Auteur

Lex Hoogduin

Een werkend klimaatbeleid stelt complexiteit centraal

Bij beleidsmakers speelt het maakbaarheidsdenken een grote rol. Bij de klimaataanpak zie je dat aan de exacte doelen en aan de heldere stappenplannen waarover lang vergaderd wordt. Maar is die aanpak wel zo verstandig als het onverwacht mee- of tegenzit?

Communicatielessen uit de centrale bank voor de coronapersconferenties

Waar centrale bankiers in persconferenties de verwachtingen van financiële markten proberen bij te sturen, poogt het kabinet in de coronapersconferenties burgers en bedrijven tot naleving van de coronamaatregelen te bewegen. Welke lessen kan het kabinet trekken uit het onderzoek naar de effectiviteit van de centralebankcommunicatie?

Kabinet – beken kleur voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie

Er ontbreekt in Nederland een heldere politieke visie over ­Europa, en dit verzwakt onze onderhandelingspositie. Bij een voorkeur voor verdere integratie van de Europese Unie (EU) passen andere beleidspakketten dan bij een voorkeur voor meer marktwerking.

Overheidsbeleid is te veel gebaseerd op modellen

In Nederland gebruiken we vaak empirische modellen voor het ontwikkelen van beleid – van de doorrekening van het klimaatakkoord tot de coronamaatregelen en koopkrachtplaatjes. Daarmee wordt de methode van de natuurwetenschappen overgenomen in de menswetenschappen. Maar is die methode wel geschikt voor de mens­wetenschappen, en dus voor het formuleren van overheidsbeleid?

Verstandig begrotingsbeleid vraagt om Zalmnorm en tekortregel

De lage rente en inflatie, de coronacrisis en de aankomende verkiezingen leiden tot een discussie over de na te streven hoogte van de overheidsschuldquote. In een recente in ESB gepubliceerde enquête gaven veel collega’s aan dat de schuld probleemloos kon verdubbelen. Maar is dat wel verstandig?

Fundamentele evaluatie van de ECB-strategie is noodzakelijk

De Europese Centrale Bank voert sinds de financiële crisis van 2008 een hoogmoedig beleid, dat diep ingrijpt in de economie. Dit levert allerlei risico’s op, uiteindelijk ook voor het verwezenlijken van haar primaire taak en voor haar onafhankelijkheid. Tijd voor een herbezinning.

Franse Europese integratie


Vertrouwen


Herstructurering bankwezen


Gebruik buffers


Tijd voor een modern pensioensysteem met individuele rekeningen


Meer diversiteit en minder diversificatie in het financieel systeem


Begrotingsakkoord, 2013 en uitverdieneffecten


Over optimale begrotingsnormen


Blijft de lange rente zo laag?


De onbetaalde rekening


Aanpassing doelstelling ECB nodig


Canon deel 2: monetaire economie


Ooggetuigen: Voorbij de crisis


Minder is beter: naar een ander toezicht


Lagere rente en discontovoet?


W.F. Duisenberg: 1935-2005


Micro en macro


Nogmaals het nationale spaaroverschot


Internationale coordinatie van macro-economische politiek


Accentverschuiving in het monetaire beleid