Auteur

Krijn Poppe

Beprijzing beperkt nadelige milieu­effecten landbouw

De landbouw speelt een belangrijke rol bij de uitstoot van ammoniak en methaan. Om die emissies te reduceren worden er door de sector en de politiek allerlei plannen bedacht. Alle plannen doen een beroep op een ruime inzet van publieke middelen. Emissiebeprijzing is een hierbij een kosteneffectief instrument.

Belasting op landbouwsubsidies leidt tot ongelijkheid


Wijst OESO de weg?