Ga direct naar de content

Internationaal: eurogebied vergeleken met VS en Japan

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 25 2000

Internationaal: eurogebied vergeleken met VS en Japan
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie Macro-economische statistieken en publicaties van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4279, pagina 891, 3 november 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

Ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen vertoont de euro sinds de introductie een dalende tendens. In september is
de waarde van de euro ten opzichte van de dollar ruim dertig procent lager dan begin 1999 en ten opzichte van de yen zelfs veertig
procent lager. De waarde van de euro ten opzichte van de dollar of yen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het vertrouwen van
de financiële wereld in de economieën van de eurozone, de VS en Japan. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar verschillen in
economische groei, inflatie en renteniveaus. In de eurozone is vanaf de start van de EMU de economische groei lager dan in de vs. In
het tweede kwartaal van dit jaar bedraagt de jaar-op-jaar volumestijging van het bbp in de VS 6,1 procent, tegen 3,7 procent voor de elf
eurolanden. In de loop van de afgelopen twee jaar is het verschil in groei opgelopen van 0,7 procentpunt tot 2,4 procentpunt. Binnen het
eurogebied blijft de economische groei in met name Italië, Frankrijk en Duitsland achter bij het gemiddelde. Het zijn vooral de
bestedingen van de gezinnen in deze drie Europese landen die relatief minder snel toenemen. Na een aantal kwartalen van krimp begon
de economie in Japan het afgelopen jaar langzaam uit het dal te krabbelen. De groei van het bbp bleef in de eerste helft van dit jaar
vooralsnog steken op bijna één procent. Het is al meer dan vier jaar geleden dat in Japan economische groeicijfers zijn gemeten die
enigszins in de buurt komen van de huidige groeicijfers in de VS. De inflatie, gemeten volgens de geharmoniseerde
consumentenprijsindex, is in het eurogebied vanaf medio 1998 lager dan in de VS. Medio vorig jaar was het verschil opgelopen tot
ruim één procentpunt. Hierna is dit verschil vrij constant gebleven. Sinds begin vorig jaar zijn de kosten van levensonderhoud in
Japan steeds gedaald. In vergelijking met 1995 liggen de consumentenprijzen in Japan medio 2000 slechts één procent hoger. Het
rendement op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar geeft een beeld van de rente op de langere termijn. In het eurogebied ligt de
lange rente vanaf 1998 onder die in de VS. Het renteverschil is het grootst in het tweede kwartaal van 1999 (1,3 procentpunt). Dit
verschil is de laatste tijd snel afgenomen. In het derde kwartaal van dit jaar is het nog maar 0,4 procentpunt. In Japan is de lange rente
bijzonder laag. Het rentepercentage kwam daar vanaf 1998 niet boven de twee procent. (zie ook figuur 1 en figuur 2)

Figuur 1. Economische groei, in procenten

Figuur 2. Lange-termijnrente, in procenten

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur