Ga direct naar de content

Amerikaanse lange rente onder neerwaartse druk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 9 2001

Amerikaanse lange rente onder neerwaartse druk
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiele Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4333, pagina 875, 9 november 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiele, markten

Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde onlangs aan te stoppen met de uitgifte van dertigjarige overheidsobligaties. Die
aankondiging zond een schok door financiële markten. Als gevolg van een vrees van schaarste liepen de koersen van langlopende
obligaties, en dan met name de laatst geëmitteerde dertigjarige Treasury, fors op. De rente op dertigjarige obligaties, maar ook die in
het tienjarige segment, daalde flink. Reeds eerder, begin vorig jaar, deed de vrees voor een opdrogende markt voor langerlopende
leningen zich gelden. Nadat eind 1999 en begin 2000 uiteenlopende Amerikaanse bronnen zoals het Congressional Budget Office, het
Witte Huis en de Federal Reserve, alle hadden onderstreept dat in de komende jaren sprake zou zijn van structureel stijgende
overheidsoverschotten, was begin 2000 het rendement op dertigjarige leningen beneden dat op tienjarige overheidsobligaties komen te
liggen.
Sinds die tijd is het verschil tussen het rendement op de dertigjarige en tienjarige leningen echter weer opgelopen. In de eerste plaats
bleek de Amerikaanse overheid de liquiditeit van de markt vooralsnog goed te ondersteunen, door voortzetting van de uitgifte van
dertigjarige leningen en tegelijkertijd minder liquide langlopende leningen terug te kopen. In de tweede plaats vond een geleidelijke
verschuiving van beleggersvoorkeuren plaats doordat de dertigjarige overheidslening zijn positie als toonaangevende prijsreferentie in
de markt, ofwel zijn benchmark-status, zou kunnen gaan verliezen. Als derde factor is daar in het afgelopen jaar bij gekomen dat de
toekomstige reductie van de uitstaande overheidsschuld, vanwege de sterk terugvallende Amerikaanse economie en het wegsmeltende
overheidsoverschot, wel eens minder voorspoedig zou kunnen gaan verlopen dan eerder gedacht.
Met de aankondiging van het stopzetten van de emissie van dertigjarige leningen onderstreept de Amerikaanse regering dat voor de
langere termijn nog steeds overheidsoverschotten te verwachten zijn. Dat komend jaar mogelijk een tekort zal resulteren, moet worden
gezien als een conjunctureel incident.
figuur 1, figuur 2, figuur 3

Figuur 1. Aandelenkoersen, geïndexeerd

Figuur 2. Rente op tien- en dertigjarig Amerikaans overheidspapier

Figuur 3. Renteverschil tussen dertig- en tienjarig overheidspapier

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur