Ga direct naar de content

Italië profiteert van EMU-kwalificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 8 1998

Italië profiteert van EMU-kwalificatie
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4147, pagina 299, 10 april 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De aandelenkoersen hebben in de afgelopen maanden, na een adempauze in de tweede helft van 1997, de opwaartse trend voortgezet.
Van de gevestigde industrielanden vertoont vooral de Italiaanse beurs een sterke stijging. Italiaanse ondernemingen gaan voortvarend
mee in het noodzakelijke herstructureringsproces dat de EMU met zich meebrengt. Ook op de obligatiemarkten doet het
convergentieproces van zich spreken. Het renteverschil tussen Italiaans en Duits 10-jaars overheidspapier bedraagt nog slechts circa
20 basispunten, vergeleken met een verschil van circa 75 basispunten zes maanden geleden en bijna 200 basispunten een jaar
geleden. Gegeven het nog slechts geringe rente-verschil, is voor de Italiaanse lange rente niet veel rentedaling meer te verwachten.
Aan de korte kant is het renteverschil met Duitsland en Nederland echter nog groot. De kwalificatie van Italië voor het EMU-examen
maakt echter de weg open voor een forse daling van de Italiaanse korte rente.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

Figuur 1. Kapitaalmarktrente 10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 2. Wisselkoersen versus gulden, % mutaties laatste zes maanden

Figuur 3. Totale opbrengst obligaties* laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 4. Aandelenkoersen mutatie laatste zes maanden

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur