Ga direct naar de content

Het meten van welvaart

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 14 1990

beroepsbevolking. Ja maar, zou men
kunnen zeggen, het is toch wel het inkomen waarvan de hele bevolking moet
leven. Ook dat is echter niet waar. Een
zeer groot deel van het ‘echte’ inkomen
van de bevolking (produktie van huisvrouwen, vrijwilligerswerk, burenhulp,
het ‘zwarte circuit’) is immers niet in het
bnp opgenomen, maar dient wel de hele
bevolking. Het vermelde bnp wordt geDe OESO heeft de goede gewoonte Staten, maar de laatste drie bereiken produceerd door de beroepsbevolking
om met een zekere regelmaat, als een lang niet het niveau van Japan. Ook alleen en het ligt dan ook voor. de hand
supplement op de OECD Observer, een Amerika niet. Nederland bevindt zich op dit bnp te delen door de beroepsbevolking en niet door de totale bevolking.
uitgave te verzorgen getiteld OECD in plaats 12.
figures; statistics on the member counWat in deze kolom gemeten is, is het
Dit is gebeurd in de derde kolom.
tries. Dezecijfers zijn vaak interessanter bruto nationaal produkt tegen lopende Daarin is Japan gezakt tot 6,6% boven
vanuit een oogpunt van Internationale marktprijzen en bestaande wisselkoer- het gemiddelde Europese niveau. Japan
vergelijking dan die van de EG, omdat de sen. Het beeld verandert uiteraard als komt op de tiende plaats. Amerika blijft
OESO nu eenmaal meer leden heeft dan men corrigeert voor de prijsniveaus in de nummer 1. De Scandinavische landen
de EG. De aanvechtbaarheid van de cij- verschillende landen. De OESO-gege- zijn met uitzondering van Noorwegen
fers die worden gepubliceerd blijft in bei- vens over de bnp’s na correctie voor de verder afgezakt. Nederland klimt op naar
de gevallen uiteraard even groot.
zogenaamde ‘purchasing power parities’ een negende positie.
Het is een slechte gewoonte gewor- zijn vermeld in de tweede kolom. Het
Nog steeds zijn deze cijfers niet heleden de welvaart van landen te vergelij- blijkt dan dat de Verenigde Staten plot- maal vergelijkbaar. Het percentage partken op basis van het zogenaamde bruto seling nummer 1 geworden zijn en Japan timers in de beroepsbevolking verschilt
nationaal produkt per hoofd van de be- is gezakt naar de zesde positie. Zwitser- namelijk aanzienlijk van land tot land. In
volking. Een zeer groot deel van de be- land staat bij de Europese landen aan de Oostenrijk bij voorbeeld bedraagt dit pervolking heeft immers niets uitstaand met top. Duitsland is het vierde en Nederland centage 7,5, maar in Nederland 18,8 en
de totstandkoming van dit bnp dat de het tiende Europese land. Zoals te ver- in Noorwegen zelfs 27. Nemen we een
produktie meet in termen van geld, indien wachten viel op grand van het niveau van ogenblik aan dat een part-timer 50% van
en voor zover die produkten via de markt nun prijzen, zijn de Scandinavische lan- de normale werkweek actief is, dan kunaan de man worden gebracht. Omdat het den met uitzondering van Noorwegen nen we dus daarvoor een correctie op de
cijfer echter veel wordt genoemd is het een stuk naar beneden gezakt.
voorgaande cijfers aanbrengen. Dit is
Nu kan men zich voorts afvragen of gebeurd in de laatste kolom. Helaas is
opgenomen in de eerste kolom van de
tabel. NaZwitserland blijkt Japan dan het het eigenlijk wel juist is om het bnp per deze correctie wegens het ontbreken
‘rijkste’ land van de groep te zijn.
inwoner te berekenen. Aan de totstand- van informatie over Zwitserland niet voor
Zwitserland, Noorwegen, Zweden en koming daarvan draagt immers maar alle landen mogelijk.
Bezien we deze min of meer ‘definitieFinland zijn alle ‘rijker’ dan de Verenigde een deel van de bevolking bij. Dat is de
ve’ uitkomsten (in feite representerend
een bnp per full-timer) dan blijkt, dat afInkomenspositie Europese landen, Japan en de VS, 1988
gezien van de VS, die nummer 1 blijven,
—————————————
de drie landen met de hoogste produktiBbp per hoofd
Bbp per hoofd
Idem per werkende
Id. gecorrigeerd
viteit Noorwegen, Luxemburg en Franklopende prijzen
(koopkracht(koopkrachtvoor partrijk zijn. Het vijfde land is Nederland, dat
pariteit)
pariteit)
timers
daarmee een uitermate goed figuur
slaat. Duitsland en Italie staan beide op
land index
land index
land index3
land index
hetzelfde niveau (plaats 7 en 8), circa4%
1
US 158,7
1
US 146,6
1
US 149,4 beneden Nederland. Oostenrijk ligt op
1
CH 181,4
2
CH 135,5
2
L
123,8
2
N 128,6 het Europese gemiddelde, Denemarken
2
J
152,6
3
CH 119,4
3
L
119,4
3
N
132,5
3
N
142,5
en Finland liggen daaronder. De drie lan4
F
117,2
4
L
126,3
4
N
118,3
4
S
141,8
den met de laagste produktiviteit zijn ler5
F
118,2
5
SF 139,9
5
S
120,0
5
NL 114,3
land, Griekenland en Portugal. Japan ligt
6
J
115,9
6
I
115,0
6
S
111,2
6
DK 137,6
een kleine 9% boven het Europese ge7
D
128,8
7
D
114,9
7
B
110,8
7
D
110,0
8
US 128,7
8
SF 111,9
8
D
110,3
8
I
110,0
middelde en 5% beneden Nederland.
9
F
110,4
9
L
115,7
9
NL 107,0
9
J
108,6
Met deze cijfers is natuurlijk niet het
10 F
111,9
10
DK 110,0
10
J
106,6
10
B
108,5
laatste woord gesproken. Hoewel er re11
UK 109,0
11
S
104,7
11 A
110,2
11
UK 106,8
centelijk weer pogingen worden onder12
I
105,4
12 NL 101,7
12
A
103,9
12
A
100,6
nomen om betere schattingen van de
13
NL 104,1
13
UK 102,1
13
DK 95,4
13 B
100,0
welvaart te maken dan via de alleen voor
14
B
102,4
14 I
94,9
14
SF
99,6
14
SF
92,8
de markt geproduceerde hoeveelheden
15
A
101,5
15
E
92,6
15
E
88,4
15 UK
94,8
goederen en diensten mogelijk is, zal het
16 EIR 60,4
16
E
75,8
16
DK
89,9
16
EIR 80,3
17
EIR 82,7
17 E
57,4
17
EIR 66,1
17
GR 61,8
helaas nog wel even duren voordat er
18
GR
64,4
18 GR
34,5
18
GR
55,2
18
P
54,6
vergelijkbare en betrouwbare ramingen
19
P
54,8
19
P
56,6
19 P
28,1
van de totale produktie beschikbaar zijn,
dus van de produktie voor de markt en
Europees gemidEuropees gemidEuropees gemidEuropees gemidvan de produktie ‘in natura’.
delde = $ 12.323
delde = $ 26.629
delde = $ 28.577
delde = $ 15.200
Tot zolang zal het slordig gebruiken
= 100
= 100
= 100
= 100
van de wel beschikbare gegevens wel
a. Index: Europees gemiddelde = 100.
voort blijven duren. Sommigen vinden
Bron: OECD in figures, juni/juli 1990.
dat niet erg, anderen wel.
L.H. Klaassen

Het meten van welvaart

1098

Auteur