Ga direct naar de content

Boeken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 8 2008

boeken
De redactie nodigt lezers
uit boeken te recenseren
voor deze rubriek

94

ESB

Dit boek is geschreven naar aanleide nationale monetaire autonomie
ding van het vijftigjarig bestaan van
wel op zijn plaats. Het is waar, zoals
de Centrale Bank van Suriname.
Caram stelt, dat het opgeven van
De auteur, dr Anthony R. Caram,
de eigen munt, de eigen centrale
doet verslag van de lotgevallen van
bank en het eigen monetaire bede jubilerende instelling. Hij onderleid (belangrijke symbolen van de
scheidt de volgende drie fasen: de
nationale soevereiniteit) het land
onbekommerde beginjaren van de
tot ongewenste aanpassingen zou
bank, de periode waarin zij wordt
kunnen dwingen, maar daar staat
misbruikt en leeggeplunderd, en de
tegenover dat het de Surinaamse
weg naar herstel. Tijdens de eerste
overheid ook de discipline kan
twee decennia van haar bestaan
opleggen de hervormingen ter hand
kon de bank, beschikkend over
te nemen die gewenst zijn voor een
ruime deviezenreserves en met een
succesvolle voortzetting van het
bekwame directie aan het roer, zich
ontwikkelingsproces. Hierbij zij in
Caram, A.R. (2007) Ont­
waarmaken als een betrouwbare
het midden gelaten op welk land of
r
hoedster van de Surinaamse valuta. spo­ingen op de weg naar
welke landengroep Suriname zich
t
De verwerving van de onafhankelijk- mone­aire soliditeit, de drie het beste zou kunnen oriënteren.
fasen in het bestaan van
heid bracht, economisch bezien,
Een oriëntatie op het complex van de
de Centrale Bank van Suri- Europese Unie lijkt het overwegen
aanvankelijk weinig verandering.
name, 1957–2007. Centrale waard. Door de vroegere verbondenCarams beschrijving van wat er
Bank van Surimane.
daarna op politiek terrein allemaal
heid met de huidige EU-lidstaat
misging is bloedstollend. De proNederland bestaat in Suriname een
ductieve krachten werden verlamd en Suriname
aanzienlijke kennis van en inlevingsvermogen in de
werd straatarm. De catastrofe manifesteerde zich
Europese cultuur en instituties. Daar staat tegenover
niet in de laatste plaats op monetair terrein. Na
dat door de praktijk van koppeling van de Surinaamse
enkele jaren was de Surinaamse gulden waardeloos,
munt aan de Amerikaanse dollar een oriëntatie op de
de inflatie gigantisch, de deviezenreserve weggeVerenigde Staten momenteel meer in de lijn ligt.
vaagd. Aan dit drama is een einde gekomen. Wat de
Ook bij de voorkeur om geordende monetaire verhoucentrale bank betreft, beschrijft Caram een aantal
dingen te bewerkstelligen door middel van regulering
politieke beslissingen die, geconcretiseerd in wetvan de geldhoeveelheid kunnen vraagtekens worden
telijke maatregelen, moeten garanderen dat de bank
gezet. Hoewel de theoretische uitgangspunten van
een gezondere levensfase kan ingaan.
het geldhoeveelheidbeleid door niemand zullen
In een beknopt laatste hoofdstuk wordt een blik
worden aangevochten, is dit beleid in de internavooruit geworpen. Vooralsnog lijkt de Surinaamse
tionale praktijk op de achtergrond geraakt, onder
politiek, met instemming van de auteur, zich tot doel
meer omdat het niet strookt met het algemeen
te stellen de inrichting van het Surinaamse geldstelnagestreefde vrije kapitaalverkeer. Caram memoreert
sel terug te brengen tot de toestand van een kwart
weliswaar enkele problemen die zich in de afgelopen
eeuw geleden en de bank haar monetaire taak te
decennia wereldwijd hebben voorgedaan bij de toelaten hervatten op basis van de destijds geldende
passing van een geldhoeveelheidbeleid, maar hij lijkt
beleidsfilosofie. Het gaat hierbij in het bijzonder
er niettemin ten diepste van overtuigd dat (althans
om twee gemaakte keuzen: behoud van een eigen
in een economie als de Surinaamse) geen alternatief
Surinaamse geldeenheid en handhaving van het
voor dit beleid bestaat. De implicatie is echter dat
traditionele, op beheersing van de geldhoeveelheid
Surinaamse bedrijven en financiële instellingen niet
gerichte, monetair-politieke instrumentarium. Aan
optimaal kunnen participeren in de internationale
de vraag of deze keuzen, in het licht van de inmidfinanciële markten.
dels gewijzigde omstandigheden, nog realistisch zijn,
Misschien zijn de hierboven gemaakte kanttekebesteedt Caram weinig aandacht.
ningen niet helemaal fair; een geschiedwerk moet
Om met de muntkwestie te beginnen: is het wel zo
zich concentreren op het verleden en hoeft zich niet
zeker, dat de Surinaamse economie het beste wordt
noodzakelijkerwijs diepgaand met de toekomst bezig
gediend met een eigen geldeenheid? De auteur toont
te houden. De grootste verdienste van dit boek blijft
zich ingenomen met de inmiddels gerealiseerde
onmiskenbaar dat het laat zien wat er kan gebeuren
invoering van de Surinaamse dollar ter vervanging
wanneer incompetente en ideologisch verblinde
van de gesneuvelde Surinaamse gulden. Gegeven
politici zich meester maken van de centrale bank.
de voortgaande internationale integratie tot grotere
Dit mooie boek behoort in ruime kring aandacht te
economisch complexen, waarbij kleinere economieën
krijgen.
de noodzaak voelen hun activiteiten en instituties te
doen aansluiten bij wat internationaal de toon aanHans van Wijk
geeft en algemeen als standaard wordt beschouwd,
Econoom te Bussum
lijkt enige twijfel over de voordelen van behoud van

8 februari 2008

Auteur