Ga direct naar de content

Economische groei Nederland boven-gemiddeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 9 1998

Economische groei Nederland boven-gemiddeld
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4169, pagina 748, 2 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

In een vergelijking met de belangrijkste geïndustrialiseerde landen hoort Nederland, in het eerste halfjaar van 1998, tot de landen
met de hoogste economische groei.
In de Verenigde Staten was de groei de laatste jaren het hoogst. In het eerste halfjaar van 1998 bedroeg deze, afgemeten aan de
volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product, 3,8%. Ook het bbp in ons land lag in de eerste zes maanden, vergeleken met
dezelfde periode van vorig jaar, 3,8% hoger. In Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, nam het volume van het bbp in de periode
januari-juni toe met 3,0%. Net als in ons land was dit de grootste halfjaargroei in jaren. In voor Nederland eveneens belangrijke
uitvoerlanden als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nam de economische bedrijvigheid in de eerste zes maanden toe met 3,2
respectievelijk 2,9%. Uit voorlopige cijfers blijkt dat voor de Europese Unie als geheel de groei van het bbp in het eerste halfjaar uitkomt
op 2,7% vergeleken met dezelfde periode van voorgaand jaar. Japan dat, met uitzondering van 1996, al jaren een matige volumetoename
van het bbp laat zien, werd het eerste halfjaar van 1998 zelfs geconfronteerd met een economische krimp (-2,7%). Zie figuur 1.

Figuur 1. Groei van het bruto binnenlands product, halfjaarcijfers
De inflatie, afgemeten aan de gemiddelde ontwikkeling van de consumentenprijsindex, bedroeg in Nederland in het eerste halfjaar 2,2%.
De prijsstijging week daarmee nauwelijks af van het gemiddelde inflatiepercentage van de afgelopen drieënhalf jaar. Voor vergelijkingen
binnen de EU maakt men gebruik van de zogenaamde geharmoniseerde consumentenprijsindex. De prijzen, gemeten aan de hand van
deze geharmoniseerde index, zijn in het eerste halfjaar van 1998, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, in Nederland gestegen met
2,1%. De prijsmutatie voor de EU in zijn geheel bedroeg in dit tijdvak 1,4%. Ons land heeft het op één na hoogste inflatiecijfer binnen de
EU. Koploper blijft Griekenland met een prijsstijging in de eerste zes maanden van 4,6%. Duitsland en Frankrijk (beide 0,9%) kenden het
laagste gemiddelde inflatiecijfer. In beide landen is duidelijk sprake van een afnemende inflatie. Datzelfde geldt ook voor economische
zwaargewichten als de Verenigde Staten en Japan.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur