Auteur

Ward Rougoor

Versnelde afbouw hypotheek­renteaftrek mogelijk maar geen wondermiddel

Twintig jaar aan behoedzaam beleidsmatig schaven en inkaderen hebben het belang en de omvang van de hypotheekrenteaftrek doen afnemen. Huidig beleid zal in de komende decennia bovendien voor een verdere afname zorgen. Ook de lage rente zorgt voor minder aftrek. Is versnelde afbouw nodig? En wat is het effect op de huizenprijzen en de schaarste op de woningmarkt?

Markt voor accountants­controles bestaat uit verschillende deelmarkten

De markt van accountantscontroles wordt gekenmerkt door de Big Four, de Next Five en de overige accountantskantoren. In de laatste jaren is het aantal accountantsorganisaties afgenomen. Deze afname van aanbieders zou kunnen leiden tot marktconcentratie. Is er reden tot zorg?

Aantrekken privaat ontwikkelingsgeld vereist duidelijke criteria

De huidige publieke budgetten zijn niet genoeg om de opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen. Donorlanden, waaronder Nederland, zetten daarom steeds meer in op het aantrekken van aanvullende private financiering, bovenop de publieke financiering. Werkt dat?

Inkomensongelijkheid China lijkt te stabiliseren

Vanaf eind jaren zeventig zorgen hervormingen in China voor een instroom aan buitenlandse investeringen, meer vrijheden voor boeren en ondernemers en meer internationale handel. ­Parallel daaraan nemen inkomensverschillen toe. Pas recent lijkt de ­stijging van inkomensverschillen af te vlakken. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?

Statistiek: Miljoenennota: van privatisering naar toezicht

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw privatiseert en verzelfstandigt de overheid er lustig op los. De golf aan privatiseringen, deregu­lering en verzelfstandiging in de jaren tachtig en negentig keert ook terug in het toenemend gebruik van deze termen in de miljoenennota’s.

De naleving van de Corporate governance code

De Nederlandse Corporate governance code tracht het onder­nemingsbestuur te verbeteren door transparantie te stimuleren en door gedrag van bestuurders te beïnvloeden. Hoewel de naleving over het algemeen hoog is, blijft de informatieverschaffing op een aantal essentiële onderdelen achter bij wat de Code beoogt.

Microfinanciering helpt het mkb

Nederlandse bedrijven die microfinanciering ontvangen presteren kort na kredietontvangst slechter dan vergelijkbare andere bedrijven. Deze achterstand is echter binnen enkele jaren ingelopen.