Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 18 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Lex Hoogduin (chief economist Robeco en
Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam)

Moet prijsstabiliteit de
enige doelstelling zijn van
het monetaire beleid?
Een centrale bank heeft uiteindelijk ­ lleen
a
invloed op nominale grootheden. De groei
en werkgelegenheid liggen op de wat
langere termijn buiten haar invloedsfeer.
Prijsstabiliteit op de middellange termijn is
daarom de enige logische doelstelling voor
een centrale bank.
Het nastreven van prijsstabiliteit hoeft op
de korte termijn niet strijdig te zijn met de
realisatie van andere doelstellingen. Bij
vraagschokken zijn stabilisatie van de groei
en prijsstabiliteit twee zijden van dezelfde
medaille. Want met een verandering van de
rente beweegt de inflatie en de groei in dat
geval in dezelfde richting.
Aanbodschokken vragen om een renteverandering in tegengestelde richting om prijsstabiliteit of stabiele groei te bevorderen.
Maar ook dan kan prijsstabiliteit de enige
doelstelling van een centrale bank zijn. Wel
kan geruime tijd worden genomen om dat
doel te bereiken. Zo kan de economische
groei worden ontzien.
Hoe geloofwaardiger een centrale bank is,
hoe beter ze prijsstabiliteit kan combineren
met het stabiliseren van de groei. Een centrale bank moet bij aanbodschokken kiezen
tussen hogere volatiliteit van de productie
of van de inflatie. Maar het doel verandert
niet: prijsstabiliteit op de middellange termijn. Zo simpel is het volgens mij.

ESB-Top 10
Top-10 gevaarlijkste beroepen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Glazenwassers
Militairen
Brandweerlieden
Zeevissers
Piloten
Politiemannen
Dakwerkers
Boomchirurgen
Circusartiesten
Wegwerkers

Bron: Britse verzekeringsmaatschappij Churchill Insurance.

Uit de oude ESB-doos
Eén van de meest besproken vraagstukken,
welke zich op het terrein van de gemeente-administratie sedert het totstandkomen van de gemeentewet in 1851 voordoen, is ongetwijfeld de
financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Het feit, dat dit onderwerp steeds weer
opnieuw in discussie komt, behoeft niemand te
verbazen. De gedecentraliseerde opzet van het
staatsbestel, welke in Nederland aangetroffen
wordt, brengt de noodzakelijkheid van een redelijke verdeling van de middelen over de corporaties, die bij de uitvoering van het bestuur zijn
ingeschakeld, met zich. Van de oplossing van
de zich hierbij voordoende vraagstukken hangt
zelfs in belangrijke mate af, of de decentralisatie van het bestuur als
zodanig zal slagen.
H. M. Franssen, Het
nieuwe wetsontwerp
betreffende de
financiële verhouding
tussen het Rijk en de
gemeenten, ESB 18
november 1953, p. 935.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

256

ESB

18 april 2008