Ga direct naar de content

Ervaringen elders

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 29 1995

Discussie (II)
Ervaringen elders
Bovenberg en Van der Ploeg hebben
onlangs de voor–en nadelen van een
basisinkomen op een rijtje gezet. Het
is echter jammer dat de auteurs geen
gebruik maken van de in de Verenigde Staten opgedane ervaringen met
experimenten met het basisinkomen.
Deze ervaringen zijn van belang omdat ze een aantal van de door Bovenberg en Van der Ploeg genoemde
nadelen c.q. problemen nuanceren.
De betreffende experimenten zijn
indertijd opgezet met het doel onder
meer inzicht te krijgen in de gevolgen
voor het arbeidsaanbod. Het effect
van een basisinkomen, in de vorm
van een negatieve inkomstenbelasting, is tussen 1968 en 1982 onderzdcht in een viertal experimentele settings. Het eerste experiment werd
gehouden in New Jersey en Pennsylvania in de periode 1968-1972. In
het experiment werden 1357 echtparen in stedelijke gebieden onderzocht. Van 1969 tot 1973 werd een vergelijkbaar experiment gehouden op
het platteland van Iowa en North Carolina. Aan dit experiment deden 809
huishoudens mee, zowel echtparen
als alleenstaande vrouwen. Het derde
experiment vond plaats in Gary, Indiana en duurde van 1971 tot 1974. Aan
dit experiment deden uitsluitend negers mee (1780 huishoudens). Ook
hier waren zowel echtparen als alleenstaande vrouwen vertegenwoordigd.
Het grootste experiment omvatte 4800
families en werd gehouden in Seattle
en Denver van 1971 tot 1982. Dit laatste experiment keerde hogere uikeringen uit dan de andere experimenten.
Munnel geeft een uitgebreide bespreking van de resultaten1.

Arbeidsaanbod
De (gewogen) gemiddelde veranderingen in het arbeidsaanbod die bij de
experimentele groepen optraden waren minder groot dan veel tegenstanders van de negatieve inkomstenbelasting hadden verwacht, maar groter
dan wat voorstanders hadden ge-

1. A.H. Munnel (red.), Lessons from Income Maintenance Experiments, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, 1987.

hoopt. Het arbeidsaanbod (in uren)
van getrouwde mannen nam af met
7%, het aantal uren arbeid van vrou-

wen (zowel getrouwde vrouwen als
alleenstaande moeders) daalde met
17%. De werkelijke afname in het verrichte aantal uren arbeid is minder
groot dan de gemeten afname, omdat
kan worden aangenomen dat sommige respondenten niet alle inkomsten
hebben opgegeven. Aan de andere
kant zijn de gemeten effecten lager
dan wanneer het basisinkomen definitief zou worden ingevoerd, omdat de
experimenten over een beperkte periode hebben plaatsgevonden. In alle
experimenten werd een afname gevonden van het arbeidsaanbod in
uren. Alleen voor de negers in het
New-Jersey experiment, de blanke

mannen in het Iowa-North Carolina
experiment en de negerinnen in het
Gary-experiment nam het arbeidsaanbod toe. Voor deze groepen geldt echter dat de verschillen niet significant
zijn. Dit geldt overigens voor de meeste resultaten met uitzondering van het
experiment in Seattle-Denver.

Inkomen

heid in de experimentele groep. Dit alles wijst er op dat de afname in het totale aantal uren arbeid vooral wordt
veroorzaakt door een afname in de
kans op het verrichten van betaalde
arbeid. Dat impliceert dat er een grote
afname is van het arbeidsaanbod van
een kleine groep, in plaats van een
marginale afname van het arbeidsaanbod van een grote groep mensen.
Deze experimenten bevestigen de
afname van het arbeidsaanbod, doch
zoals gezegd was de daling geringer
dan tegenstanders verwachtten. De simulaties van het Centraal Planbureau
wijzen in eenzelfde richting3. De constatering van Bovenberg en van der
Ploeg, dat “met name bijverdienende
partners (…) op grote schaal de arbeidsmarkt” zouden verlaten (biz.
102) wordt nergens bevestigd. Simulaties laten zien dat dit enkel geldt voor
vrouwen met enkel lager onderwijs of

ring van Bovenberg en Van der Ploeg,
dat het basisinkomen de privacy- en
informatieproblematiek ten aanzien

van zwart werken niet oplost, terecht.
Niet terecht is dat de suggestie gewekt wordt dat deze fraude onder
een systeem van basisinkomen vrijwel

per definitie groter zou zijn. Natuurlijk
zal voor een aantal groepen de marginale belastingdruk stijgen, doch daar
staat tegenover dat voor velen (vrijwel
alle huidige uitkeringsgerechtigden)
het impliciete marginale tarief van
100% verdwijnt. Daarnaast verdwijnt
uiteraard het probleem van de uitkeringsfraude in de zin dat een onjuiste
leefvorm wordt opgegeven. Dit levert
geen meerwaarde op in het geval van
een basisinkomen.
Meer algemeen kan gesteld worden

dat het fraudeprobleem op termijn
ook oplosbaar is. Te denken valt dan
aan het loslaten van de inkomstenbe-

mavo. Maar hier lijkt ook de beschik-

lasting in ruil voor een belasting op

baarheid van deeltijdbanen een belangrijke rol te spelen.

consumptie (a la de BTW). Natuurlijk
is dit niet uitvoerbaar in alleen Nederland. Anderzijds moeten we ook constateren dat er in zekere zin sprake is
van een harmonisering van belastingtarieven en typen belastingen in Europa. Naarmate er meer en meer sprake
zal zijn van een Fort-Europa, is zo’n

Scholing

Het jaarlijks verdiende inkomen nam
gemiddeld, over alle experimenten,
voor mannen met 4% af . Alleen het

Een ander belangrijk aspect in de discussie rond het basisinkomen, dat
door Bovenberg en Van der Ploeg aangeroerd wordt, is de vraag of het basisinkomen de prikkels om via scho-

experiment in New Jersey laat, voor

ling of andere inspanningen menselijk

niet onmogelijk. Zwart werken wordt

de mannen, een toename zien van
het jaarlijkse verdiende inkomen. Bij
de overige experimenten verdienden
de mannen in de experimentele groepen minder dan de mannen in de
controlegroepen. Dit gold voor alle etnische groepen. Het verdiende inkomen van de vrouwen nam gemiddeld
met 16% af. Alleen de negerinnen in
New Jersey en Gary die een een basisinkomen ontvingen verdienden meer
geld per jaar dan de negerinnen in de
controlegroep.
Uit de experimenten in Gary en
Seattle-Denver bleek verder dat de afname vooral veroorzaakt werd omdat
betaalde arbeid gedurende kortere perioden werd verricht, de perioden van
werkloosheid langer duurden, en omdat door het basisinkomen sommigen
zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Er was slechts een kleine afname van het aantal uren arbeid van
hen die aan het werk bleven. Ook in
het experiment in New Jersey nam de
gemiddelde duur van de werkloosheid toe, hetgeen resulteerde in een
lichte stijging van de werkloosheid en
een kleine daling van de werkgelegen-

kapitaal op te bouwen, aantast (biz.
103). Hun insteek is dat de hogere
marginale tarieven in combinatie met
een basisinkomen het met name voor
jongeren minder aantrekkelijk maken
om te investeren in opleiding. De
keerzijde van de medaille wordt echter niet belicht: de opportuniteitskosten van het niet-werken dalen, zodat
het volgen van onderwijs bevorderd
wordt. De ervaringen in de Verenigde
Staten wijzen erop dat het laatste effect blijkt te overheersen. Daar werd

dan per definitie wit werken.
Kortom, ons inziens zijn Bovenberg
en van der Ploeg iets te pertinent in
hun afwijzing van het idee van het basisinkomen. Natuurlijk zijn er nadelen
verbonden aan het basisinkomen,
doch bij een aantal van de door hen
genoemde nadelen kunnen op basis
van de ervaringen in de Verenigde staten vraagtekens geplaatst worden.
Het gaat dan om de mate waarin behoefte aan c.q. vraag naar meer deeltijdbanen ontstaat, het gevaar dat menselijk kapitaal verloren gaat en de
fraudegevoeligheid. Hier wordt te

ESB 29-3-1995

een hogere onderwijsdeelname onder
de experimentele groepen gevonden.
Het bleek zelfs dat de omvang van de
afname van het arbeidsaanbod vrijwel

voorgestelde verandering van het be-

lastingregime (op Europees niveau)

veel naar de ene kant van de medaille
gekeken.

overeenkwam met de omvang van de
toename van het volgen van onderwijs. De conclusie van Munnell is dan
ook dat deze toename van “skill development may be one of the positive
side benefits from the introduction of
a negative income tax”.

Fraude
Natuurlijk bestaat er het gevaar van
fraude. Wat dat betreft is de constate-

Jan Nelissen en Steffen Polk
De auteurs zijn werkzaam bij de Katholieke Universiteit Brabant.
2. Microsimulaties voor Nederland leiden

tot eenzelfde inkomensverlies. Zie J.H.M.
Nelissen en S. Polk, Basisinkomen; effecten op micronivo, WORC Paper
94.10.059/2, KUB, Tilburg.
3. Zie N.E.M. de Jager, De utopie gekwantificeerd, ESB, 4 mei 1994, biz. 416-419.

Auteurs