Ga direct naar de content

Een nieuw elan

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 10 1981

ECONOMISCH STATISTISCHE BERICHTEN
ken nieuw elan
In den beginne was er industrie, maar de industrie
kalfde af en de afkalving vormde een bedreiging voor
het welvaartspeil. De industrie speelde niet actief genoeg
in op veranderingen in markten, en de pakketsamenstelling en de geografische spreiding van de export schoten te kort. En de commissie-Wagner zeide: er zij een
nieuw elan; en zie, er was een nieuw elan. En de commissie zag dat het goed was. De commissie noemde het
nieuwe elan herindustrialisatie en de economische problemen noemde zij verstarring. En het werd avond en het
werd morgen: de eerste stap.
En de commissie zeide: er zij een verlaging van de
kosten: de energiekosten en de milieukosten, de reële
arbeidskosten en de lasten van de collectieve sector. En
het financieringstekort zij verlaagd. Het beheersen van
de kosten noemde de commissie versterking van de
internationale concurrentiepositie. En de commissie zag
dat het versterken van de internationale concurrentiepositie goed was voor de werkgelegenheid en de betalingsbalans, en voor de investeringen en de economische
groei. En het werd avond en het werd morgen: de tweede
stap.
En de commissie zeide: er zij een beter functionerende
arbeidsmarkt: de lonen zijn te star en de inkomensverschillen tussen werkenden en niet-werkenden te gering.
Het beter functioneren van de arbeidsmarkt noemde de
commissie flexibiliteit en ins~elen veranderingen in de
oo
internationale marktverhoudingen. En de commissie
zeide: er moet loondifferentiatie komen tussen sectoren.
en het onderwijs dient beter op de arbeidsmarkt te worden afgestemd. Vaklieden verdienen te weinig en jonge
academici te veel. En de loonkosten voor R en D zijn te
hoog. Werkgevers en werknemers moeten het ziekteverzuim terugdringen alsmede de toeloop naar de WAO, en
het arbeidsklimaat en de arbeidsomstandigheden moeten
worden verbeterd. Investeringsloon moet er komen, maar
arbeidstijdverkorting niet te veel. En Piet Vos en het
VNO zagen dat het goed was. En het werd avond en het
werd morgen: de derde stap.
En de commissie zeide: er zij een ontwikkelingsmaatschappij met hoog gekwalificeerde deskundigen die naar
internationale maatstaven worden gehonoreerd. De deskundigen dienen onafhankelijk te zijn en te opereren
zonder achterban. En zij stellen eenmaal per jaar een
strategisch beleidsplan o p dat door de minister van Economische Zaken wordt goedgekeurd. En de commissie
noemde de ontwikkelingsmaatschappij MIP: dat is Maatschappij voor Industriële Projecten. En de commissie
ontwierp een plan met hoofdaandachtsgebieden en
activiteitenvelden, welke zeer goed aansloten bij de
kansen van de Nederlandse economie en evenzeer bij de
activiteiten in de eigen bedrijven van de commissieleden.
u

L

ESB 17-6-1981

~

En zij stelde vast dat d e . M I P niet zelf zou ondernemen,
maar deelnemen in kansrijke projecten. Aldus zouden de
traditionele markten worden aangevuld met nieuwe
markten en zouden nieuwe produkten worden ontwikkeld.
En de onafhankelijke deskundigen zagen dat het goed was.
En D’66 zag het evenzeer. En het werd avond en het werd
morgen: de vierde stap.
En de commissie zeide: er zij een vermogen voor de
financiering van projecten en dat vermogen zij f. 1 mrd.
En de kapitaalverschaffers zullen daar gelden aan toevoegen om een meerderheid van het aandelenkapitaal
te verwerven. En er zijn fiscale stimulansen. En er kan
vreemd vermogen worden aangetrokken. Aldus vermenigvuldige het vermogen zich tot f. 4 mrd. En de
commissie zag dat het goed was. En de commissie benutte
het vermogen en selecteerde de projecten en zeide: wordt
talrijk en vervult de economie; schept inkomen en werkgelegenheid. En het werd avond en het werd morgen:
de vijfde stap.
En de commissie zeide: er zij coördinatie en afstemming, en een nieuwe adviescommissie naar ons beeld en
onze gelijkenis, opdat het industrieel aspect meer systematisch in de besluitvorming worde betrokken. En de
aandacht van het directoraat-generaal van de industrie
zij meer geconcentreerd op hoofdzaken. Instrumenten
kunnen worden vereenvoudigd en gestroomlijnd; regelingen worden afgeschaft dan wel gebundeld; procedures
worden versneld en gecoördineerd. En het steunbeleid
dient te worden omgebogen naar een stimuleringsbeleid.
En de Nationale Investeringsbank heeft als hoofdtaak
het voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven aan
lang vreemd vermogen. En de regionale ontwikkelingsmaatschappijen verplichten zich bij nieuwe projecten
een participatie aan de M I P aan te bieden, en de Nehem
wordt niet meer genoemd. En de commissie-Wagner
zag alles wat zij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
En het werd avond en het werd morgen: de zesde stap.
Alzo werden voltooid de contouren van een nieuw
industriebeleid en zij werden neergelegd in het rapport
Een nieuw industrieel elan. En toen de commissie haar
werk voltooid had, rustte zij uit van al datgene dat zij
had verricht. En zij beval het rapport aan bij de pers,
opdat deze alle adviezen zou verbreiden die zij had uitgedacht. Dit is de geschiedenis van het nieuwe industriebeleid en hoe het tot stand kwam; en hoe de commissieWagner de industrie een nieuw elan inblies.
Het verhaal zij daarmee ten einde, want de mens zou
zich weldra kunnen laten verleiden door zijn hebzucht,
en de orde die de commissie geschapen had verstoren,
waardoor zich noodlottige gevolgen zouden openbaren.

L. van der Geest

Auteur