Auteur

Frank Dietz

Economisch herstelbeleid vraagt om discussie over welvaart

Consumenten en producenten snakken naar een krachtig economisch herstel zodra we ons uit de coronacrisis hebben gevaccineerd. We moeten hierbij echter niet terug naar het oude normaal, maar vooruit naar een nieuw normaal.

Steek voldoende tijd in de vraag wat we meten

Nu we weten wat welvaart in de kern is, en dat de concrete inhoud daarvan door mensen zelf wordt bepaald, dringt de vraag zich op hoe we vooruitgang kunnen meten? De economische literatuur hierover kent een lange geschiedenis, inclusief het jongste themanummer van ESB over het meten van welvaart. Hier wil ik hierover graag twee hartenkreten kwijt.

Natuurpunten maken bijdrage van natuur aan welvaart inzichtelijker

Natuur blijft vaak onderbelicht bij het meten van welvaart. Bij maatschappelijke kosten-batenanalyses zijn de eerste ­ervaringen om de effecten op natuur te meten met natuur-punten positief. Kunnen natuurpunten ook helpen bij het meten van de nationale welvaart?

Een nulmeting van circulaire activiteiten in Nederland

Het kabinet zoekt mogelijkheden om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. In een circulaire economie staat een efficiënter gebruik van grondstoffen centraal. Welk deel van de huidige economie is eigenlijk circulair?

Instrumenten voor energie- en klimaatbeleid

De beschikbare evaluaties leveren nog onvoldoende kennis op over de effectiviteit en efficiëntie van het huidige instrumentarium om temperatuurstijging in de wereld te beperken.

Pigouviaanse belastingen op energie in Nederland


Het belang van gedragseconomie in milieubeleid


Dilemma's rond duurzame consumptie


Recessie en milieu


Kosten en baten van waterkwaliteitsbeleid


Milieu-accounting: interne controle en publieke verantwoording


Schone groei: productiegroei en milieudruk ontkoppeld


Tussen prijsprikkels en institutionele hervormingen


Een regulerende heffing in het mestbeleid


Naar een effectief en efficiënt meststoffenbeleid


Mogelijkheden voor een gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid


Lost een liberaal milieubeleid onze milieuproblemen op?