25
72,0
-18
22,5
12,075
64,4
36,75
59,9
60,75
71,8
87.1
78,8
74.131-
66,7
17,15
73,8 29,50
53,6
19,25
65,3
-17,375
20,7
11,675
62,3
35
57,0
60,50
71,6
84,5

.
76.9
74.41-
66,5
15,45
66,4 28,50 51,8
17,75
60,2
-18
‘22,5
11,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9 81,3
75.2.
65.181-
63,4
15,20
65,4 26,25
47,7 16,50
55,9 -17,625
21,4
10,70
57,1
35
57,0
62,25
73,7 78,7
74.2
61.1716
61,8
16.45
70,8 27,25 49,5
17,25
58,5
-17,375
20,7
10,55
56,3
35
57,0
59,50
70,4 78,7 72.8
45.-1-
55,4
16,50
71,0
28.75
52,3
18,00
61,0
-16,875
19,3
9,80
52.3
34,75 56.6 58
68,6
76,1
72,0
36.416
52,1
14,50
62,4
‘27,75
50,5
17,50
59,3 -16,125
17,2
9,775
52,1
33
53,8
58
68,6

76,1
70,4
34.1716
51,5
13,10
56,3 27,00
49.1 16,75
56,8 -15,625
15,8
.
9,275
49,5
31,50 51,3
55,50
65,7
74,2
69,3
39.5(6
51.7
11,95
51,4
1

27,25 49,5
16,50
55.9
-14,875
13,8
8.50
45,3 29,50
48,1
55,25 65
1
4
73.5 67,9
32.6!-
505
II.-
47.3
I

27,00
49,1
15,75
534
-/4,125
11,6
7,975
42,5
28,25
46,0
59.50
70,4
72,3
65,4
17.131-
44.9
10,55
45,4
1

24,50
44.5 14,50
49,2
-(4
11.2
8,62
5

46,0
29
47,3
66.50
78,7
64,6
‘4.-!-
43,5
10,95
7

47,1
7
1
24,00
8

43,6
8

13,50v 4b,8
8

-(4,1875′
1
11,8
9,50
50,7
29
47.3
68,25
8

80,8
8

12,216
42,8
1
-14,25
11,9
9,-
48,0
29
47,3
huidige officieele noteeringswijze (Jan. 1928); vanaf 16 Dec.1929 7415 K.O. Hongaarsche; vanaf 26Mei1930 Z.-Russische. 3) = Malting vôôr de invoering van de huidige
ic. not.wljze (jan. 1928). ‘)Jaar- en maandgem. af ger. op
‘/8
pence.
5)
Noteering Schotland 59,6.
6)
581-.
J)
7 Nov.
8)
6 Nov.

1016

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12
November1930

Statistiek der firma G. Diiuring
&
Zoon.

Zichtbare voorraad op
1 November
in
duizenden
balen.

1930
1929
1928 1927
1926
Voorraad
in
Europa..
1.627
1.847
1.930
1.494
1.525
Stoomend
JBrazilië
..
470
632
557
721 638

n. Europa kOost-Indië.
90
140
163
147
75

2.187
2.619 2.650 2.362 2.238
Voorraad Ver. Staten
828
686
693
634
899
Stoomend

lBrazilië
511
510
693 707 683
naar
Ver.StatenJ
O05t

did
3
15
– – –

3.529
3.830 3.936 3.703 3.820
Voorr.
in Pernambuco
19
3
7
.-

Bahia

….
18
23
25
37
31
Victoria

..
28
23
109
143

RiodeJaneiro
238
261
275
393
318
Santos

….
1.119
866
942
966
680
Paranagua
.
§
70
63 38

Totaal -.
t
‘5.021
0
5.069
4
5.332 ‘5.240 ‘4.849
Op 1 October
.. .-.
f
‘5495
0
5.222
0
5.365 ‘4.985 *4.856
Op 1 Juli ……..
t
*5593 ‘5338 ‘5.729 ‘4.720 ‘4571

§ Schatting.
Niet inbegrepen de binneni. voorraden in Brazilië.
Niet inbegrepen de gouvernementsvoorraad v. Sao Paulo.

De bio nenlandsche voorraden te

Santos

Rio de Janeiro
1 Juli

1926 2.833.000 balen
1 October

1926 5.255.000
1 November 1926 6.144.000
1 Juli

1927 3.312.000
1 October

1927 9.570.000
1 November 1927 11.049.000
1 Juli

1928 11.672.000

1.180.000 balen
1 October

1928 13.469.000

826.000
1 November 1928 13.669.000

714.000
1
Juli

1929 8.785.000

136.000
1
October

1929 14.892.000

1.023.000
1 November 1929 17.158.000
,,

1.407.000
1 Juli

1930 21.210.000

1.621.000
1 October

1930 22.010.000

niet gepubliceerd

uit dc in cle laatste dagen ontvangen berichten worden af-
geleid, dat liet er op het oogenblik rustig is en dat verras-
singelt. welke nog kort geleden als volstrekt niet uitgesloten
werden besehouw

cI, niet zijn voorgekomen. Van terugkeer
tot eens normalen gang vals zaken in het groote productie-
land kan echter in elk geval nog niet worden gesprokeu,
want de wisselkoers blijft nog altijd door de Brazil iaa nsche
Bank nominaal vastgesteld op
55/
d. per Milreis, terwijl
de termijnmarkten,

zoowel te Rio als te Santos, nog

steeds gesloten zijn en cle kost- en vracht-aanbiedingen van de ex-
porteurs in dc afseheephaven voor een deel nog zeer onge-
i

egeld afkomen – 13ovendin werd in cle laatste dagen van
verschillende zijden bericht, dat de Heer Vargas, •de na de
revolutie opgetreden nieuwe President van de Federale 11e-
geering, zich verklaard heeft als beslist tegenstander van
cle politiek van het Comité tot Ves-dediging van de Koffie
van Sao Paulo, al valt natuurlijk op het oogeublik nog
volstrekt niet te vooi-zien, welke sitaatregeleit dooi- hem zouden kunnen wordan genomen tegenover die, welke tot
nu toe dooi- het Instituut werden toegepast. Zoo-als vanzelf spreekt, zal ook de nieuwe ]llegeeriug steeds rekening moe-
test houden met de belangen van de bankiers, die groote
leeningen verstrekt hebben tegen den enormen koffie-voor-
raad als onderpand, doelt dit behoeft nog niet uit te sluiten
een ruimere, doorzending van koffie uit het binnenland
naar de afseheephaveus, Mach het zich onthouden van
manipulatics
01)
de ternsijnmarkten, icts waaraan het In-
stituut zicht tot uit toe bijna zonder ophoucleu.i heeft be-
zondigd. Ook mag niet tilt het oog worden verloren, dat het
bedrag van de leeniutgen. waarvoor bijna de geheele koffie-
voorraad als onderpand dient, van dien aard is, that de prij-
zen nog belangrijk kunnen dalen, alvorens cle belangen
van de bankiers ook maar eeniges-mate Ir het gedrang zul-
len komen.
Bij de nog steeds heerschende onzekerheid bleef de han-del volharden in de i-eeds sedert eenigen tijd aauigenomen
afwachtende houding en ook in deze w’eek kwamen alla-
dingszaken slechts in zeer geringen omvang tot stand, vat
voor een deel ook is toe te schs-ijveui aan de omstandigheid,
dat de aanbiedingen van Santos sedert het verschijnen van
het vorig Overzicht slechts ongeveer 2/- per cwt. zijn ge-
daald, vaartegen&ver die van Rio zelfs niet meer dan -/6
5. 1/- zijn teruggeloopen. –
Ook aan de loco-markt bleef cle afzet zeer beperkt. De

officieele noteeringen bleven onvcianderd 36 et. per % K.G.
voor Superior Santos en 29 ct. voor Robusta.
Aan de Rotterdamsche termijnmarkt clobberclen de no-
teeringen met kleine verschillen heen en veder en hij het
opmaken van dit bericht zijn de dichtbijzijndc maanden een
fractie lager en de verder vei

wijclei-dc 5.
Y
4
et. hooger
dan een week tevoren. l)iuisdag ji dezer des voorniiddags
waren zij als volgt: Noveniber25%, December 23%, Maart
20
5
/8,
Mei 19)’, Septensber 1.8% ct. De prijzen van gewoon goed beschi-evcn Superior Sauitos
op pr•omptc vei

schepiuig zijn thans ongeveer 5016
5.
53/- per
cwt. en van dito :erinie ongeveer 53/6 A .5516, terwijl zij
van Rio type New-York 7 met beschrijving, proinptc ver
scheping, bedragen 33/6 5. 34/-.
Ïi1
Neclei

laudsch-fnclië was de prijs van :Palembang Ru-
busta iets gemakkelijker, doelt de overige ongewasschen
soorten en gewasschen Robnsta bleven onves-anderd. 01) het
oogeubhik zijn de prijzen in de eerste hand
Palembang Robusta, Novesubei–vei-schep’ing. 17% ct.; Ben-
koelen Robusta, November-verschepiug, 18½ ct.; Mand-
heling Robusta, Nos’eunber-versehiepiitg, 20 ct.; W.I.B. f.a.q.
Robusta, November-verscheping, 28% ct., alles per % cif, uitgeleverd gewicht, netto contant.
De slot-noteeringen te New-Voi-k van het aldaar gehdcut:le
gemengd contract (basis Rio No. 7) was

en

Dec.
I
Maart
I

Mei
I
Sept.

10 Nov

$ 6,55

$ 5,70 $ 5,54 $ 5,32
3

,.

……
..,, 6,45

,,

5,73

5,60

5,36
27 Oct.

……
.,, 6,82

5,95

,, 5,70

5,49 20

,……..,, 7,50

6,01

,, 5,75

5,55

Rotterdam, 11 November 1930.

THEE.

De theemai-kt gaf in de afgeloopeus week een lichte in-
zinking te zien, welke nog het minst tot uiting kwam bij
de Java- en Sumatra-theeën. De i

eden hiervan is, that de
Britsch-Iusdische en Ceyloii-tlieeëut op kwaliteit er niet op
verbeterd waren . i3ovendien hebben de uitvoercijfers van Nooi-delijk Britsch-Indi6 over September ten bedrage van
51.4 millioen lbs. (v.j. 53.3) geel) gunstiger indruk gemaakt,
vooral wanneer men in aanmei-kiug neemt, dat de oog

st
vaus Noordelijk lllritseh-Indië pci

ultimo September en. 34
millioen lbs. kleiu:iei- was clan vet

leden jaas-, terwijl hij pel-ultimo Octobei- 40 siuilhioen lbs. minder heet te zijn.
Aaui den andes-en kant maakten de Loudensche statistie-
ken over October eelt beteren indruk. De aanvoeren aldaar
bedroegen 55 milliocn lbs. of 8.5 millioeui lbs. minder «zit
vet-leden jans-; dc afleves

ingen Nvaren met 43.5 millioen lbs.
slechts een half millioen kleiner dan een jaar geleden, ter-wijl de voorraden per ulto October 234% millioen lbs. be-
liepen en gedui-encle clie maand met 11% millioen lbs. waren
gestegen tegen bijna 20 milhioeii lbs. iii October 1929.
Volgens mededeeling valt de Vereeniging voor de Thee-
cultuur iii Ned.-Inchië bedroeg dc uitvoei- van Japan gedu-
rende Januari—September 6.7 uunhlioen KO. tegen 7.2 mil
hioen KO. in 1929.
Van Zuidelijk J3i

itschiindi6 werd uitgevoerd over het-zelfde tijdvak 34.5 millioen lbs. tegen 40 millioen lbs. iii
liet jaar tevoren
De veiling, die
01)
6 dezer te sAunsterdam plaats had, hsnh
een vrij vlot verloop en hoewel de pi-ijzen eenige onregel-
nsa.tig’hcicl vertoonden, was niettemin de middenprijs met
• 08% ets. nog 1% ets. hooger than die van de vorige veiling.
– .Arnsterdans. 10 Novembes- 1930.

RUN VAART.
Week van 2 t/m.
8 November 1930.

De aanvoereti van graan bleven levendig. Die van erts
ongewijzigd, ochtes- wordt iii den 1001) der volgende week
toename in de ertsaacivoeren verwacht. IDe seheepsi-unnste
weu-d bij toenemende vraag schaarschet-. Vooral voor klei-
nere rtuinte werd dc stemming vast. De ertsvi-acht voor de
IRuhnhavens bedroeg:
f
0.25 tot
f
0.35-0.40 maximum met
4 losdagen;
f
0.35 tot
f
0.45-0.50 uivaximum met 8 los-
dagen. Naar Grimberg werd maxiusium
f
0.45—f 0.55 met
resp. 4 en 8 losdagen betaald. Voor den ]3ovenriju nam de
i’raag naar sclieepsruiiste, die slechts beperkt was, toe.
Men betaalde voos- ruwe producten naar Mann’heiai en.

f
1.10 ad 1.20 per last met verkorten lostijd. De ‘l-aag naar
vletschepen voor graan bleef toenemen. Voor grootei-e sc-hse.
pen betaalde nien en. 1% ad 1% en voor kleinere 1% tot
2% ct. pet- ton daghnui-. Het sleeploon werd volgens het
35 ets. tarief genoteerd. .De waterstand was wassend. Naar
dcii Boven- zoowel als uiaa i tien Beuiedcnrijn werd op vol-
len diepgang afgelachen.

Auteur