Ga direct naar de content

Een volksverzekering tegen ziektekosten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 19 1982

Ingezonden

Een volksverzekering
tegen ziektekosten
MR. C. A. DE KAM
In het artikel Een volksverzekering tegen ziektekosten over de economische
haalbaarheid van een volksverzekering
tegen ziektejcosten (ESB, 28 april 1982)
herinnert drs. C. Petersen eraan dat een
zodanige collectieve voorziening in het
PvdA-verkiezingsprogramma 1981 ,,onhaalbaar” wordt genoemd, zonder dat de
geraamde extra uitgaven ten belope van
f. 1 mrd. goed waren onderbouwd. Als
lid van de werkgroep die partijbestuur en
congres heeft geadviseerd over de financie’le gevolgen van het.(ontwerp)verkiezingsprogramma, voel ik mij door de
stalling aangesproken; ik kan de heer
Petersen verzekeren dat de werkgroep er
geen gewoonte van maakte cijfers uit de
mouw te schudden.
I.v.m. volume-effecten bij thans particulier verzekerden zijn de extra uitgaven
voor de publieke sectordestijds op f. 900 a
1.000 mln. geraamd. Het is plezierig die
raming door Petersen zelf bevestigd te

zien (bij de tweede door hem onderscheiden variant, in zijn eigen woorden ,,uitgaande van het huidige patroon van
medische consumptie de plausibelste”
resulteren extra publieke uitgaven van
f. 1 mrd.).
Petersens vierde variant leidt tot kostenbesparing voor de collectieve sector,
mede doordat wordt verondersteld dat
hogere eigen bijdragen tegengestelde volume-effecten zullen induceren. Dat is
mogelijk, maar het PvdA-congres zou
naar deze oplossing zeker geen oren hebben gehad. Bij de uiteindelijke prioriteitenafweging had het congres geen miljard extra voor de volksverzekering tegen ziektekosten over. Hetzelfde volumeeffect van plus f. 1 mrd. is gehanteerd in
een boekje over de verkiezingsprogramma’s van Nypels en mijzelf. Anders dan
Petersen suggereert sporen zijn resultaten geheel met de door ons gehanteerde
..guesstimate”.
C. A. de Kam
549

Auteur