Ga direct naar de content

Banengroei in het midden van het land

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 4 1998

Banengroei in het midden van het land
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4177, pagina 888, 20 november 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Tussen eind 1995 en eind 1997 steeg het aantal banen van werknemers in Nederland met bijna 7% . Alle delen van het land hebben
geprofiteerd van de banengroei, zij het in verschillende mate. De provincie Flevoland was procentueel gezien ruimschoots koploper:
hier nam het aantal banen toe met 13% . In de provincies Utrecht en Noord-Brabant lag de banengroei met 8% iets boven het landelijk
gemiddelde. In Noord-Holland lag de groei dicht in de buurt van het landelijk gemiddelde, terwijl Zuid-Holland hier onder bleef. De
groei was het laagst in de provincie Groningen, namelijk bijna 5% .
Dienstensector trekker
Van de banengroei in 1996 en 1997 kwam 70% voor rekening van de dienstensector. In de handel groeide het aantal banen met ruim
65.000. In zowel de horeca, het vervoer (incl. communicatie) als de financiële instellingen nam het aantal banen toe met 20.000. De
grootste toename, 140.000 banen, vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Hieronder vallen onder meer de uitzendbureaus,
informatietechnologie en de juridische en economische dienstverlening. Regionale koplopers wat betreft de banengroei in de zakelijke
dienstverlening waren de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland. Zo nam bijvoorbeeld in zowel Noord-Holland als Utrecht
het aantal banen in de informatietechnologie toe met circa 5.000.
Rotterdam en Den Haag blijven achter
De banengroei in de vier grote steden liep uiteen. In Amsterdam en Utrecht lag de groei boven het landelijk gemiddelde, maar in Den
Haag en vooral Rotterdam daaronder. In Amsterdam kwamen er in twee jaar ruim 30.000 banen bij, een groei van ruim 8%. Naast de
zakelijke dienstverlening, die ook in Amsterdam sterk toenam, leverden de financiële instellingen een belangrijke bijdrage aan de
banengroei in de hoofdstad. De minder gunstige ontwikkeling in Rotterdam deed zich voor in verschillende bedrijfstakken: in de industrie
en in het vervoer verdwenen banen, terwijl de banengroei in de zakelijke dienstverlening ver onder het landelijk gemiddelde bleef (zie
figuur 1).

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal banen van werknemers tussen eind 1995 en eind 1997, %. De horizontale lijn geeft het landelijk
gemiddelde weer (6,9%)

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur