Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 22 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week

ESB-Top 10
De volgens het IMF meest onafhankelijk van de overheid opererende centrale banken (schaal 0 tot 1).

1
Aan Dirk Brounen, hoogleraar aan de Rotterdam
School of Management

Wat zou er voor nodig
zijn om de huizenmarkt
niet te laten instorten?
Schaarste. De Nederlandse woningmarkt
zit al jaren op slot. Starters worden steeds
vaker uit de markt geprijsd, doorstomers
klagen steen en been over het beperkte
aanbod en nieuwbouwvolumes bereiken
o
­ nderhand een historisch dieptepunt.
Feit is dat Nederland ruim zeven miljoen
woningen telt, waarvan ruim de helft
eigen­ om is van de bewoner. Dat aantal is
d
voldoende om ervoor te zorgen dat er geen
grote groepen mensen dakloos door het
leven hoeven te gaan. De schaarste die de
laatste decennia is ontstaan is eerder een
kwalitatief tekort, het aanbod sluit steeds
slechter aan bij de actuele vraag.
In 2007 steeg de gemiddelde koopprijs
van een woning in Amsterdam met ruim
veertien procent. Dat was hetzelfde jaar dat
de kredietcrisis in Amerika oplaaide en het
vertrouwen onder consumenten en beleg­
gers als sneeuw voor de zon verdween. Nog
steeds stijgen de huizenprijzen in Nederland
en nog steeds het hardst in Amsterdam.
Waarom? Vanwege schaarste. Amsterdam
kent de meest verkrampte koopwoningmarkt
van Nederland. Begrijp mij niet verkeerd, ik
ben niet blij met schaarste. De Nederlandse
woningmarkt is dringend toe aan een gron­
dige herziening ten aanzien van het beleid
en regelgeving. Maar zolang de schaarste
weelderig heerst in steden als Amsterdam,
zullen de prijzen niet instorten.

Bosnië & Herzegovina

0,98

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Letland
Peru
Kroatië
Polen
Ecuador
Litouwen
VJR Macedonië
Zweden
Turkije

0,90
0,89
0,88
0,88
0,86
0,86
0,86
0,85
0,85

Bron: IMF, Central bank independence and
transparency: evolution and effectiveness, 2008.

Uit de oude ESB-doos
Er schijnt een tijd te zijn geweest toen het huis
van een Engelsman zijn kasteel was. Wel, dat
moet dan in ieder geval vóór het midden van de
twintigste eeuw zijn geweest. Toen ongeveer
ging hij bemerken dat hij kon worden gebombar­
deerd met lawaai, dat veroorzaakt werd door
vliegtuigen boven zijn hoofd, het voorbij daverend verkeer en het gemotoriseerde tuingereedschap, dat zijn buurman toebehoorde. Dat alles
zonder enige praktische vertaalmogelijkheid.
Natuurlijk geschiedt dit zeer onschuldig. Machines die gebruikt worden om diensten voor de een
voort te brengen produceren “ondiensten†voor
de ander. De ontvangers van de diensten erkennen de waarde ervan door hun bereidheid er voor
te betalen. Een symmetrische redenering zou
impliceren dat de ontvangers van de ondiensten
een betaling zouden ontvangen voor het ondergaan
van deze ondiensten. Zo
blijken de zaken echter
niet te liggen.
E.J. Mishan, De rechten van
de mens en de aantasting
van zijn omgeving, ESB, 20
maart 1968, p 242

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Mark Dijkstra,
Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten)

512

ESB

93(4541) 22 augustus 2008