Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 15 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Frank Cörvers, Researchcentrum voor Onderwijs
en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht

Wat zou er, na de deeltijd-WW, gedaan moeten
worden tegen de stijgende werkloosheid?
De huidige crisis heeft een louterende
werking op de economie. Veel bedrijven
waren aan inkrimping en heroriëntatie toe.
Dat schept ruimte voor nieuwe activiteiten en
arbeidsplaatsen. Het is de taak van overheden
om de reallocatieprocessen op de arbeidsmarkt
zo veel mogelijk te accommoderen in plaats
van af te remmen. Dat laatste is een risico van
bijvoorbeeld de deeltijd-WW, zeker als deze
regeling te lang blijft bestaan. Daarentegen is
het recente initiatief van UWV om een UWV-

De wereld volgens Ottow:

Marktplaats in te richten voor het inhuren van
tijdelijk personeel wellicht een goede poging
om de reallocatie te bespoedigen. Daarnaast
dient er in verband met de reallocatie op
de arbeidsmarkt voldoende aandacht te zijn
voor het wegnemen van belemmeringen voor
mobiliteit van (oudere) werknemers tussen
bedrijven en sectoren en voor het faciliteren
van sectoroverstijgende scholing. De regeling
voor werktijdverkorting en de arbeidsmarkt- en
opleidingsfondsen stimuleren echter scholing
gericht op werk binnen de onderneming of
sector. In tijden van oplopende werkloosheid
zien we verder dat jongeren hun intreding in
de arbeidsmarkt wat uitstellen en onderwijs
blijven volgen. Dat is een goede zaak, en zou
door de overheid kunnen worden gestimuleerd,
ook voor de jongeren van wie de tijdelijke
arbeidscontracten aflopen.

ESB-Top 10
Genderkloof in Europa in 2007 (percentage dat
vrouwen per uur minder verdienen dan mannen).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estland
Oostenrijk
Nederland
Slowakije
Tsjechië
Cyprus
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Finland

30,3
25,5
23,6
23,6
23,6
23,1
23,0
21,1
20,7
20,0

Bron: Eurostat

Klompen
Een der industrieën, hier te lande, die den terugslag van de veranderde tijdsomstandigheden na den
oorlog op de meest gevoelige wijze ervaart, is wel de klompen-industrie. Was de toestand in dezen
tak van nijverheid vóór den oorlog niet rooskleurig, onder andere tengevolge van scherpe concurrentie uit België met zijn lagere lonen en goedkoopere houtprijzen, de oorlog bracht in dezen wijziging
bij het uitvallen der Belgische concurrentie. Thans overtreft de productie verre de binnenlandsche behoefte. De saldo-invoer plus de opgevoerde productie, zijn oorzaak, dat de meeste
klompenmakerijen met zeer groote voorraden zitten, waarvoor geen afzet te vinden
is. Wanneer deze voorraden op de binnenlandsche markt gebracht moeten worden
met geforceerde verkoop, dan beteekent dat de ruïne van een groot aantal klompenmakers. Voor de belanghebbenden blijft nog een weg open, namelijk het zoeken
naar nieuwe afzetgebieden met name in de landbouwende staten van Amerika.
Mercx, J. (1920) Moeilijkheden in de klompenindustrie. ESB, 5(217), 163.

320

ESB

94(4560) 15 mei 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals, Hanne van Voorden
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.